اسدالله مهرآرا

اسدالله مهرآرا

مدرک تحصیلی: استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۲ مورد.
۱.

تاثیر کیفیت خدمات الکترونیکی بر رفتار مشتری با نقش میانجی رضایت مشتری (مورد مطالعه مشتریان فروشگاه اینترنتی دیجی کالا در شهرستان ساری)

کلید واژه ها: کیفیت خدمات الکترونیک رفتار مشتری رضایت مشتری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 179 تعداد دانلود : 115
پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر کیفیت خدمات الکترونیکی بر رفتار مشتری با نقش میانجی رضایت مشتریان فروشگاه اینترنتی دیجی کالا در شهرستان ساری انجام گرفت. این پژوهش از لحاظ ماهیت از نوع توصیفی- پیمایشی و از لحاظ هدف کاربردی است و روش جمع آوری اطلاعات استفاده از روش پژوهش پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مشتریان فروشگاه اینترنتی دیجی کالا در شهرستان ساری تشکیل می دهند که تعداد آنها نامحدود می باشد. جهت تعیین حداقل حجم نمونه لازم، از جدول مورگان به شیوه نمونه گیری تصادفی در دسترس 384 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند که به جهت اطمینان از بازگشت این تعداد پرسشنامه، تعداد 450 پرسشنامه در جامعه توزیع شد. جهت گردآوری اطلاعات در این پژوهش از پرسشنامه کیفیت خدمات الکترونیکی ریتا و همکاران (۲۰۱۹)، پرسشنامه رفتار خرید مشتریان آنلاین افریم توربان و همکاران (2008) و پرسشنامه محقق ساخته رضایت مشتری شامل 14 گویه استفاده شد. برای سنجش روایی از روایی سازه، روایی همگرا و روایی واگرا و برای محاسبه پایایی از پایایی ترکیبی (CR) و ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آزمون کولموگروف اسمیرنوف، تحلیل عاملی تاییدی و آزمون معادلات ساختاری استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS21 و Smart PLS انجام گرفت. مطابق با نتایج کیفیت خدمات الکترونیکی بر رفتار مشتری در خرید آنلاین با نقش میانجی رضایت مشتری تاثیر دارد. کیفیت خدمات الکترونیکی بر رفتار مشتری در خرید آنلاین، انگیزه خرید و رفتار خرید از فروشگاه اینترنتی تاثیر قابل توجهی دارد همچنین کیفیت خدمات الکترونیکی بر رضایت مشتری در خرید آنلاین از فروشگاه اینترنتی دیجی کالا تاثیر قابل توجهی دارد. نتایج حاکی از آن بود که 5 بعد از ابعاد کیفیت خدمات الکترونیک (اجرا، دسترسی، حریم شخصی، پاسخگویی و ارتباط) بر رضایت مشتری در خرید آنلاین از فروشگاه تاثیر قابل توجهی دارد؛ اما ابعاد کارایی و جبران خدمات بر رضایت مشتری در خرید آنلاین از فروشگاه اینترنتی دیجی کالا تاثیر قابل توجهی ندارد. نتایج نشان داد که رضایت مشتری بر رفتار مشتری در خرید آنلاین، انگیزه خرید و رفتار خرید از فروشگاه اینترنتی دیجی کالا تاثیر قابل توجهی دارد.
۲.

الگوی استقرار سازوکار فناوری اطلاعات سبز در سازمان توسعه تجارت ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: فن آوری اطلاعات سبز سازمان توسعه تجارت مدلسازی ساختاری تفسیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 440 تعداد دانلود : 231
هدف از اجرای این پژوهش طراحی الگوی استقرار سازوکار فناوری اطلاعات سبز در سازمان توسعه تجارت ایراناست. پژوهش حاضر به لحاظ هدف توسعه ای، به لحاظ گردآوری داده ها پیمایشی و از نظر زمانی مقطعی بوده و در سال 1400 انجام شده است. این مطالعه براساس دو رویکردکمی وکیفی (آمیخته) انجام شد، جامعه آماری در مرحله کیفی اساتید دانشگاه و مدیران ارشد سازمان یاد شده ، و در مرحله کمی شامل 340 نفر ازکارشناسان می باشد. در مرحله کیفی تحلیل نتایج مصاحبه های نیمه ساختارمند با روش تحلیل مضمون (با نرم افزار MaxQDA ) انجام گرفت در ادامه برای تجزیه و تحلیل مصاحبه ها از روش تحلیل تماتیک استقرایی استفاده شد. نتیجه مصاحبه ها با 12 نفر از خبرگان، که به صورت هدفمند انتخاب شده بودند 9 تم اصلی برای طراحی الگو بود. در مرحله کمی از مدل-سازی تفسیری استفاده و 9 عامل حاصله سطح بندی گردیده و گراف ISM با 9 عامل طراحی شد. در ادامه با استفاده از ابزار پرسشنامه و با کمک نرم افزار Smart PLS معنی داری روابط میان عوامل بررسی گردید. اعتبار داده ها و پرسشنامه از دیدگاه اساتید، و پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرانباخ تایید شد. نتایج: 2 عامل برون سازمانی و خط مشی سبز از مدل حذف و 7 عامل: درون سازمانی، اجتماعی و اقتصادی، تغییرات محیطی، ارزیابی سبز، ارزش های استراتژیکی، ارزش های بلند مدت، الزامات سازمانی در طراحی الگوی استقرار ساز وکار فناوری اطلاعات سبز تائید شدند.
۳.

بررسی استراتژی های نوآور بر انگیزش و رشد ارتباطات کارکنان

کلید واژه ها: استراتژی نوآور انگیزش رشد ارتباطات آموزش کارکنان استارتاپ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 467 تعداد دانلود : 156
هدف این پژوهش، بررسی استراتژی های نوآور بر انگیزش و رشد ارتباطات کارکنان می باشد. روش انجام این تحقیق علی- مقایسه ای بوده و جامعه آماری شامل 300 نفر از کارکنان استارتاپ هایی که در دوره های آموزش استراتژی های نوآور شرکت کرده اند، می باشد. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران 110 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده برآورد شده است. 110 نفر دیگر نیز از کارکنانی که در دوره های آموزش استراتژی های نوآور شرکت نکرده بودند، انتخاب شدند. ه منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و آزمون پارامتری t برای گروه های مستقل به وسیله نرم افزار آماری SPSS انجام شد. نتایج بیانگر آن است که بین میزان رشد ارتباطات افراد گروه نمونه با میزان رشد ارتباطات افراد گروه کنترل تفاوت معنی داری وجود دارد. هم چنین بین میزان انگیزش افراد گروه نمونه با میزان انگیزش افراد گروه کنترل نیز تفاوت معنی داری وجود دارد. بنابراین می توان نتیجه گیری کرد که برگزاری دوره های آموزش استراتژی های نوآور موجب افزایش میزان رشد ارتباطات و انگیزش کارکنان شرکت کننده در این دوره ها شده است. از این رو پیشنهاد می شود دوره های آموزش استراتژی های نوآور به طور مستمر ادامه یابد.
۴.

بررسی نقش فروتنی رهبری بر وفاداری سبز کارکنان با نقش میانجی تلنگر اخلاقی

کلید واژه ها: فروتنی رهبری وفاداری سبز تلنگر اخلاقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 55 تعداد دانلود : 875
امروزه شرکت های صنعتی در قبال پیامدهای زیست محیطی بسیار مسئولیت دارند و توجه به عوامل تخریب کننده و آلوده کننده محیط زیست بسیار مورد توجه شرکت های تولیدی و صنعتی می باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش فروتنی رهبری بر وفاداری سبز کارکنان با نقش میانجی تلنگر اخلاقی می باشد. این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی، از نوع توصیفی و با روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری در این مطالعه 105 نفر از کارکنان شرکت پارمیدا در شهر سمنان است. به منظور تحلیل داده ها، روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار Smart PLS 2 مورد استفاده قرار گرفت. جهت سنجش روایی از روایی همگرا بهره گرفته شد و به منظور برازش پایایی، آلفای کرونباخ مورد استفاده قرار گرفت و ضریب آن برای تمام سازه های پژوهش بیشتر از 7/0 می باشد. نتایج به دست آمده، حاکی از آن است که فروتنی رهبری تأثیر مثبت و معناداری بر وفاداری سبز کارکنان دارد. همچنین تأثیر مثبت و معنادار فروتنی رهبری بر تلنگر اخلاقی مورد تأیید قرار گرفت. همچنین تلنگر اخلاقی بر وفاداری سبز کارکنان نقش مثبت و معناداری دارد. در نهایت نتایج این پژوهش نشان داد که تلنگر اخلاقی نقش میانجی بین فروتنی رهبری و وفاداری سبز کارکنان ایفا می کند.
۵.

تأملی در مفاهیم و ابعاد حکمرانی خوب

کلید واژه ها: حکمرانی خوب سیاست تصمیم گیری حکمرانی توسعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 32 تعداد دانلود : 175
در سالیان اخیر حکمرانی تبدیل به موضوعی داغ در مدیریت بخش دولتی شده است و این به واسطه نقش مهمی است که حکمرانی در تعیین سلامت اجتماع ایفا می کند. از دغدغه های اصلی کشورهای در حال توسعه قرار گرفتن در مسیر توسعه و توسعه یافتگی است. عدم رشد اقتصادی، فقر و فقدان پاسخگویی، فساد و عدم حاکمیت قانون ازجمله چالش هایی است که این کشورها با آن مواجه اند. در حال حاضر پس از اصلاحات دولتی دهه 80 میلادی، به دلیل مشکلات ناشی از کمبود بودجه، بسیاری از کشورها وضعیت مناسب تری پیدا کرده اند. هر چند که هنوز نیاز است ارائه خدمات به طور اقتصادی و کارآمد مدیریت شود، با این حال، وجود انگیزه مالی برای انجام اصلاحات مدیریتی ضعیف تر شده است. در حال حاضر چالش های دیگری بروز کرده و انگیزه ای برای انجام اصلاحات شده اند. یکی از این چالش ها نحوه ایجاد و شکل دهی حکمرانی خوب است. مقاله حاضر در پی شناسایی چارچوب و مفاهیم مرتبط با حکمرانی است. از سوی دیگر، مطالعات توسعه و آمارهای سازما نهای جهانی بیانگر آن است که از مهمترین عوامل رشد و توسعه کشورها، «حکمرانی خوب» می باشد؛ چنانکه حکمرانی خوب را بنیان توسعه خوانده اند. مقاله پیش رو ضمن مروری بر ادبیات حکمرانی، با جمع بندی تعاریف حکمرانی و با نگاهی تازه به بازخوانی این مقوله می پردازد.
۶.

ارائه و تبیین مدل توسعه سیستم مدیریت عملکرد آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 574 تعداد دانلود : 348
هدف از این پژوهش طراحی الگوی توسعه سیستم مدیریت عملکرد آموزش و پرورش می باشد. این پژوهش از لحاظ جهت  گیری، در مرحله الگوسازی و از نظر هدف کاربردی است و با رویکرد کیفی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق  شامل 15 نفر از مدیران عالی و میانی، معاونین و کارشناسان سازمان آموزش و  پرورش که در زمینه موضوع پژوهش خبره بوده و دارای مدرک تحصیلی دکتری و سابقه مدیریتی بالای 10 سال بودند و خبرگان دانشگاهی مدیریت عملکرد و سیاست گذاری در آموز ش و پرورش نیز دارای سابقه تدریس بالای ده سال و مرتبه علمی استادیار و بالاتر بودند که با روش گلوله برفی انتخاب شدند می باشد. ابتدا با انجام مصاحبه نیمه ساختارمند اقدام به شناسایی و استخراج ابعاد و مولفه های الگوی توسعه سیستم مدیریت عملکرد آموزش و پرورش شده است. سپس از تکنیک دلفی برای بومی سازی مولفه ه ا و ک اهش ورودی ها و همچنین تعیین اهمیت ورودی ها نسبت به هم و جهت ارزیابی، غربالگری و انتخاب شاخص ها به کارگیری شده است. برای انجام این کار پرسشنامه ای با 36 سؤال که هر سؤال بیانگر یک مؤلفه می باشد، طراحی گردید و 15 پرسشنامه ک ه ب ه تع داد پاسخ دهندگان می باشد، در اختیار آنها قرار گرفت که تمام پرسشنامه ها جامع و کامل به دست آمد. در نهایت بعد از اتمام دورهای دلفی و با حذف شاخص های مورد توافق پانل خبرگان تعداد 23 شاخص تایید و غربالگری شده است. در بخش طراحی الگو از روش تحلیل مضمون براساس مراحل شش گانه براون و کلارک و نرم افزار MAXQDA استفاده شده است. الگوی به دست آمده ی پژوهش حاضر دارای هفت بعد شامل: ضرورت های تدوین راهبردها، اهداف و برنامه های آتی مدیریت عملکرد ، بررسی موانع، چالش ها و فرصت های آتی مدیریت عملکرد، ارزیابی و سنجش وضعیت موجود مدیریت عملکرد، اصلاح و توسعه روش های نوین مدیریت عملکرد، بهبود و توسعه زیرساخت های مدیریت عملکرد بر اساس نیازهای آتی، اصلاح و توسعه سطوح مدیریت عملکرد بر اساس زیرساخت های نوین، بررسی و اصلاح و توسعه فرآیندهای نوآورانه مدیریت عملکرد که متناسب با هر سه سطح سازمان، مدیران و کارکنان طراحی شده است.
۷.

مدل بومی تأثیر سرمایه های دانشی بر استراتژی های منابع انسانی در نظام آموزش عالی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت دانش سرمایه های دانشی استراتژی های منابع انسانی نظام آموزش عالی تحلیل مضمون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 172 تعداد دانلود : 160
هدف از پژوهش حاضر ارائه ی مدل بومی تأثیر سرمایه های دانشی بر استراتژی های منابع انسانی در نظام آموزش عالی ایران می باشد. روش تحقیق از نوع آمیخته اکتشافی است. در بخش کیفی از روش تحلیل مضمون استفاده و مشارکت کنندگان در مصاحبه در بخش کیفی 10 نفر از مدیران و معاونین منابع انسانی نظام آموزش عالی و اساتید دانشگاهی و در بخش کمی جامعه آماری روسا، معاونین، مدیران گروه، کارشناسان و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی استان مازندران با تعداد حدود 3000 نفر بوده است. با روش نمونه گیری تصادفی ساده 341 نفر انتخاب و جمع آوری داده ها با پرسشنامه انجام شد. روایی پرسشنامه با تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. داده های کیفی با روش تحلیل مضمون با نرم افزار MAXqda و داده های کمی با مدل سازی معادلات ساختاری و به کارگیری تحلیل عاملی تأییدی با نرم افزارهای SPSS و AMOS تحلیل گردید. نتایج بخش کیفی حاکی از آن بوده که مدل سرمایه های دانشی در نظام آموزش عالی دارای سه بعد و 14 مؤلفه به شرح توانمندی فرایندهای مدیریت دانش (کاربرد دانش، انتقال دانش، ادغام دانش، تولید دانش)، استراتژی های منابع انسانی (جذب و استخدام، توسعه منابع انسانی، عملکرد کارکنان، جبران خدمات، روابط کاری) و سرمایه های دانشی (سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه ابداعی، سرمایه اجتماعی، سرمایه فرایندی) بوده است. نتایج بخش کمی نشان داد که تمامی ابعاد و مؤلفه های مدل تدوینی پژوهش، مورد تأیید واقع شدند
۸.

Providing a Pattern of Media Influence on the Spread of Life Insurance Culture(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 335 تعداد دانلود : 885
Purpose: Today, the media has an effective role in human life and based on this, the present study was conducted with the aim of providing a pattern of media influence on the spread of life insurance culture. Methodology : This study in terms of purpose was applied and in terms of implementation method was qualitative. The study population was the managers of Iran Life Insurance Company in 1400 year, which based on the theoretical saturation principle number of 15 people were selected by purposive sampling method. To collect data were used from semi-structured interviews, which their validity was confirmed by the triangulation method and their reliability by Cohen's Kappa coefficient method was obtained 0.78. Finally, the data were analyzed by open, axial and selective coding method based on the grounded theory in Maxquda software. Findings : The results of the analysis showed that the pattern of media influence on the spread of life insurance culture had 79 indicators in 24 sub-categories and 6 main categories; so that the main category of causal conditions included 3 sub-categories of media management development, strengthening insurance culture and dynamic interactions, the main category of contextual conditions included 3 sub-categories of media patterns diversity, media awareness and cultural capabilities of mass media, the main category of intervention conditions included 3 sub-categories of media transparency, media space and audience characteristics, the main category of the central phenomenon included 3 sub-categories of media structural requirements, media management requirements and media forces requirements, the main category of strategies included 3 sub-categories of evaluation of positioning process, evaluation of target media selection process and evaluation of media channels and the main categories of outcomes included 3 sub-categories of competitive advantage, development of culture insurance and market and design practical strategies. Finally, the pattern of media influence on the spread of life insurance culture based on grounded theory was drawn. Conclusion : The results indicated the identification of many categories and indicators in the pattern of media influence on the spread of life insurance culture. Therefore, in order to spread of life insurance culture, it is necessary to provide the ground for improving the identified indicators and categories.
۹.

طراحی مدل توسعه ی صنعت گردشگری ایران با رویکرد توسعه پایدار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه صنعت گردشگری ایران توسعه پایدار شاخص های اکولوژیکی شاخص زیست محیطی شاخص رقابت پذیری زیست محیطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 277 تعداد دانلود : 499
هدف: هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل توسعه ی صنعت گردشگری ایران با رویکرد توسعه ی پایدار است. روش: جامعه ی آماری در پژوهش کیفی شامل خبرگان و متخصصان در سازمان گردشگری و در پژوهش کمّی کارکنان ستادی سازمان های گردشگری در تهران و استان مازندران است. روش نمونه گیری در بخش مطالعه ی کیفی هدفمند و در بخش کمّی تصادفی طبقه ای است. روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، مرور متون، ادبیات مربوطه و میدانی و ابزار گردآوری اطلاعات به شیوه ی مصاحبه و پرسش نامه است. برای انتخاب مصاحبه شوندگان از نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند استفاده شد و طی آن تلاش شد خبرگان، علاوه بر دانش نظری، تجربه ی عملی نیز داشته باشند. رواسازی مقیاس اندازه گیری بر پایه ی «وابسته به محتوا» و «وابسته به سازه» بررسی و پایایی آن براساس آلفای کرونباخ ارزیابی می شود. در این پژوهش، به منظور تبیین روابط ساختاری عوامل توسعه ی صنعت گردشگری ایران با رویکرد توسعه ی پایدار از تکنیک دیمتل، از آزمون دالالا استفاده شده است. یافته ها: نتایج مقاله نشان می دهد که براساس تکنیک دالالا مهم ترین مؤلفه از دید خبرگان شاخص رقابت پذیری است و نیز براساس تکنیک معادلات ساختاری مشخص شد که تمام عوامل شناسایی شده تأثیر معناداری در توسعه ی صنعت گردشگری دارند و درنهایت مدل نهایی ارائه شد.
۱۰.

طراحی مدل تعالی مدیریت منابع انسانی سبز در شرکت های توزیع نیروی برق شمال کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت منابع انسانی سبز آموزش کاربرد حفظ و نگهداری جذب و تامین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 509 تعداد دانلود : 651
هدف پژوهش حاضر طراحی مدل تعالی مدیریت منابع انسانی سبز در شرکت های توزیع نیروی برق شمال کشور است. جامعه آماری پژوهش شامل دو بخش خبرگان و کارکنان و روش جمع آوری اطلاعات به دو صورت کتابخانه ای و میدانی می باشد. جهت تبیین روابط ساختاری عوامل مدل تعالی مدیریت منابع انسانی سبز از تکنیک دیمتل، برای تعیین وزن عوامل شناسایی شده با استعانت از مدل ایزو 34000 منابع انسانی، از آزمون دالالا و جهت ارزیابی عوامل و اولویت بندی آنها از تکنیک AHP استفاده شد. براساس تحلیل معادلات ساختاری نیز مشخص شد که هر چهار نظام با مدیریت منابع انسانی سبز از دید کارکنان نیز دارای ارتباط میباشند و بیشترین ارتباط مرتبط با آموزش و کمترین ارتباط با کاربرد میباشد. در نتیجه مدل طراحی شده پژوهش، تاثیر نظامهای مدیریت منابع انسانی بر مدیریت منابع انسانی سبز را تائید می کند و براساس نتیجه تکنیک AHP از دید خبرگان، به ترتیب اولویت با آموزش و بهسازی، حفظ و نگهداری، جذب و تامین و کاربرد میباشد و با توجه به پشتوانه نظری، توافق بالای خبرگان و محاسبات آماری برازش مدل، دارای اعتبار بوده و می تواند به عنوان معیاری برای پژوهش های آتی در جهت ساخت ابزاری برای انجام پژوهش های مرتبط باشد.
۱۱.

الگوی اثربخشی صحه گذاری در تولیدات سیمای جمهوری اسلامی ایران (مورد مطالعه: استان گلستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: صحه گذاری تبلیغات تصویر برند تمایلات رفتاری مخاطبان جذابیت سیمای جمهوری اسلامی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 167 تعداد دانلود : 263
صحه گذاری یکی از روش های مهم در صنعت تبلیغات است که در آن، از یک چهره سرشناس برای معرفی یک محصول یا برند استفاده می شود. این پژوهش با هدف تدوین الگوی سنجش اثربخشی صحه گذاری در تولیدات سیمای جمهوری اسلامی ایران با رویکرد آمیخته انجام شده است. گردآوری داده ها با روش مصاحبه عمیق و ابزار پرسشنامه صورت گرفته و جامعه آماری در بخش کیفی، شامل خبرگان و کارشناسان رسانه کشوری و در بخش کمی شامل تمامی مخاطبان تولیدات سیما در استان گلستان بوده است که 400 نفر از آنان به صورت تصادفی انتخاب شده اند. تحلیل داده ها در بخش کیفی، با استفاده از روش تحلیل مضمون و در بخش کمی، با استفاده از تکنیک حداقل مربعات جزئی انجام شده است. نتایج به دست آمده از سه مرحله کدگذاری در بخش کیفی نشان می دهد که اثربخشی راهبرد های صحه گذاری با استفاده از شاخص های جذابیت، قابلیت اعتماد، تخصص و تجانس قابل بررسی است. اعتبارسنجی مدل نیز با استفاده از مطالعه پیمایشی و تکنیک حداقل مربعات جزئی حاکی از آن است که چهار عامل شناسایی شده در بخش کیفی، یعنی جذابیت، تجانس، تخصص و قابلیت اعتماد تأثیر مثبت و معناداری بر اثربخشی صحه گذاری دارند.
۱۲.

ارائه الگوی کاهش مشکلات نظام برنامه ریزی آموزشی کارکنان با استفاده از روش دلفی فازی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: برنامه ریزی آموزشی برنامه ریزی نیروی انسانی روش دلفی فازی سازمان تأمین اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 954 تعداد دانلود : 308
هدف اصلی این پژوهش ارائه الگوی کاهش نارسایی های برنامه ریزی آموزشی کارکنان سازمان تامین اجتماعی بود. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و براساس رویکرد تحقیق در شیوه گرده آوری داده ها، تحقیق آمیخته به شمار می رود. در بخش کیفی پژوهش، مشارکت کنندگان شامل 24 نفر از خبرگان بودند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. جهت گردآوری داده های بخش کیفی از مصاحبه نیمه ساختارمند استفاده شد و داده ها از طریق نرم افزار MAXQDA کدگذاری و با استفاده از روش تحلیل محتوا تجزیه وتحلیل شد. روایی و پایایی داده ها از طریق آزمون قابلیت بررسی شد. در بخش کمی، ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود و طی دو مرحله نظرسنجی دلفی فازی تجزیه و تحلیل داده صورت گرفت. با استفاده از روش آزمون مجدد، آلفا کرونباخ 783% برآورد گردید و به منظور برازش الگوی استخراج شده، از روش دیمتل استفاده گردید. جامعه آماری در این مرحله کارکنان حوزه منابع سازمان تأمین اجتماعی بودند که با استفاده از جدول مورگان 364 نفر تعیین و نمونه به شیوه تصادفی ساده انتخاب شد. یافته ها حاکی از آن بود که الگوی برنامه ریزی آموزشی کارکنان سازمان با 7 مشکل اصلی مواجه است که نارسایی و ناکارآمدی نطام برنامه ریزی آموزشی، فقدان نظام ارزشیابی، نگاه کوتاه مدت به برنامه های آموزشی کارکنان سازمان جزو مهمترین مشکلات و نارسایی های سازمان بودند. نتایج نحقیق نشان می دهد که مولفه های استخراجی مدل تحقیق، مورد تائید جامعه قرار دارند. سازمان می تواند از طریق شناسایی نارسایی ها، عوامل موثر بر آن و راهکارهای ارائه شده در این پژوهش، برنامه ریزی لازم را جهت کاهش نارسایی های الگوی برنامه ریزی آموزشی کارکنان انجام دهد.
۱۳.

Investigating the Factors Affecting Iran's Tourism Industry Through Sustainable Development Approach

تعداد بازدید : 52 تعداد دانلود : 288
The purpose of this research is to investigate the factors affecting Iran’s tourism industry with a sustainable development approach.  The statistical population in the qualitative research includes experts and specialists in the tourism organization and professors with proficiency in the field of tourism, and the quantitative research comprises the experts of tourism development in the tourism organizations of Iran. The sampling methods in the qualitative and quantitative studies are purposeful and random stratified, respectively. The method of data collection in this research is based on library studies, a review of relevant texts and literature, and field-based and data collection is performed through interviews and questionnaires. Non-probability purposive sampling was applied to select the interviewees, and during this process, experts were tried to have practical experience in addition to theoretical knowledge. The results of the research demonstrate that based on the Dalala technique, the institutional criterion is the most effective and the sustainable human resources index has a very high level of effectiveness, and the criteria of sustainable human resources have the most interactions with other criteria studied. Furthermore, based on the structural equation technique, it was determined that all the identified factors have a significant impact on the development of the tourism industry.
۱۴.

ارائه الگوی کاهش تحلیل رفتگی شغلی منابع انسانی در سازمان های دولتی با استفاده از رویکرد فراترکیب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل رفتگی شغلی منابع انسانی سازمان های دولتی روش فراترکیب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 27 تعداد دانلود : 590
یکی از اساسی ترین نیازهای کارکنان در هر سازمانی، تأمین سلامت جسمی و روانی آنان در محیط کار است؛ به گونه ای که فشار جسمی و روانی شدید ناشی از ماهیت، نوع و یا وضعیت نامناسب کار می تواند در کارکنان منجر به تحلیل رفتگی شغلی شود، که بروز این نیز پدیده می تواند عواقبی منفی برای فرد و حتی سازمان ها به همراه داشته باشد؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی کاهش تحلیل رفتگی شغلی منابع انسانی در سازمان های دولتی کشور با استفاده از روش فراترکیب انجام شده است. بدین منظور پس از جست وجو در پایگاه های اطلاعاتی داخلی و خارجی در محدوده زمانی 2000 تا 2020 میلادی و 1380 تا 1400 شمسی، درنهایت 38 پژوهش که ارتباط نزدیکی با موضوع مورد مطالعه داشتند، انتخاب و با تحلیل محتوای آن ها ابعاد و کدهای مربوطه استخراج و میزان اهمیت و اولویت هر یک با استفاده از روش آنتروپی شانون تعیین شد. براساس یافته های پژوهش، عوامل مؤثر بر کاهش تحلیل رفتگی شغلی منابع انسانی در سازمان های دولتی کشور در سه دسته «عوامل سازمانی»، «عوامل شغلی» و «عوامل فردی» جای داده شد. همچنین از میان کدهای شناسایی شده، وجود زمینه پرورش و فرصت های مستمر در سازمان، وجود جو صمیمانه در سازمان، برخورداری از استقلال و آزادی عمل در شغل، وجود فرصت های ارتقاء و پیشرفت شغلی در کار، برخورداری از احساس آرامش در کار، باور داشتن به خودکارآمدی در به انجام رساندن وظایف شغلی، برخورداری از احساس مؤثر بودن در شغل، رضایت داشتن از حقوق و دستمزد، برخورداری از ثبات هیجانی در شرایط مختلف و مدیریت کردن خود در برابر واکنش های عاطفی، بیشترین ضریب اهمیت را به دست آوردند.
۱۵.

Identifying the Effective Factors in the Change Management Model in the Automotive Industry Based on the General Policies of the Industry in the Fourth-Generation Industrial Revolution(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Change management Automotive Industry fourth-generation industrial revolution smart factory

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 545 تعداد دانلود : 466
Purpose : The main purpose of this study is to present a change management model in the automotive industry based on general industry policies in the fourth-generation industrial revolution. Method : To achieve this goal, first the effective factors and indicators affecting change management are identified based on the data model of the foundation and then these factors and indicators are categorized. Given that the purpose of this research is exploratory, the use of the grounded theory research method and semi-structured interviews with experts and professors led to the development of research model criteria. Findings : Based on the interviews and previous studies, the factors affecting the management of change in internal and external categories have been identified. Finally, change management strategies have been identified in three components: selecting acceptable managers, using consultants and expert staff, and creating a sense of empathy and trust. Conclusion : The use of expert managers and appropriate leaders causes change management to be implemented productively. Ultimately, these strategies result in increased survival under the components of greater brand acceptance and profitability. Change management strategies have been identified in three components: selecting acceptable managers, using consultants and expert staff, and creating a sense of empathy and trust. Changes are more about the individual's feelings than emotions and are technical, and associating them with change is the most difficult stage of change
۱۶.

Policy-Making Model of the Ministry of Industry, Mine and Trade Based on Digital Transformation(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Policymaking Digital Transformation Automotive Industry Ministry of Industry Mine and Trade

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 36 تعداد دانلود : 364
Purpose : The purpose of this study is a policy-making model of the Ministry of Industry, Mine and Trade (MIMT) based on digital transformation is presented. Method : The study is an applied-developmental study in terms of purpose and cross-sectional survey research. A semi-structured interview and Likert scale questionnaire were used to collect data. The reliability of the questionnaire was assessed using Cronbach's alpha and combined reliability. The statistical population includes experts in the automotive industry until the theoretical saturation was reached and 15 experts participated. Using Cochran's formula for indeterminate populations, 365 people were calculated as a sample and cluster sampling method. To analyze the data, the grounded theory analysis method was used to identify the research indicators, and to validate and present the final model, the structural equation modeling method and LISREL software were used. Findings : it can be acknowledged that before deciding to transform processes and enter the digital arena, it is necessary to assess the readiness of the organization as well as its human resources to accept this change Conclusion : the implementation of the automotive industry policy for digital transformation will make the Ministry of Industry, Mine, and Trade the digital leader in the automotive industry.
۱۷.

عوامل مؤثر بر کاهش تحلیل رفتگی شغلی منابع انسانی در سازمان های حاکمیتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل رفتگی شغلی سازمان های حاکمیتی عوامل سازمانی عوامل شغلی عوامل فردی عوامل محیطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 630 تعداد دانلود : 206
زمینه و هدف : امروزه سازمان ها اهمیت فراوانی برای تأمین سلامت جسمی و روانی کارکنان خود قائل هستند؛ زیرا تحمیل فشارهای شدید ناشی از ماهیت، نوع یا وضعیت نامناسب کار می تواند منجر به تحلیل رفتگی شغلی در آنان شود. بر همین اساس، هدف این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر کاهش تحلیل رفتگی شغلی منابع انسانی در سازمان های حاکمیتی ایران است. روش : این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه اجرا، آمیخته اکتشافی (کیفی - کمّی) است. بدین منظور پس از انجام مطالعات اکتشافی و کتابخانه ای، عوامل و مؤلفه های مرتبط از طریق روش دلفی به نظر 30 نفر از خبرگان دانشگاهی و سازمانی رسید و پس از اخذ نظرات اصلاحی آنان درنهایت مدل، مؤلفه ها و ترکیب عوامل مورد اجماع آنان قرار گرفت. در ادامه، به منظور ارزیابی مدل، پرسش نامه ای محقق ساخته در بین 260 نفر از کارکنان سازمان های حاکمیتی استان مازندران که به روش خوشه ای تصادفی انتخاب شدند، توزیع و داده های به دست آمده در این بخش نیز با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی توسط نرم افزار Smart PLS3  تحلیل شد. یافته ها : طبق یافته های پژوهش، چهار دسته عوامل سازمانی، شغلی، فردی و محیطی بر کاهش تحلیل رفتگی شغلی منابع انسانی مؤثر هستند که عوامل فردی با ضریب تأثیر 434/0، بیشترین اثرگذاری را بر کاهش تحلیل رفتگی شغلی در این سازمان ها دارند. نتیجه گیری: در پژوهش حاضر، علاوه بر ابعاد و مؤلفه های شناسایی شده در مطالعات گذشته، ابعاد جدیدی از عوامل مؤثر بر کاهش تحلیل رفتگی شغلی منابع انسانی معرفی و درنهایت، برای آن الگوی جامعی ارائه شد؛ به طوری که میزان پراکندگی یافته های پژوهش های پیشین را کاهش و بر انسجام و یکپارچگی بیشتر تأکید دارد.
۱۸.

مدل ساختاری عوامل مؤثر بر اثربخشی صحه گذاری چهره های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: صحه گذاری جنسیت اثربخشی تبلیغات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 413 تعداد دانلود : 865
با وجود پژوهش های متعدد، در رابطه با پیامدهای صحه گذاری چهره های ورزشی، مطالعه زیادی راجع به پیشایندهای اثربخشی صحه گذاری چهره های ورزشی انجام نشده است. این مطالعه، با هدف ارائه مدل ساختاری عوامل مؤثر بر اثربخشی صحه گذاری چهره های ورزشی انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و شکل اجرا، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق، کلیه مخاطبان برنامه های صداوسیما در استان گلستان هستند (جامعه نامحدود) که از این میان، نمونه ای متشکل از 384 نفر انتخاب شده است. در این مطالعه، برای جمع آوری اطلاعات جهت آزمون فرضیه ها از پرسشنامه ای شامل چهار بُعد و 20 سوال استفاده شده که بر مبنای طیف لیکرت پنج درجه ای تدوین شده است. آزمون های چولگی و کشیدگی نشان داد، داده ها از توزیع نرمال پیروی می کنند. برای آزمون فرضیه ها از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های اصلی نشان داد، سه عامل تناسب صحه گذار و محصول، جنسیت فرد ورزشکار و میزان فعالیت در شبکه های اجتماعی، بر اثربخشی صحه گذاری چهره های ورزشی، تأثیر معنادار و مثبتی دارد. در پایان، مطابق با نتایج به دست آمده، برخی کمبودهای موجود در رابطه با اقدام های فعلی صحه گذاری چهره های ورزشی داخل کشور به بحث گذاشته شده است.
۱۹.

Biorhythm Management Modeling of Iranian Public School Principals with Fuzzy Delphi Approach(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Biorhythm management Public Schools Fuzzy Delphi

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 897 تعداد دانلود : 396
Purpose: The purpose of this study was to design a biorhythm management model for Iranian public school principals with a fuzzy Delphi approach. Methodology: The design of the present study was qualitative with fuzzy Delphi method. Statistical population, professors of organizational behavior management in universities of Mazandaran province and senior managers of education departments in cities of Mazandaran province were selected and four rounds of fuzzy Delphi technique were performed with their cooperation. This selection and interviewing continued until the theoretical saturation was reached. Using the "rich information" sampling method with 15 professors of organizational behavior management in the universities of Mazandaran province and senior managers of education departments in the cities of Mazandaran province, the required information with semi-structured questionnaires Collected in four rounds. SPSS software was used to analyze the data. Findings: The results showed that the biorhythm management model of Iranian public school principals has four cycles and 28 dimensions of physical cycle (physical) (high mobility and energy, high physical strength, physical endurance and stability, physical weakness (negative), decreased physical ability (negative), inactivity and lethargy (negative), doing useful work and extreme fatigue (negative) ), Emotional cycle (interest in work and life, kindness, immorality and temper (negative), irritability (negative), confusion and mental weakness (negative), love of others, the power of creativity in affairs and mobility in Against the behavior of others (negative), intellectual cycle (mental) (rational) (promotion of intelligence, comprehension and memory, forgetfulness (negative), mental laziness (negative), poor decision-making power (negative), thinking power in affairs , Gaining new ideas and not focusing on personal and work affairs (negative) and intuitive cycle (inner inspiration, strong sixth sense, absorbing negative energy (negative) and attracting the spiritual forces of nature). Conclusion: Investigating the effect of biorhythm and different situations of employees on their job performance is an important issue and should be considered to prevent problems and increase performance, so identifying the explanatory dimensions of biorhythm management among managers of educational organizations, according to their critical tasks, is very important. And it seems necessary
۲۰.

چالش های اجرای ساز و کار جانشین پروری در سازمان عمومی(مورد مطالعه- شهرداری تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جانشین پروری سازمان های عمومی شهرداری تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 579 تعداد دانلود : 161
جانشین پروری به عنوان یک سازوکار ارزشمند در پیشرفت و بهبود سازمان ها از اهمیت فراوانی برخوردار است. پرورش مدیران را به صورتی برنامه ریزی می کند که توانایی و شایستگی مدیران هم راستا با تحولات و تغییرات محیطی و همچنین پیشرفت سازمان باشد. شهرداری به عنوان یک سازمان عمومی که وظایف متعددی را داراست از جمله سازمان هایی است که توجه به اصل جانشین پروری در آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. با درک این اهمیت؛ پژوهش حاضر با هدف بررسی چالش های اجرای ساز و کار جانشین پروری در سازمان عمومی انجام گرفت. برای انجام پژوهش حاضر از 20 نفر از صاحب نظران دانشگاهی، مدیران و کارشناسان شهرداری در حوزه منابع انسانی مصاحبه به عمل آمد و داده ها از مصاحبه ها استخراج شد. تحقیق حاضر از نظر نوع و ماهیت کاربردی و روش آن نیز توصیفی_تحلیلی است. نمونه گیری این پژوهش مطابق با روش های کیفی، نمونه گیری هدفمند محسوب می شود. در تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار Maxqda و روش گراندد تئوری استفاده شد. یافته های پزوهش نشان داد چهار مانع مدیریتی، ساختاری، فرآیندی و فرهنگی اصلی ترین چالش های پیش روی شهرداری تهران در فرآیند جانشین پروری در شهرداری به شمار می آیند. بنابراین تدوین نظام جانشین پروری و تهیه برنامه های آموزشی و صرفه بودجه برای دوره های آموزشی کاربردی و تدوین قوانین در راستای همسو نمودن مدیران با نظام جانشنی پروری موضوعاتی است که بایستی در راستای دستیابی به الگوی بهینه جانشین پروی مورد توجه قرار گیرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان