مجله اقتصادی

مجله اقتصادی

مجله اقتصادی مرداد و شهریور 1387 شماره 81 و 82

مقالات

۳.

بررسی موانع نهادی سرمایه گذاری صنعتی مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی

۴.

بررسی عملکرد شاخصهای اقتصادی - فنی بخش انرژی در استان فارس طی سالهای 1385 - 1379

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۲۴