مدیریت برند

مدیریت برند

مدیریت برند سال ششم تابستان 1398 شماره 18

مقالات

۱.

رابطه بین هوشیاری برند و رفتار خرید مصرف کننده نوشیدنی غیرالکلی ایرانی در بین شهروندان سردشتی

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۱۶
مصرفکنندگان ایرانی روز به روز رفتار هوشیارانهتری در مورد برندها از خود نشان میدهند؛ بنابراین هدف این پژوهش بررسی هوشیاری برند و رفتار خرید مصرفکننده در مورد نوشیدنی غیرالکلی ایرانی میباشد. این پژوهش از دسته پژوهشهای کاربردی و از نظر روش گردآوری دادهها از نوع پژوهشهای توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری مصرفکنندگان نوشیدنی غیرالکلی در شهرستان مرزی سردشت میباشند. از بین این جامعه آماری 333 نفر که بهصورت تصادفی انتخاب شده بودند به پرسشنامه الکترونیکی پژوهش پاسخ دادند. دادههای بهدستآمده با نرم افزار اس پی اس اس و پی ال اس تحلیل شدند. نتایج نشان داد که میزان هوشیاری برند در بین مصرفکنندگان نوشیدنی غیرالکلی در شهرستان سردشت پایین است. همچنین بین میزان هوشیاری برند مصرفکنندگان بر اساس درآمد تفاوت معناداری وجود دارد اما بین میزان هوشیاری برند مصرفکنندگان بر اساس جنسیت، سن، وضعیت تأهل و تحصیلات، تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین نتایج نشان داد که هوشیاری برند بهصورت منفی و معنادار و قومگرایی مصرفی بهصورت مثبت با رفتار خرید مصرفکننده نوشیدنی غیرالکلی ایرانی، رابطه دارد و درنهایت نتایج نشان قومگرایی مصرفکننده، رابطه بین هوشیاری برند و رفتار خرید مصرفکننده نوشیدنی غیرالکلی را تعدیل میکند.
۲.

مطالعه تطبیقی ارزش گذاری برند با دو رویکرد سود هرسهم و قیمت به فروش در صنایع کاشی و سرامیک و سیمان

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۱۴
برندها به عنوان دارایی های استراتژیک دیده میشوند که ارزش آنها به شدت با ارزش شرکت ها ارتباط دارد. هدف پژوهش مقایسه دو رویکرد ارزش گذاری برند شرکت های پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع کاشی و سرامیک و سیمان است. پژوهش حاضر ازنظر هدف، توسعهای و نمونه پژوهش شامل 23 شرکت پذیرفتهشده در صنعت کاشی و سرامیک و سیمان در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1391 تا 1395 است. مدل استفادهشده در این پژوهش از نوع مقایسه نسبی و ترکیبی از مدل تنزیل سود نقدی سه مرحلهای با مدل قیمت به فروش و مدل سود هر سهم منتسب به برند است. نتایج حاکی از آن است در ارزشگذاری برند میتوان با استفاده از رویکرد سود هر سهم منتسب به برند به ارزش واقعیتری از برند دستیافت؛ همچنین میتوان با پارامترهای مالی شرکت، نسبت به روشهای کیفی، الگویی را متناسب با شرایط بورس ایران جهت محاسبه ارزش شرکت و برند آن تدوین نمود .
۳.

تاثیر محیط کلان کشور مقصد و برندینگ بر عملکرد صادراتی فرش دستباف ایران

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۲۰
این پژوهش بر آن است تا تأثیر برند سازی را در کنار متغیرهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و جغرافیایی و پتانسیل بازار کشورها بر میزان صادرات فرش دستباف بدان کشورها موردبررسی قرار دهد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی بود ه و از روش کمی در آن استفاده شده است . اطلاعات مربوط به شاخصهای مدل برای 217 کشور از طریق 1- پایگاه دادههای معتبر بینالمللی و داخلی و 2- توزیع دو پرسشنامه جمعآوری گردید. در این پژوهش شش فرضیه تعریف گردید و جهت تحلیل دادههای جمعآوری شده از PLS استفاده شد. نتایج حاکی از آن بود که به ترتیب چهار متغیر فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و برند سازی بیشترین تأثیر را بر عملکرد صادراتی دارند. درنهایت پیشنهاد گردید که صادرکنندگان مستقیم جهت حضور در بازارها متغیرها و شاخصهای مدل نهایی را با توجه به ضرایب آنها در اولویت بررسی خود قرار دهند و به کشورهایی که در این شاخصها وضعیت مطلوبی دارند ولی حجم صادرات فرش دستباف به این کشور کم میباشد توجه بیشتری نموده و بررسی بیشتری انجام دهند. همچنین با ارائه فرشهای باکیفیت از نظر جنس، تراکم بافت، طرح و رنگ برند کشور ایران و فرش ایرانی در سایر کشورها را حفظ نموده و یا بهبود دهند.
۴.

طراحی مدل توسعه برند شخصی ورزشکاران حرفه ای ایران با رویکرد نظریه داده بنیاد

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۲۵
هدف از این پژوهش بهرهگیری از رویکرد نظریه داده بنیاد در جهت طراحی مدل توسعه برند شخصی ورزشکاران حرفهای است. پژوهش حاضر بر اساس اهداف پژوهش، از نوع کاربردی، روش انجام آن توصیفی – پیمایشی و روش جمعآوری دادهها در آن بهصورت کتابخانهای – میدانی بود. این پژوهش از نوع پژوهشهای کیفی بود و با بهکارگیری روش نظریه داده بنیاد انجام گرفت. در پژوهش حاضر، از مصاحبههای نیمه ساختاریافته بهعنوان ابزار گردآوری دادهها استفاده شد. بر اساس یافتهها، پس از انجام سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری انتخابی و کدگذاری نظری، درمجموع 77 مفهوم، 15 مقوله و 5 بعد به دست آمد که نشان داد «رفتارهای ورزشکار»، «ویژگیهای شخصیتی ورزشکار»، «سبک زندگی قابلعرضه»، «عملکرد ورزشی» و «عوامل کلان» در ارتباط با توسعه برند شخصی ورزشکاران حرفهای ایران نقش عامل مؤثر را دارند. با مشخص شدن عوامل مؤثر بر برند شخصی ورزشکاران حرفهای، ورزشکاران، مدیران و بازاریابان ورزشی میتوانند با توجه بیشتر به آنها بازاری از مشتریان و هواداران را خلق و حفظ نمایند و به کسب درآمد پایدار و حفظ شهرت و محبوبیت بپردازند
۵.

ﺗﺒﯿﯿﻦ زمینه های علی و مداخله ای درتوسعه ی برند سازمانی

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۲۴
ﻫﺪف ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و تبیین زمینهﻫﺎی علی و مداخلهای در توسعهی برند سازمانی اﺳﺖ. روششناسی: این پژوهش از نظر ﺷﯿﻮه ﺟﻤﻊآوری دادهﻫﺎ از ﻧﻮع آﻣﯿﺨﺘﻪ است. بدین منظور با مطالعات کتابخانهای و مصاحبههای دلفی با گروه نخبگان مرتبط با موضوع زمینهﻫﺎی علی و مداخلهای در توسعهی برند سازمانی شناسایی شد و ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ و اراﺋﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪی محقق ساخته در یک مقیاس ۱ تا۱۰ درجهای جهت تعیین اﻫﻤﯿﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از ابعاد و گویهها در ﺟﺎﻣﻌﻪای از ﺧﺒﺮﮔﺎن و اساتید دانشگاهی در ﺣﻮزهی برند سازمانی ارزشدﻫﯽ ﺷﺪه و اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺮ ﮐﺪام از آنها ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﻓﺮﯾﺪﻣﻦ با کمک نرمافزار آماری « SPSS » ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. یافتهها: ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎنداد که به ترتیب ابعاد در زمینهﻫﺎی علی: 1) مدیریت و رهبری، 2) شرایط سازمانی، 3) منابع انسانی و 4) شرایط فیزیکی سازمان؛ و همچنین در زمینهﻫﺎی مداخلهای:1) اقتصادی، 2) تولیدات علمی، 3) مزیت رقابتی، 4) مشتریمداری، 5) فرهنگی و اجتماعی، 6) ارتباطات و تبلیغات، 7) سیاسی، 8) ارزش جهانشمولی و 9) ورزشی و تفریحی؛ در هر کدام از ابعاد مذکور نیز گویههای شناسایی شده نیز اولویتبندی شدند.
۶.

بررسی تاثیر شخصیت برند و ابعاد آن بر روی عشق به برند، وفاداری و تبلیغات دهان به دهان (مورد مطالعه: خرده فروشی های اینترنتی و فروشگاه های زنجیره ای)

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۳۴
یکی از مهمترین عوامل ایجاد تمایز در رقابت برای برندها، ایجاد تمایل در مصرفکنندگان نسبت به برند و هماهنگی بین ادراکات و انتظارات آنها از برند با محصولات و خدماتی است که برند ارائه میکند. در این زمینه توجه به شخصیت برند و ویژگیهای شخصیتی مختلفی که برای آن در نظر گرفته میشود و نیز روابطی که شخصیت برند با سایر متغیرهای اثرگذار بر ادراک و علاقه افراد نظیر عشق به برند، وفاداری و تبلیغات دهانبهدهان برای برند دارد، دارای اهمیت فراوانی است. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر شخصیت برند بر عشق به برند، وفاداری و تبلیغات دهانبهدهان با مقیاسی نوین برای شخصیت برند و نیز تعیین مهمترین ابعاد شخصیت برند در این روابط انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی است و به شیوه پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش خردهفروشیهای اینترنتی و فروشگاههای زنجیرهای شهر تهران است. دادههای پژوهش از طریق پرسشنامه جمعآوریشده و برای تجزیهوتحلیل از روش مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی استفادهشده است. طبق نتایج، در هر دو جامعه شخصیت برند بر روی عشق به برند و وفاداری تأثیر داشته است و در جامعه اول بهطور غیرمستقیم و در جامعه دوم بهطور مستقیم و غیرمستقیم بر تبلیغات دهانبهدهان تأثیر دارد. تأثیرگذارترین بعد شخصیت برند در هر دو جامعه مسئولیتپذیری بوده و پس از آن فعالیت و احساسی بودن قرار دارند و بعد جسارت تأثیر اندکی داشته است. نقش میانجی عشق به برند و وفاداری در رابطه بین شخصیت برند و تبلیغات دهانبهدهان مورد تائید است. برندها باید به بعد مسئولیتپذیری بیشترین توجه را داشته باشند تا بتوانند با نشان دادن مسئولیتپذیری و پاسخگویی و ثبات در مورد برند خود، عشق به برند و وفاداری را در مصرفکنندگان ایجاد نمایند. دو بعد احساسی بودن و فعالیت نیز باید در ارائه شخصیت برند موردتوجه قرار گیرند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۰