اسدالله مهرآرا

اسدالله مهرآرا

مدرک تحصیلی: استادیارگروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.
۱.

بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با خلاقیت و عملکردسازمانی منابع انسانی مدیران آموزش و پرورش منطقه 5 استان تهران

تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۱۵
این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با خلاقیت و عملکردسازمانی منابع انسانی مدیران آموزش و پرورش منطقه 5 استان تهران انجام شده است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گرداوری داده ها توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش مورد نظر کلیه مدیران مدارس آموزش و پرورش منطقه 5 تهران است که با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی ساده 188 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده گردیده است. در تحقیق حاضر به منظور تعیین روایی پرسشنامه ها از روایی محتوا و سازه استفاده شد؛ همین طور به منظور سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد که یافته ها بیانگر پایا و روا بودن ابزار اندازه گیری بود. داده های گرداوری شده حاصل از توزیع پرسشنامه در دو بخش توصیفی و استنباطی (معادلات ساختاری) با استفاده از نرم افزارهای Spss و Smart Pls مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد بین انعطاف پذیری با خلاقیت و عملکرد منابع انسانی در آموزش و پرورش منطقه 5 رابطه  معنی داری وجود دارد. بین سازگاری با خلاقیت و عملکرد منابع انسانی در آموزش و پرورش منطقه 5 رابطه معنی داری وجود دارد. بین مسئولیت پذیری با خلاقیت و عملکرد منابع انسانی در آموزش و پرورش منطقه 5 رابطه معنی داری وجود دارد.
۲.

بررسی نقش حفاظت از محیط زیست در توسعه پایدار

تعداد بازدید : ۴۵۹ تعداد دانلود : ۱۱۳۸
وقتی در سپتامبر سال 2000 بیش از 1890 تن از سران دولت های جهان، گرد هم آمدند تا اهداف هزاره سوم را تصویب کنند، مشخص گردید که ما در حال ورود به دورانی هستیم که اساسا مفهوم و نگرش به توسعه، دستخوش تحول ساختاری شده است. زیرا دوران توجه یک بعدی به مقوله ی توسعه که به تولید ناخالص ملی الویت می بخشد، به سرآمده و ما باید به کیفیت زندگی مردم و پایداری در محیط زیست بیاندیشیم. در دنیایی که فعالیت های نابخردانه انسان ها لطمات جبران ناپذیری به گونه های گیاهی جانوری زده است، طبیعتا طراحی رویه ای برای دستیابی به توسعه پایدار که بتوان در چارچوب آن منابع محدود و غیرقابل جایگزین را مدیریت کرد، امری لازم و اجتناب ناپذیر قلمداد می شود. در این مقاله ضمن تبین مفاهیم توسعه، توسعه پایدار و محیط زیست، تاثیر انسان بر محیط زیست و نقش مبارزه با تغییرات آب و هوایی در توسعه پایدار را تحلیل نموده و در نهایت فرصت ها و چالش های جهانی شدن برای توسعه پایدار از منظر حفظ محیط زیست و هم چنین ارتباط محیط زیست با توسعه پایدار در ایران را مورد بررسی قرار می دهیم.
۳.

تاثیر فرهنگ سازمانی بر جو سازمانی با توجه به تحول سازمانی در نظام آموزش و پرورش تهران

تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۹
این مقاله با هدف بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر جو سازمانی با توجه به تحول سازمانی انجام شده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (پیمایشی) و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان اداره کل آموزش و پرورش تهران که تعداد آنها حدود 2000 نفر برآورد شده است، تشکیل می دهد. حجم نمونه از طریق جدول مورگان و روش نمونه گیری طبقه ای_ تصادفی 322 نفر برآورد شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه م استاندارد فرهنگ سازمانی رابینز، جو سازمانی هالپین و کرافت و پرسشنامه تلفیقی تحول سازمانی جان گاتر و پیتر دراکر بود که در مقیاس 5 درجه ای لیکرت طراحی شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه به تایید رسیده است و پایایی آن از طریق محاسبه ضریب  آلفای کرونباخ برای فرهنگ سازمانی برابر با 89/0، جو سازمانی 70/0، تحول سازمانی 87/0 برآورد شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون رگرسیون استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که فرهنگ سازمانی برجوسازمانی با توجه به تحول سازمانی تاثیرمثبت و معنی داری دارد، با توجه به آزمون سوبل اثر غیر مستقیم فرهنگ سازمانی در جو سازمانی درسطح 5درصد برابر 0.39 است و فاصله اطمینان آن نیز به طور قابل توجهی بیشتر از صفر است. نشان داد اثر متغیر میانجی یعنی تحول سازمانی در مدل رگرسیونی معنادار است و تاثیر دارد.
۴.

بررسی رابطه سبک رهبری تحول گرا با رفتار شهروندی سازمانی در شهرداری تهران

تعداد بازدید : ۲۸۴ تعداد دانلود : ۱۸۵
رفتار شهروندی سازمانی به عنوان رفتاری داوطلبانه و فراتر از نقش در سازمان های امروزی از ضرورت بسیاری برخوردار است زیرا سازمان ها در محیط پیچیده و بسیار متغیر امروز نمی توانند به درستی احتیاجات و نیازمندی های شغلی مورد نیاز را در شرح شغل خود مشخص کنند و مشخص سازند که چه رفتارهایی برای دستیابی به اهداف سازمانی ضرورت دارد. با توجه به مطالب ارائه شده هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه بین سبک رهبری تحول گرا با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شهرداری منطقه 3 شهر تهران است. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی است و از نظر نوع روش تحقیق به صورت همبستگی است جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه کارکنان و کارشناسان شهرداری منطقه 3 شهر تهران که نعدادشان 730 نفر می باشد. با توجه به حجم جامعه 730 نفری حجم نمونه 252 نفر از طریق فرمول کوکران محاسبه شد. و به روش تصادفی ساده نمونه مورد مطالعه انتخاب گردید. ابزار مورد استفاده شامل پرسشنامه رهبری تحول گرا و پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی است. هر دو پرسشنامه استاندارد می باشند و دارای روایی و اعتبار قابل قبول می باشند، برای تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار آماری SPSS از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد همچنین از آزمون t متغیره جهت بررسی وضعیت رفتار شهروندی و سبک رهبری کارکنان استفاده گردید. نتایج نهایی حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد همه مؤلفه های رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی ارتباط دارد و از بین این مؤلفه ها ترغیب ذهنی و نفوذ آرمانی ارتباط بالاتری دارد.
۵.

سقف شیشه ای، از چالش ها و راهکارها تا توانمندسازی زنان

تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۴۷
امروزه برنامه ریزان در سطح خرد و کلان به اهمیت نقش زنان در پیشبرد اهداف جامعه واقف شده اند. با این حال شرایط فرهنگی حاکم بر جامعه هم چنان علایقی را در سطح جامعه به نمایش می گذارد که مانع ارزش گذاری واقعی فعالیت زنان در جامعه می شود. یکی از شاخص های مهمی که به عنوان معیار توسعه جنسیتی و نیز توانمندسازی زنان مورد توجه قرار می گیرد، میزان مشارکت زنان در تصمیم گیری های کلان کشور و هم چنین حضور آنها در پست های مدیریتی است. زنان در افزایش بهره وری و توسعه اجتماعی و اقتصادی کشورها نقشی بنیادی دارند. اما در بازار کار زنان سهم اندکی در انتخاب شدن برای رتبه های بالای مدیریت سازمانی دارند. در ادبیات مدیریت، علت عدم ارتقا و پیشرفت زنان را وجود پدیده ای موسوم به "سقف شیشه ای" می دانند. سقف شیشه ای به موانع مصنوعی و نامرئی، تصمیمات سازمانی و تعصبات مسئولان سازمان اطلاق می شود که مانع پیشرفت اشخاص با صلاحیت به ویژه زنان در داخل سازمان ها می شود. این پدیده که حاصل عوامل و عناصر متعددی است نشان از تاخر فرهنگی داشته و ناشی از تعمیم نامنصفانه ی تفاوت های زیستی زنان و مردان به حوزه های کاری است که تبعات منفی خود را بروز داده و باعث شده است که از توانمندی فکری و تخصصی و قابلیت های مدیریتی زنان استفاده مناسب به عمل نیاید. این مقاله سعی بر آن دارد که ضمن تعریف سقف شیشه ای، عوامل مختلف ایجاد سقف شیشه ای را در سازمان مورد بررسی قرار داده و با نگاهی به توانمندسازی زنان، وضعیت امروز زنان در سطوح مدیریت برخی کشورها را تحلیل نموده و راههای شکستن سقف شیشه ای را نیز توضیح دهد.
۶.

بررسي نقش حفاظت از محیط زیست در توسعه پایدار

تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۱۱۵
وقتی در سپتامبر سال 2000 بيش از 1890 تن از سران دولت های جهان، گرد هم آمدند تا اهداف هزاره سوم را تصویب کنند، مشخص گردید که ما در حال ورود به دورانی هستیم که اساسا مفهوم و نگرش به توسعه، دستخوش تحول ساختاری شده است. زیرا دوران توجه یک بعدی به مقوله ی توسعه که به تولید ناخالص ملی الویت می بخشد، به سرآمده و ما باید به کیفیت زندگی مردم و پایداری در محیط زیست بیاندیشیم. در دنیایی که فعالیت های نابخردانه انسان ها لطمات جبران ناپذیری به گونه های گیاهی جانوری زده است، طبیعتا طراحی رویه ای برای دستیابی به توسعه پایدار که بتوان در چارچوب آن منابع محدود و غیرقابل جایگزین را مدیریت کرد، امری لازم و اجتناب ناپذیر قلمداد می شود. در این مقاله ضمن تبین مفاهیم توسعه، توسعه پایدار و محیط زیست، تاثیر انسان بر محیط زیست و نقش مبارزه با تغییرات آب و هوایی در توسعه پایدار را تحلیل نموده و در نهایت فرصت ها و چالش هاي جهاني شدن براي توسعه پايدار از منظر حفظ محيط زيست و هم چنين ارتباط محیط زیست با توسعه پایدار در ایران را مورد بررسی قرار می دهیم.
۷.

سقف شيشه اي، از چالش ها و راهكارها تا توانمندسازي زنان

تعداد بازدید : ۳۱۸ تعداد دانلود : ۸۸
امروزه برنامه ريزان در سطح خرد و كلان به اهميت نقش زنان در پيشبرد اهداف جامعه واقف شده اند. با اين حال شرايط فرهنگي حاكم بر جامعه هم چنان علايقي را در سطح جامعه به نمايش مي گذارد كه مانع ارزش گذاري واقعي فعاليت زنان در جامعه مي شود. يكي از شاخص هاي مهمي كه به عنوان معيار توسعه جنسيتي و نيز توانمندسازي زنان مورد توجه قرار مي گيرد، ميزان مشاركت زنان در تصميم گيري هاي كلان كشور و هم چنين حضور آنها در پست هاي مديريتي است. زنان در افزايش بهره وري و توسعه اجتماعي و اقتصادي كشورها نقشي بنيادي دارند. اما در بازار كار زنان سهم اندكي در انتخاب شدن براي رتبه هاي بالاي مديريت سازماني دارند. در ادبيات مديريت، علت عدم ارتقا و پيشرفت زنان را وجود پديده اي موسوم به "سقف شيشه ای" مي دانند. سقف شيشه ای به موانع مصنوعي و نامرئي، تصميمات سازماني و تعصبات مسئولان سازمان اطلاق مي شود كه مانع پيشرفت اشخاص با صلاحيت به ويژه زنان در داخل سازمان ها مي شود. اين پديده كه حاصل عوامل و عناصر متعددي است نشان از تاخر فرهنگي داشته و ناشي از تعميم نامنصفانه ي تفاوت هاي زيستي زنان و مردان به حوزه هاي كاري است كه تبعات منفي خود را بروز داده و باعث شده است كه از توانمندي فكري و تخصصي و قابليت هاي مديريتي زنان استفاده مناسب به عمل نيايد. اين مقاله سعي بر آن دارد كه ضمن تعريف سقف شيشه ای، عوامل مختلف ايجاد سقف شيشه ای را در سازمان مورد بررسي قرار داده و با نگاهي به توانمندسازي زنان، وضعيت امروز زنان در سطوح مديريت برخي كشورها را تحليل نموده و راههاي شكستن سقف شيشه ای را نيز توضيح دهد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان