مجله اقتصادی -

مجله اقتصادی


اقتصادی


دوره انتشار: ماهنامه

صاحب امتیاز: معاونت امور اقتصادی- وزارت امور اقتصادی و دارایی 

مدیر مسئول: شاپور محمدی

سردبیر: داود منظور

مدیر داخلی: نسرین پرستش

هیئت تحریریه: یکتا اشرفی، سهیلا امیرکمالی، زیور حاتمی زاده، مهری رحیمی فر، سید رضا عظیمی،داریوش مبصر، حسین میرشجاعیان حسینی، علیرضا نظری 

نشانی: تهران، خیابان پاسداران، خیابان شهید حجت سوری، میدان احتشامیه، شماره 31، معاونت امور اقتصادی، کد پستی:1944841441  .

تلفکس: 22771897(021) 

وب سایت: http://www.ejip.ir/


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: اقتصاد
دوره انتشار: دو ماهنامه

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
مدرسه دانشگاه علامه
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۱