مجله اقتصادی

مجله اقتصادی

مجله اقتصادی مرداد و شهریور 1386 شماره 69 , 70

مقالات

۱.

نقش و جایگاه کارآفرینی در نیل به رشد و توسعه اقتصادی

۲.

امکان سنجی تنظیم بازار روغن نباتی و گوشت قرمز در سال 1386

۳.

بررسی وضع توزیع درآمد و سطح رفاه در استان فارس

۵.

استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی در موسسه های آموزش عالی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۳