مدیریت برند

مدیریت برند

مدیریت برند سال چهارم تابستان 1395 شماره 6 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی نقش نمادهای آوایی زبان فارسی در طراحی اسم برند(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اسم برند اسم محصول برند نمادهای آوایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 684 تعداد دانلود : 647
انتخاب اسم مناسب برای محصول می تواند به شناخته شدن تولیدکننده، ترفیع محصول و تبلیغات موثرتر کمک کند. یکی از راه های انتخاب اسم مناسب، استفاده از نمادهای آوایی زبان است. در این پژوهش تعدادی از نمادهای آوایی زبان فارسی که می توان از آن ها در طراحی اسم برند استفاده کرد، بررسی شده اند. این پژوهش از حیث هدف، کاربردی بوده و از نقطه نظر گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع پیمایشی بوده است. جامعه آماری این پژوهش، دانشجویان ساکن در کوی پسران دانشگاه تهران بوده و روش نمونه گیری از جامعه آماری، غیرتصادفی و از نوع اتفاقی بوده است. نتایج نشان می دهد که اسم برندهایی که دارای مصوت های پیشین زبان فارسی اعم از ”ای“، ”کسره“ و ”فتحه“ هستند، معنای کوچک تر بودن، ظریف تر بودن، ضعیف تر بودن و سبک تر بودن را نسبت به اسم برندهایی که دارای مصوت های پسین زبان فارسی اعم از”ضمه“، ”آ“ و ”او“ هستند، در ذهن پاسخگویان متبلور می کنند. همچنین اسم برندهایی که دارای مصوت های پسین زبان فارسی هستند نسبت به اسم برند هایی که دارای مصوت های پیشین زبان فارسی هستند، معنای سریع تر بودن را در ذهن پاسخگویان متبلور می کنند
۲.

بررسی تعامل بین عوامل چهارگانه موثر بر شهرت برند و نقش آن برتبلیغات توصیه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شهرت شرکت شهرت برند تبلیغات توصیه ای مسئولیت پذیری اقتصادی شرکت اعتماد به تخصص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 222 تعداد دانلود : 107
در دو دهه اخیر، مباحث حوزه «برند» و «شهرت» در سطوح ملی و بین المللی به صورت گسترده ای مطرح بوده و همواره به عنوان عناصری اثرگذار در چالش های رقابتی در بازاریابی جهانی حضورداشته اند. شهرت، ادراک افراد بیرون سازمان از ویژگی های برجسته شرکت یا برند است. مطالعه حاضر، باهدف بررسی تاثیر عوامل موثر بر شهرت برند از قبیل رضایت مشتری از محصول، اعتماد به تخصص، مسئولیت پذیری اقتصادی شرکت و تعهد مستمر همچنین تاثیر توام شهرت برند و شهرت شرکت بر تبلیغات توصیه ای در صنعت خودروسازی (به طور خاص، برند سمند) انجام شده است. روش انجام پژوهش از نوع پیمایشی و از نوع مطالعات همبستگی می باشد. اطلاعات موردنیاز پژوهش، با ابزار پرسشنامه؛ و نمونه آماری پژوهش به حجم 194 نفر، از بین دارندگان خودروی سمند در شهر اصفهان جمع آوری شده است. بر اساس یافته های پژوهش، مسئولیت پذیری اقتصادی شرکت بیش ترین تاثیر را بر شهرت برند دارند. همچنین شهرت شرکت نسبت به شهرت برند، تاثیر بیش تری بر تبلیغات توصیه ای دارد. همچنین متغیرتعدیل گر سابقه ی محصول، بر رابطه بین اعتماد به تخصص و شهرت برند؛ و متغیرتعدیل گر سابقه ی شرکت، بر رابطه بین مسئولیت پذیری اقتصادی شرکت و شهرت شرکت، تاثیر گذار می باشند.
۳.

پیامد های تاثیر جامعه برند مبتنی بر رسانه ی اجتماعی بر اعتماد و وفاداری به برند(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رسانه اجتماعی جامعه ی برند فعالیت های خلق ارزش اعتماد به برند وفاداری به برند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 395 تعداد دانلود : 421
: با توجه به گرایش جوانان به استفاده از شبکه های اجتماعی،  می توان از این شبکه ها برای ارتباطات نزدیک تر با مشتریان بالقوه و بالفعل استفاده کرد. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر جوامع برند مبتنی بر رسانه های اجتماعی، براعتماد و وفاداری برند با استفاده از متغیرهای آگاهی به اشتراک گذاشته شده (شاخصه اصلی جوامع برند) و فعالیت های خلق ارزش در جوامع آنلاین برند  می باشد.مطالعه ی پیش رو، پژوهشی توصیفی-پیمایشی است. برای آزمون فرضیه های پژوهش، 406 پرسشنامه توزیع و برای تست فرضیه هااز نرم افزارهای آماری اس پی اس اس و ایموس استفاده گردیده است.نتایج نشان می دهد کهاستفاده از جوامع برند مبتنی بر رسانه های اجتماعی، سبب ارتقای آگاهیِ به اشتراک گذاشته شده، که یکی از عناصر اصلی جوامع برندی می باشد، در بین اعضا می گردد؛ و می توان از این آگاهیِ به اشتراک گذاشته شده، درایجاد فعالیت های خلق ارزش جامعه ی برند آنلاین شامل شبکه سازی اجتماعی، مدیریت تاثیر گذاری، تعامل جامعه، و استفاده از برند، استفاده کرد.هرچندتاثیر فعالیت های خلق ارزش در بستر جوامع آنلاین برند، بر اعتماد به برند مورد تایید قرار نگرفت؛ اماتاثیر اعتماد به برند، بر وفاداری به برند تایید شد.
۴.

تاثیر شرایط اطمینان و عدم اطمینان در انتخاب برند تقلیدی (مطالعه موردی مشتریان داروخانه های شبانه روزی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برند تقلیدی شرایط اطمینان و عدم اطمینان ذهنیت رایطه گرا یی و ویژگی گرا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 127 تعداد دانلود : 417
مصرف کنندگان در تصمیم گیری های خرید با درجات مختلفی از عدم اطمینان در مورد محصول پیشنهاد شده روبه رو هستند . از قبیل عدم اطمینان در مورد کیفیت محصول، مانند هنگامی که مصرف کننده هیچ دانشی در مورد برندی که در بازار هست، و اینکه چگونه عمل می کند، ندارد. هدف این پژوهش بررسی نقش عدم اطمینان و اطمینان در انتخاب برند تقلیدی یا برند متفاوت می باشد. جامعه آماری پژوهش مشتریان داروخانه های شبانه شهرستان خرم آباد می باشد که با توجه به فرمول کوکران 276 نفر برآورد گردید و برای آزمودن فرضیه ها از آزمون نسبت استفاده شده است. نتایج نشان دهنده این است که افراد در شرایط عدم اطمینان برند تقلیدی را به سایر برندها ترجیح می دهند و در شرایط اطمینان برند متفاوت را به برند تقلیدی ترجیح می دهند
۵.

تاثیر آگاهی از برند بر هویت برند فروشگاهی (مورد مطالعه فروشگاه های زنجیره ای رفاه شهر کرمان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آگاهی از برند ریسک کارکردی ارزش ادراک شده رضایت مشتری برند فروشگاهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 164 تعداد دانلود : 532
پژوهش  حاضر با ارائه یک الگوی پیشنهادی، به بررسی تاثیر آگاهی از برند بر هویت برند فروشگاهی به واسطه متغیرهای ریسک کارکردی، ارزش ادراک شده و رضایت مشتری می پردازد. جامعه آماری پژوهش شامل مشتریان فروشگاه رفاه در شهر کرمان است که داده های مورد نیاز برای انجام پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری غیر احتمالی آسان از میان 185 نفر از مشتریان این فروشگاه به دست آمده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از الگوی معادلات ساختاری و با کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که افزایش آگاهی از برند موجب کاهش ریسک کارکردی مشتری نسبت به برند فروشگاه می گردد و ریسک کارکردی نیز تاثیر منفی و معناداری بر ارزش ادراک شده دارد. همچنین ارزش ادراک شده تاثیر مثبت و معناداری بر رضایت مشتری دارد و رضایت مندی نیز تاثیر مثبت و معناداری بر هویت برند فروشگاه دارد. البته تاثیر آگاهی از برند بر هویت برند فروشگاه، به صورت غیرمستقیم و از طریق متغیرهای واسطه ای ریسک کارکردی، ارزش ادراک شده و رضایت مشتری بوده است.
۶.

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر نگرش نسبت به تبلیغات موبایلی، با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تبلیغات موبایلی بازاریابی تحلیل سلسله مراتبی فازی عوامل فردی عوامل مربوط به پیام عوامل مربوط به محیط اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 111 تعداد دانلود : 888
تلفن همراه، کانال جدیدی برای فعالیت های بازاریابی فراهم آورده و امکان برقراری ارتباط با مشتری در هر زمان و مکانی را فراهم ساخته است. با توجه به کاربردهای فراوان و گسترده ی تلفن همراه، شناخت عوامل موثر بر نگرش مشتریان نسبت به استفاده از این ابزار نوین تبلیغاتی ضروری به نظر می رسد. هدف اصلی این پژوهش نیز شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر نگرش نسبت به تبلیغات موبایلی، از دیدگاه متخصصان و خبرگان می باشد. نتایج این پژوهش هر یک از معیارها و مولفه های تاثیرگذار در نگرش نسبت به تبلیغات موبایلی را رتبه بندی می کند؛ که این رتبه بندی، به نوبه خود می تواند پاره ای از مشکلات موجود در نگرش نسبت به تبلیغات موبایلی را حل کرده و به مدیران در راستای نیل به تجارت همراه، کمک کند. از آنجا که برای سنجش متغیرهای گفتاری، نظریه فازی در مقابل نظریه منطقی، رویکردی مناسب تر می باشد، این پژوهش با به کارگیری تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی، عوامل و مولفه های موثر بر نگرش نسبت به تبلیغات موبایلی را بررسی و اولویت بندی کرده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که از میان مولفه های موثر بر نگرش نسبت به تبلیغات موبایلی، مولفه های «نگرش کلی نسبت به تبلیغات»، «سطح دانش» و «ارزشمندی»، به ترتیب دارای بیش ترین اهمیت؛ و مولفه های «زمان ارایه» و «گروه های مرجع»، دارای کم ترین اهمیت در تاثیرگذاری بر نگرش افراد نسبت به تبلیغات موبایلی می باشند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۴