مجله اقتصادی

مجله اقتصادی

مجله اقتصادی اردیبهشت و خرداد 1382 شماره 19

مقالات

۱.

شرکت های سرمایه گذاری و بررسی تطبیقی آن با شرکت های مادر تخصصی در فرآیند خصوصی سازی شرکت های دولتی

۸.

مقایسه وضعیت پس انداز در کشورهای جنوب شرقی آسیا و امریکای لاتین به منظور جستجوی آموزه های سیاسی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۲۵