مدیریت برند

مدیریت برند

مدیریت برند سال چهارم تابستان 1396 شماره 10

مقالات

۱.

بررسی تأثیر میزان تقلید، نوع تقلید و نقش زبان برند در تشخیص تقلید از برند اصلی

تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۷۰
نام برند و شکل لوگوی برند شرکت ها هویت بصری آن هاست. امروزه امر کپی برداری از این دارایی کلیدی بسیار متداول شده و به عنوان یک استراتژی کاربردی محسوب می گردد و به دلیل فقدان معیاری برای تشخیص دقیق برند تقلیدی از برند اصلی، ایجاد موانع قانونی در این خصوص با مشکل مواجه است. بدین منظور این پژوهش با هدف بررسی تأثیر آستانه افتراقی ادراکی مصرف کننده بر تشخیص برند تقلیدی از برند اصلی (دو برند آل استار و هاکوپیان)، با همکاری 134 شرکت کننده انجام شد. آزمایش شامل یک ترکیب 2*2 نوع تقلید (نام برند و شکل لوگو) و زبان برند (فارسی و انگلیسی) است. داده ها از طریق آزمایش طراحی شده مبتنی بر رویکرد دیس-رویدجر-مکدرموت جمع آوری و توسط آزمون های فریدمن و کروسکال والیس و همچنین تکنیک های پردازش تصویر تحلیل شد. نتایج نشان دادند که در تشخیص برند تقلیدی، تغییر نام برند مؤثرتر از تغییر شکل لوگو است و زبان برند و یادآوری برند اصلی نیز در تشخیص تقلید نقش ایفا می کنند. علاوه بر این نتایج تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر بیانگر تأثیر میزان تغییر بر تشخیص تقلید است. همچنین آستانه افتراقی ادراک مصرف کنندگان برای برند آل استار حدود 17 و هاکوپیان حدود 76 درصد به دست آمد.
۲.

اثر بسته بندی و خاستگاه برند بر ترجیح محصولات کشاورزی با رویکرد پژوهش تجربی

تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۶۵
هر روزه بر اهمیت و جایگاه بسته بندی و خاستگاه برند (محل تولید) در فروش محصولات کشاورزی افزوده می شود. علی رغم اهمیت این مساله، به دلیل عدم توجه کافی بسیاری از تولیدکنندگان ایرانی به بسته بندی مناسب محصولات کشاورزی و خاستگاه برند، به خصوص در مورد محصولات کشاورزی شهرستانی، این گروه از تولیدکنندگان نتوانسته اند به جایگاه واقعی خود در بازارهای محلی و حتی استانی و کشوری دست پیدا کنند. از این رو پژوهشی تجربی با هدف بررسی اثر بسته بندی و خاستگاه برند محصولات کشاورزی در میان مشتریان محصولات کشاورزی شهرستان استهبان انجام گردید. این پژوهش در حوزه پژوهش های آزمایشی و در قالب طرح چهارگروهی سالومون قرار داشت و در آن اثر بسته بندی و خاستگاه برند پنج محصول شهرستان (توت فرنگی، بادمجان، آلوزرد، گوجه فرنگی و فلفل قلمی) بر رفتار مشتریان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که محصولات تولیدی استهبان خصوصا توت فرنگی و فلفل قلمی که در بسته بندی مناسبی قرار می گیرند فروش بالاتری را تجربه می نمایند و در مقایسه با سایر محصولات کشاورزی در منظر مشتریان متمایزتر هستند. یافته دیگر آن که در بحث خاستگاه برند محصولات توت فرنگی، فلفل قلمی و به ویژه بادمجان که با برند استهبان معرفی شده اند، در مقایسه با حالتی که بدون برند ارایه شوند، ترجیح بیش تری دارند.
۳.

طراحی مدل برند آفرینی شهری ورزشی با رویکرد نظریه داده بنیاد

تعداد بازدید : ۲۰۴ تعداد دانلود : ۱۲۸
برند آفرینی شهری ورزشی می تواند موجب اشتغال و درآمدهای جدید در جامعه میزبان شود؛ از این رو شناسایی عوامل مؤثر بر برند آفرینی شهری ورزشی و توسعه ارتباطات و متغیرهای درگیر ضروری است. هدف از این پژوهش بهره گیری از رویکرد نظریه داده بنیاد در جهت طراحی مدل برند آفرینی شهری ورزشی است. ﭘﮋوﻫﺶ حاضر بر اساس اﻫﺪاف ﭘﮋوﻫﺶ، از ﻧﻮع کﺎرﺑﺮدی، روش اﻧﺠﺎم آن ﺗﻮﺻیﻔی- ﭘیﻤﺎیﺸی و روش جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای- ﻣیﺪاﻧی بود. این پژوهش از نوع پژوهش های کیفی و در حوزه پارادایم (الگوواره) استقرایی است. در پژوهش حاضر، از مصاحبه نیمه ساختاریافته به عنوان ابزار گردآوری داده ها استفاده شد که داده های حاصل از آن، با بهره گیری از کدگذاری باز، محوری و نظری تجزیه و تحلیل شد. نمونه گیری با استفاده از روش نمونه گیری قضاوتی انجام و تا رسیدن به اشباع نظری دنبال شد که در مجموع 15 نفر در مصاحبه شرکت کردند. نتایج بخش کیفی نشان داد که برای برند آفرینی شهری ورزشی چهار مؤلفه و 72 عامل را باید مدنظر قرار داد که عبارت است از: «عوامل مرتبط با زیرساخت های شهری» با 35 عامل، «عوامل مرتبط با رویدادهای ورزشی» با 24 عامل، «عوامل مرتبط با بازاریابی رسانه» با 5 عامل و «عوامل مرتبط با گردشگری» با 8 عامل. مدیران ورزش کشور و مسئولان شهری می توانند با تکیه بر برندسازی شهری، زمینه شهرسازی مدرن را بنا نهند تا شهروندان از منافع مادی و معنوی آن بهره مند گردند.
۴.

شناسایی ابعاد موثر تداعی معانی برند ملّی بر جذب کارآموزان بین المللی دارای قصد ِکارآفرینانه ( مطالعه موردی: مرکز آیسک ایران)

تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۸۶
مطالعات پیشین از دو منظر قابل ِتامل هستند؛ یکی اینکه دستاوردهای برندسازی ملّی ضمن معرفی کشورها موجب جذب مصرف کنندگان، گردشگران و کارآفرینان به بازار می شود، از طرف دیگر موجب جذب دانشجویان بین المللی می شود که در برنامه های کارآموزی شرکت می کنند. این پژوهش به دنبال شناسایی تأثیر تداعی معانی برند ملّی بر کارآفرینی از طریق کارآموزی بین المللی است. یکی از سازمان های فعال در زمینه کارآموزی بین المللی، آیسک می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش 60 نفر است و پرسشنامه محقق ساخته پژوهش به صورت تصادفی ساده بین 55 نفر از کارآموزان بین المللی در مرکز آیسک توزیع و درنهایت 52 پرسشنامه جمع آوری شد. در این پژوهش پرسشنامه های توزیع شده توسط آزمون فرضیات تحقیق و مدل تحلیل مسیر آن براساس روش مدل یابی معادلات ساختاری بااستفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس2 تحلیل و بررسی گردید. نتایج نشان می دهد ابعاد تداعی معانی برند ملّی ازجمله فرهنگ ملّی، گردشگری، کیفیت زندگی و محیط کسب وکار بر جذب کارآموز بین المللی تأثیر مثبت دارد، اما بعد سیستم ارزشی بر جذب کارآموزان تأثیری ندارد.
۵.

بررسی تاثیر شفافیت درک شده از عملکرد، تجربه ی برند و شهرت سازمانی، بر خشنودی مشتریان

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۱۲
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر شفافیت درک شده از عملکرد، شهرت سازمانی بانک و تجربه ی برند بر خشنودی مشتریان صورت پذیرفت. شفافیت عملکرد، برخورد مناسب با ارباب رجوع، پاسخگویی به موقع به مشتریان، رسیدگی به شکایات آن ها، سهولت در پرداخت تسهیلات و ... همه این موارد دست به دست هم می دهند تا برند ساخته شود. اگر بانک ها بتوانند در این زمینه فعال ظاهر شوند، خواهند توانست بر جلب اعتماد مشتری، میزان رضایت و خشنودی آن ها و ایجاد وفاداری نسبت به خود تاثیرگذار باشند. این پژوهش در نوع خود یک مطالعه ی کاربردی، کمّی و پیمایشی است که به صورت مقطعی اجرا شده است. جامعه ی آماری، شامل مشتریان شعب بانک سپه شهرستان تهران به تعداد نامحدود بوده است که نمونه ای به تعداد 384 نفر از میان آن ها به روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس انتخاب شده است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه و روش تحلیل آن، مبتنی بر حداقل مربعات جزیی و با بهره گیری از نرم افزار اسمارت پی ال اس بوده است. یافته های پژوهش حاکی از آن هستند که شفافیت درک شده از عملکرد و شهرت سازمانی و مولفه هایشان بر خشنودی مشتریان بانک سپه، تاثیر مثبت، مستقیم و معناداری دارد. همچنین ابعاد شفافیت درک شده، به استثنای شفافیت درک شده از سیاست بانک، مولفه های شهرت سازمانی، به غیر از مولفه ی عملکرد شعب بانک و مولفه های تجربه ی برند، به جز مولفه ی تجربه ی عملی، بر خشنودی مشتریان تاثیر معناداری دارد. همچنین مشخص شد که ابعاد شفافیت درک شده، بر شهرت سازمانی بانک سپه، و مولفه های شهرت سازمانی، بر تجربه ی برند تاثیر معناداری دارد.
۶.

فراتحلیل عوامل موثر بر قصد خرید محصولات سبز (مورد مطالعه: پژوهش های انجام گرفته در ایران)

تعداد بازدید : ۱۲۸ تعداد دانلود : ۷۷
 تغییر و تحولات رخ داده در محیط زیست از جمله کاهش منابع و افزایش آلودگی های زیست محیطی، حفظ آن را مهم تر از هر زمان دیگری کرده است. در این راستا، تولید محصولات سبز یکی شروط لازم برای حفظ محیط زیست بوده اما شرط کافی نیست. شرط کافی زمانی تامین می شود که مصرف کنندگان به خرید این محصولات تمایل یابند. تاکنون مطالعات مختلفی پیرامون عواملی که می توانند منجر به قصد خرید سبز مصرف کنندگان شوند انجام شده است. با این وجود اطلاعاتی که از این پژوهش ها به دست آمده نشان از پراکندگی و تعدد عوامل موثر بر قصد خرید این محصولات دارند. پژوهش حاضر با هدف ترکیب کمّی نتایج پژوهش های انجام شده درباره عوامل موثر بر قصد خرید محصولات سبز، 38 مطالعه انجام شده در ایران را با استفاده از روش فراتحلیل و نرم افزار CAM2 مورد بررسی قرار داده است. نتیجه ی فراتحلیل نشان داد متغیرهای نگرش، مسئولیت اجتماعی و هنجار، به ترتیب با اندازه اثر های 489/0، 428/0 و 411/0 بیش ترین تاثیر؛ و متغیرهای دانش، ارزش و ترفیع، به ترتیب با اندازه اثرهای 404/0، 352/0 و 278/0، کم ترین تاثیر بر قصد خرید سبز مصرف کنندگان ایرانی را دارند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۰