مجله اقتصادی -

مجله اقتصادی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: اقتصاد
دوره انتشار: دو ماهنامه
ناشر: وزارت امور اقتصادی و دارایی
صاحب امتیاز: معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی
سردبیر: داود منظور
مدیر داخلی: عادل حنیفی
هیئت تحریریه: سهیلا امیرکمالی، زیور حاتمی زاده، سید رضا عظیمی، سیف اله اسلامی، عماد الدین سخایی، علیرضا نظری
آدرس: تهران، خیابان پاسداران، خیابان شهید حجت سوری، میدان احتشامیه، شماره 31، معاونت امور اقتصادی
وب سایت: http://ejip.ir/
پست الکترونیکی: economic_j2007@yahoo.com

کلیدواژه‌های مرتبط

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۱۵