مجله اقتصادی

مجله اقتصادی

مجله اقتصادی سال نوزدهم مرداد و شهریور 1398 شماره 5 و 6

مقالات

۱.

بررسی تاثیر قیمت مسکن بر نرخ باروری در مناطق شهری ایران با تاکید بر نقش نحوه ی تصرف مسکن

کلید واژه ها: نرخ باروری کل مناطق شهری قیمت مسکن شهری روش جوهانسن - جوسیلیوس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 585 تعداد دانلود : 380
هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر قیمت مسکن بر نرخ باروری در مناطق شهری ایران با تاکید بر نقش نحوه ی تصرف مسکن در فاصله ی زمانی فصل اول سال 1375 تا فصل چهارم سال 1394 بوده و برای تحلیل موضوع از روش جوهانسن- جوسیلیوس استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده از این روش، تاثیر ضرایب متغیرها بر اساس مبانی نظری مورد انتظار بوده و از نظر آماری نیز معنی دار می باشند. به طوری که قیمت مسکن تاثیر منفی بر نرخ باروری در مناطق شهری داشته و تاثیر تقاطعی قیمت مسکن و تصرف ملکی مسکن بر نرخ باروری در مناطق شهری مثبت می باشد.
۲.

تحلیل آثار تغییرات قیمت فرآورده های لبنی بر رفاه تولیدکنندگان و مصرف-کنندگان در ایران

نویسنده:

کلید واژه ها: فراورده های لبنی رفاه قیمت VECM

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 141 تعداد دانلود : 484
فراروده های لبنی، از ضروری ترین کالاها در سبد غذایی خانوراهای ایرانی است. ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻫﻤﯿﺖ آن در ﺗﻐﺬیﻪ و اﻣﻨﯿﺖ ﻏ ﺬایﯽ ﺟﺎﻣﻌ ﻪ و ﻫﻤﭽﻨ ﯿﻦ اهمیت ایجاد اشتغال و درآمد برای تولیدکنندگان آن، محصولی است که همواره مورد حمایت دولت می باشد. تغییر قیمت ﻣﺤﺼﻮل از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ و رﻓﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و از ﻃﺮف دیﮕﺮ ﻣﻮﺟ ﺐ ﺗﻐﯿﯿ ﺮ ﻣﯿ ﺰان مصرف و رﻓﺎه ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد. در سال های اخیر قیمت، مقدار مصرف و عرضه فرآورده های لبنی دچار تغییراتی شده است که رفاه مصرف کنندگان و تولید کنندگان را تحت تأثیر قرار داده است. تغییرات قیمت یکی از عوامل تاثیرگذار بر رفاه اقتصادی جامعه می باشد. مطالعه حاضر با هدف تحلیل و بررسی آثار تغییرات قیمت فراورده های لبنی بر رفاه مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای دوره 96-1370 در ایران انجام شده است. بدین منظور پس از تخمین توابع عرضه و تقاضای لبنیات با استفاده از روش VECM ، تغییرات رفاهی مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در سه سناریو مختلف 5%، 10% و 20% قیمت محصول مورد مطالعه بررسی شدند. نتایج نشان داد که فراورده های لبنی جزء کالای ضروری در بین خانوارها محسوب می شود. نتایج تغییرات رفاهی نشان داد که کاهش رفاه مصرف کنندگان در برخی از سال ها بیش تر از افزایش رفاه تولیدکنندگان بوده و رفاه جامعه کاهش پیدا کرده است.
۳.

نظامی گری و رشد اقتصادی: مبانی و مدل ها

کلید واژه ها: هزینه های نظامی رشد اقتصادی مبانی نظری مدل ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 96 تعداد دانلود : 434
یکی از محوری ترین مباحث در اقتصاد دفاع پاسخ به این پرسش است که هزینه های نظامی چگونه رشد اقتصادی را متأثر می کنند؟ در این راستا تاکنون مبانی نظری مختلفی مطرح شده است و مطالعات تجربی متعددی با استفاده از مدل های گوناگون این موضوع را در بوته آزمون تجربی قرار داده اند. بر این اساس هدف اصلی این مقاله، بررسی و تشریح مبانی نظری و مدل های ارائه شده در زمینه تأثیر هزینه های نظامی بر رشد اقتصادی می باشد. به این منظور نخست کانال های مثبت، منفی و غیرخطی اثرگذاری هزینه های نظامی بر رشد اقتصادی، بر اساس مبانی نظری تشریح شده است. سپس مدل های ارائه شده در این زمینه شامل مدل های سمت تقاضا، مدل های سمت عرضه، مدل سیستم معادلات همزمان و مدل های درنظرگیرنده امنیت و مفروضات آن ها مورد بررسی قرار گرفته اند. بر اساس بررسی های انجام شده، تأثیر هزینه های نظامی بر رشد اقتصادی بسته به سطح توسعه یافتگی، ساختار و سطح توان نظامی (واردکننده و یا صادرکننده بودن تجهیزات نظامی)، سطح امنیت، ارتباط میان صنایع و بهره گیری غیرنظامی از فعالیت های توسعه و تحقیق چندمنظوره بخش نظامی و ... متفاوت است. هم چنین نوع مدل به کار گرفته شده در بررسی اثرگذاری هزینه های نظامی بر رشد اقتصادی می تواند منجر به نتایج متفاوتی در این زمینه شود.
۴.

آدام اسمیت؛ اقتصاددان اخلاق گرا

نویسنده:

کلید واژه ها: آدام اسمیت اقتصاد اخلاق ثروت ملل نظریه احساسات اخلاقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 819 تعداد دانلود : 352
هدف مقاله حاضر ارائه ابعاد اخلاقیِ شخصیت و افکار و عقاید اقتصادی آدام اسمیت با استفاده از روش توصیفی می باشد. از این رو با مطالعه زندگانی اسمیت، تأثیرپذیری او از اساتید و دوستان معاصرش و کتاب های ثروت ملل و نظریه احساسات اخلاقی ، جنبه های اخلاقی عقاید اقتصادی اسمیت مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد تا به پرسش اصلی تحقیق که عبارتست از: «آیا اسمیت آغازگر جدایی اقتصاد از اخلاق بوده یا معتقد به اخلاق و مدافع پیوند اخلاق و اقتصاد بوده است؟» پاسخ داده شود. نتایج حاصل گویای این واقعیت است که برخلاف دیدگاه رایج در قرن بیستم، اسمیت نه تنها بیگانه با اخلاق و نقش آن در اقتصاد نبوده است، بلکه خود مدافع آن بوده و به لزوم توجه به نقش اخلاق در اقتصاد تأکید داشته است.
۵.

تاثیرمتغیرهای کلان اقتصادی بر بازده مورد انتظار سهامداران و عملکرد شرکت ها؛ شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: بازده مورد انتظار سهامداران عملکرد شرکت درآمد سرانه صادرات غیر نفتی نوسانات قیمت نفت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 916 تعداد دانلود : 366
هدف : بازار سهام هر کشوری علاوه بر اینکه ساختار اقتصادی آن کشور را منعکس می نماید، یک منبع مهم گردش سرمایه در آن کشور نیز محسوب می شود. لذا شناخت عوامل ایجاد کننده بی ثباتی در آن، از اهمیت بالایی برای برنامه ریزان اقتصادی برخوردار است. این تحقیق با هدف بررسی تاثیرمتغیرهای کلان اقتصادی بر بازده مورد انتظار سهامداران و عملکرد شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران انجام شد. روش : این تحقیق کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات، توصیفی-همبستگی است جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش تعداد 130 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران در فاصله سال های 1389 تا 1394می باشند. که برای آزمون فرضیه های تحقیق از نرم افزارهای ایویوز و SPSS کمک گرفته شده است. در این تحقیق عملکرد شرکت و بازده مورد انتظار سهامداران را، به عنوان (ارزش افزوده اقتصادی،ارزش افزوده بازار،کیوتوبین،سود باقیمانده،ارزش ایجاد شده برای سهامداران و نرخ بازده مورد انتظار سهامداران) متغیر وابسته، و متغیرهای اقتصادی (تغییرات قیمت نفت،صادرات بدون احتساب نفت،تورم،درآمد سرانه،تغییرات نرخ ارز(دلار)) را به عنوان متغیرمستقل، و متغیر های کنترلی(اندازه شرکت،نرخ بازده دارایی،اهرم مالی) را مورد بررسی قرار داده شده است. یافته ها: نتایج در سطح خطای پنج درصد نشان داد متغیرهای کلان اقتصادی بر عملکرد شرکت و همچنین بازده مورد انتظار سهامداران تاثیر معنی داری دارد . نتیجه گیری: در مجموع، نتایج پژوهش نشان می دهد متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده مورد انتظار سهامداران و عملکرد شرکتها تاثیر می گذارد. طبقه بندی JEL : E44 ، E2
۶.

بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی خدمات بر عملکرد در صنعت بانکداری(مطالعه موردی: شعب بانک کشاورزی استان ایلام)

کلید واژه ها: بازاریابی آمیخته بازاریابی خدمات عملکرد صنعت بانکداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 67 تعداد دانلود : 81
هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی خدمات بر عملکرد در صنعت بانکداری بوده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش در زمره تحقیقات توصیفی- پیمایشی قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه سرپرستان، مدیران و کارکنان شعب بانک کشاورزی استان ایلام است. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است که با توجه به جامعه 155 نفری کارکنان حجم نمونه مورد نیاز پژوهش 111 نفر است. برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. ابزار گردآوری در این پژوهش، پرسش نامه استاندارد آمیخته بازاریابی (لین و همکاران، 2011) و عملکرد سازمانی (اوسی و همکاران، 2011) است. پایایی این پرسش نامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب، 0.774 و 0.721 تأیید شد. جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که آمیخته بازاریابی خدمات بر عملکرد در شعب بانک کشاورزی استان ایلام تأثیر معنی داری دارند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۳۱