مدیریت برند - علمی-پژوهشی

مدیریت برند


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه الزهرا

مدیر مسئول: زهرا رزمی

سردبیر: میراحمد امیرشاهی

هیئت تحریریه: محمد علی بابایی زکلیکی، معصومه حسین زاده شهری، منیژه حقیقی نسب، کامبیز حیدرزاده، رضا رسولی، آرش شاهین، اسدالله کردنائیج

تلفن: 88212578(021)     

وب سایت: http://bmr.alzahra.ac.ir

پست الکترونیک:  bmr@alzahra.ac.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مدیریت و حسابداری
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ مهر ۱۳۹۴
ناشر: دانشگاه الزهرا (س)
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات