آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۱۲

چکیده

هدف : بازار سهام هر کشوری علاوه بر اینکه ساختار اقتصادی آن کشور را منعکس می نماید، یک منبع مهم گردش سرمایه در آن کشور نیز محسوب می شود. لذا شناخت عوامل ایجاد کننده بی ثباتی در آن، از اهمیت بالایی برای برنامه ریزان اقتصادی برخوردار است. این تحقیق با هدف بررسی تاثیرمتغیرهای کلان اقتصادی بر بازده مورد انتظار سهامداران و عملکرد شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران انجام شد. روش : این تحقیق کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات، توصیفی-همبستگی است جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش تعداد 130 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران در فاصله سال های 1389 تا 1394می باشند. که برای آزمون فرضیه های تحقیق از نرم افزارهای ایویوز و SPSS کمک گرفته شده است. در این تحقیق عملکرد شرکت و بازده مورد انتظار سهامداران را، به عنوان (ارزش افزوده اقتصادی،ارزش افزوده بازار،کیوتوبین،سود باقیمانده،ارزش ایجاد شده برای سهامداران و نرخ بازده مورد انتظار سهامداران) متغیر وابسته، و متغیرهای اقتصادی (تغییرات قیمت نفت،صادرات بدون احتساب نفت،تورم،درآمد سرانه،تغییرات نرخ ارز(دلار)) را به عنوان متغیرمستقل، و متغیر های کنترلی(اندازه شرکت،نرخ بازده دارایی،اهرم مالی) را مورد بررسی قرار داده شده است. یافته ها: نتایج در سطح خطای پنج درصد نشان داد متغیرهای کلان اقتصادی بر عملکرد شرکت و همچنین بازده مورد انتظار سهامداران تاثیر معنی داری دارد . نتیجه گیری: در مجموع، نتایج پژوهش نشان می دهد متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده مورد انتظار سهامداران و عملکرد شرکتها تاثیر می گذارد. طبقه بندی JEL : E44 ، E2