علیرضا  مزیدی

علیرضا مزیدی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

ﺗﺒﯿﯿﻦ زمینه های علی و مداخله ای درتوسعه ی برند سازمانی

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۱۶
ﻫﺪف ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و تبیین زمینهﻫﺎی علی و مداخلهای در توسعهی برند سازمانی اﺳﺖ. روششناسی: این پژوهش از نظر ﺷﯿﻮه ﺟﻤﻊآوری دادهﻫﺎ از ﻧﻮع آﻣﯿﺨﺘﻪ است. بدین منظور با مطالعات کتابخانهای و مصاحبههای دلفی با گروه نخبگان مرتبط با موضوع زمینهﻫﺎی علی و مداخلهای در توسعهی برند سازمانی شناسایی شد و ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ و اراﺋﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪی محقق ساخته در یک مقیاس ۱ تا۱۰ درجهای جهت تعیین اﻫﻤﯿﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از ابعاد و گویهها در ﺟﺎﻣﻌﻪای از ﺧﺒﺮﮔﺎن و اساتید دانشگاهی در ﺣﻮزهی برند سازمانی ارزشدﻫﯽ ﺷﺪه و اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺮ ﮐﺪام از آنها ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﻓﺮﯾﺪﻣﻦ با کمک نرمافزار آماری « SPSS » ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. یافتهها: ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎنداد که به ترتیب ابعاد در زمینهﻫﺎی علی: 1) مدیریت و رهبری، 2) شرایط سازمانی، 3) منابع انسانی و 4) شرایط فیزیکی سازمان؛ و همچنین در زمینهﻫﺎی مداخلهای:1) اقتصادی، 2) تولیدات علمی، 3) مزیت رقابتی، 4) مشتریمداری، 5) فرهنگی و اجتماعی، 6) ارتباطات و تبلیغات، 7) سیاسی، 8) ارزش جهانشمولی و 9) ورزشی و تفریحی؛ در هر کدام از ابعاد مذکور نیز گویههای شناسایی شده نیز اولویتبندی شدند.
۲.

خوشه بندی مشتریان بیمه بر اساس ارزش های مورد انتظار

تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۳۷
هدف ما در این پژوهش، بخش بندی مشتریان یک شرکت بیمه است. برای این منظور، ابتدا با بررسی پیشینه پژوهش و همچنین مصاحبه با مشتریان و خبرگان صنعت بیمه، تعداد 30 متغیر به عنوان ارزش های موردانتظار مشتریان شناسایی شد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی، تحلیل خوشه ای K میانگین و آزمون کای دو پیرسون استفاده شد. بعد از مشخص شدن متغیرها، پرسش نامه ای با مقیاس پنج گزینه ای لیکرت تهیه و پس از مشخص شدن روایی و پایایی توزیع و در نهایت تعداد 371 پرسش نامه گردآوری شد. پس از مهیا شدن داده ها با انجام تحلیل عاملی این متغیرها در قالب 5 عامل (کیفیت، مالی، انسانی، ملموس ها و سهولت) خلاصه شدند که این عوامل در مجموع بیش از 62% از واریانس کل را تبیین می کردند. سپس بر اساس نتایج به دست آمده و انجام تحلیل خوشه ای، 4 خوشه از مشتریان (قیمت گرا، خدمت گرا، سهولت گرا و رابطه گرا) شناسایی شد. درنهایت نتایج حاصل از آزمون کای دو پیرسون نشان داد که خوشه های مشتریان از نظر متغیر های سن، وضعیت تأهل، سطح تحصیلات و میزان درآمد تفاوت معناداری با هم دارند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان