مدیریت برند

مدیریت برند

مدیریت برند سال دوم پاییز 1394 شماره 3

مقالات

۱.

تاثیر روابط بیرونی مدیر و سازمان بر مزیت رقابتی شرکت با تبیین نقش تصویر و اعتبار برند (شرکت مورد مطالعه در صنعت ساختمان)

کلید واژه ها: اعتبارتصویرمزیت رقابتیشهرتروابط بیرونی مدیر و سازمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۰ تعداد دانلود : ۱۸۰
سازمان ها برای داشتنمزیترقابتیوبقایطولانی مدتدربازار،نیازمندتصویریقوی هستند و این تصویر می تواند حاصل روابط قوی مدیران و سازمان باشد. این تحقیق با استفاده از دیدگاه رابطه ای از تئوری مزیت رقابتی و با هدف تحلیل نقش مؤلفه های ناملموسی چون روابط و برند سازمانی بر مزیت رقابتی انجام شده است. سطح تحلیل تحقیق، شرکت ها هستند. از توزیع پرسشنامه ای در بین پانصد شرکت حاضر در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان، به عنوان ابزار تحقیق استفاده شده است. روایی محتوا و اجزای آن با روش های گوناگون کمی، سنجیده شد. پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ میزان 82/0 بوده است. نتایج، نشان دهنده ی تأثیر بیشتر روابط سازمانی بر تصویر برند نسبت به روابط مدیران است. تصویر شرکت تأثیر بسیار بالایی بر شهرت شرکت، به خصوص شاخص حرفه ای گری دارد. اعتبار برند شرکت تأثیر بالایی بر مزیت رقابتی و به خصوص بر انعطاف استراتژیک سازمان دارد. شهرت داشتن به حرفه ای گری را می توان بسیار مهم تر از بعد قابلیت اعتماد در کسب مزیت رقابتی دانست. پیشنهادها می تواند تمرکز مدیران بر کیفیت روابط و کمیت در شبکه های بین سازمانی برای ارائه ی تصویر مناسب تر و همچنین توجه به شرایط تخصصی و محیط اقتصادی و سیاسی موجود در صنعت برای کسب مزیت است.
۲.

نقش دوگانه تجربه خرید مصرف کننده در قصد خرید مجدد محصولات بدلی و اصلی برندهای لوکس

کلید واژه ها: قصد خریدبرند لوکسمحصولات بدلیمحصولات اصلیتجربه خرید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶ تعداد دانلود : ۱۷۴
پژوهش حاضر با هدف بررسی موثرترین عوامل بر تجربه خرید محصولات بدلی و اصلی برندهای لوکس و نقشی که تجربه خرید مصرف کنندگان از هر یک از انواع بدلی و اصلی محصولات، در قصد خرید مجدد آن ها دارد، صورت گرفته است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی-پیمایشی است و جامعه آماری آن را دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی تشکیل می دهند. جهت تجزیه وتحلیل داده ها نیز از مدلسازی معادلات ساختاری (SEM)، تحلیل عاملی تأییدی (CFA)، تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA)، آزمون Tبا دو نمونه مستقل و آزمون فریدمن استفاده شده است. یافته ها نشان داد که متغیرهای «قیمت»، «ارزش» و «دسترسی» تأثیر معناداری بر «تجربه خرید محصولات بدلی»؛ و «کیفیت» و «پرستیژ» تأثیر معنا داری بر «تجربه خرید محصولات اصلی» داشتند. همچنین تجربه خرید مجدد محصولات بدلی، بر «قصد خرید مجدد محصولات بدلی» تأثیر مثبت و بر «قصد خرید محصولات اصلی» تأثیر منفی؛ و تجربه خرید محصولات اصلی، بر «قصد خرید مجدد محصولات اصلی» تأثیر مثبت و بر «قصد خرید مجدد محصولات بدلی» تأثیر منفی داشت.
۳.

بررسی پیشایندها و پیامدهای کلیدی عشق به برندخریداران گوشی تلفن همراه در تهران

کلید واژه ها: عشق به برندپیامد های عشق به برندپیشایندهای عشق به برندخریداران گوشی تلفن همراه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۱۴۸
هدف پژوهش حاضر، بررسی پیشایندها و پیامدهای کلیدی عشق به برند خریداران گوشی تلفن همراه می باشد. با توجه به اهمیت ارتباطات مصرف کننده با برند، در این مقاله تلاش شده است پیشایند ها و پیامد های عشق به برند مورد بررسی قرار گیرد. جامعه آماری این پژوهش، شامل خریداران گوشی تلفن همراه برند های اپل، سامسونگ، سونی، نوکیا، اچ تی سی، ال جی، دیمو و جی ال ایکس در تهران می باشد. نمونه آماری پژوهش حاضر شامل 379 خریدار گوشی می باشد. برای گردآوری داده ها،از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. تجزیه وتحلیل داده هابا تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس انجام گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد احساس سورئالیستی خریدار، برند خودانگاره و تصویر برند از پیشایند های کلیدی عشق به برند خریداران گوشی تلفن همراه می باشد. هم چنین وفاداری به برند، حسادت به دارندگان برند، تعامل فعال خریدار، تبلیغات توصیه ای مثبت،وتمایل به پرداخت بیش تر، به عنوان پیامد های عشق به برند خریداران گوشی تلفن همراه، تایید شد.
۴.

تأثیر نیازهای خود-تعریفی مشتریان بر وفاداری نگرشی و رفتاری آن ها با تاکید بر نقش میانجی هویت گرفتن مصرف کننده از برند

کلید واژه ها: وفاداری به برندپرستیژ برندهویت گرفتن مصرف کننده از برندتشابه مصرف کننده و برندتمایز برند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۱۸۳
یکی از مهم ترین مسائلی که مدیران برند با آن مواجه اند، چگونگی فراهم آوردن و گسترش درک بهتری از رابطه ی بین سازه های برند و وفاداری مشتری است. برخورداری برندها از ارزش اجتماعی و برآورده ساختن اهداف میان فردی مصرف کننده باعث خواهد گردید تا مصرف کنندگان در بیان هویت خود از ویژگی های برند استفاده نمایند و این امر می تواند وفاداری مشتریان را به همراه داشته باشد. در این پژوهش که از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد، از پرسشنامه ای 20 سوالی برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد و در بین 227 نفر از مشتریان شرکت چرم مشهد توزیع گردید. یافته های پژوهش حاکی از تأثیر مثبت نیازهای خود- تعریفی مصرف کنندگان بر وفاداری آنان از طریق میانجی گری هویت گرفتن مصرف کننده از برندمی باشند.همچنین، نتایج پژوهش نشان می دهد که در صورت برخورداری هویتیکبرنداز ویژگی هاییکهنیازهایخود- تعریفیمصرف کنندهرابرآورده سازد، مصرف کنندگان، برند موردنظر را جذابانگاشته و در بیانهویتخودازویژگی هایبرند استفاده می کنند که این امر درنهایت، موجبات وفاداری آنان را فراهم خواهد آورد.
۵.

هم خوانی شخصیت برند با خودانگاره مشتری و اثرات آن بر رضایت و وفاداری آنها (مورد مطالعه: بانک پارسیان)

کلید واژه ها: وفاداری مشتریرضایت مندی مشتریشخصیت برندخودانگاره مشتریهم خوانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۱۶۷
این مقاله با رویکرد پیمایشی، اثر هم خوانی شخصیت برند با خودانگاره مشتری بر رضایت و وفاداری مشتریان را بررسی می نماید. به منظور پژوهش در این زمینه پرسشنامه ای استاندارد، که پایایی (کرونباخ 8/87% و دو نیم کردن 7/76%) و روایی آن به روش ظاهری محتوایی به تائید رسید، در میان 384 نفر از مشتریان بانک پارسیان در شهر رشت توزیع شد. آزمون تحلیل مسیر به روش معادلات ساخت یافته نشان داد که هم خوانی شخصیت برند با خودانگاره مشتری، بر رضایت آن ها تاثیر دارد؛ اما بر وفاداری ایشان تاثیر چندانی ندارد. از طرفی، مشخص شد که رضایت مندی مشتری می تواند در نقش یک متغیر میانجی با تاثیرپذیری از هم خوانی شخصیت برند با خودانگاره مشتری بر وفاداری وی اثر بگذارد.
۶.

الگوی عوامل مؤثر بر رویگردانی مشتریان در صنعت بیمه

کلید واژه ها: رضایتکیفیت خدماتوفاداریتمایل به رویگردانیهزینه رویگردانیتناسب قیمت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی بازاریابی و مدیریت بازار
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بیمه اصول بیمه
تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۱۳۵
شرکت ها و سازمان ها می دانند که حفظ مشتریان به سودآوری بیش تر می انجامد و از سوی دیگر، افزایش رقابت، نرخ رویگردانی مشتریان را افزایش می دهد. از این رو، مطالعه عوامل مؤثر بر تمایل به رویگردانی مشتریان، هم برای پژوهشگران و هم شاغلان کسب وکارها اهمیت دارد. این پژوهش نیز مطالعه عوامل مؤثر بر رویگردانی مشتریان را در شرکت بیمه هدف گرفته تا مشخص شود چه عواملی و با چه شدتی سبب ریزش مشتری می شود. بدین منظور، ابتدا با مطالعه ادبیات، به استخراج عوامل کیفیت خدمات ارائه شده، تناسب قیمت، رضایت مشتری، وفاداری مشتری، هزینه ی و رویگردانی مشتری پرداخته شده که بر مبنای آن ها مدل معادلات ساختاری شکل گرفته است. تجزیه وتحلیل مدل مبتنی بر روش حداقل مربعات جزیی نشان می دهد عوامل مختلف بازاریابی رابطه ای شامل کیفیت خدمات ارائه شده، تناسب قیمت و وفاداری، بر تمایل به رویگردانی تأثیر دارد. نتایج این پژوهش، بینش مفیدی برای بیمه گذاران، سیاست گذاران و پژوهشگران بازاریابی در شرکت بیمه فراهم می کند تا با درک عوامل مؤثر بر رویگردانی مشتریان، بتوانند رویگردانی مشتریان را کاهش دهند.