پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات

پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات

پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات سال اول آبان 1398 شماره 4

مقالات

۱.

گرایش مردم نسبت به مواد مخدر و روانگردان و نحوه ی استفاده از آنها

تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۷۲
براساس مطالعات انجام یافته معلوم گردیده است که معتادان هیجانات و منفی مختلفی (مانند پرخاشگری، عصبانیت، نگرانی و اندوه) را گزارش می کنند و به منظور فرار از مشکلات و اجتناب از ناراحتی و هیجانات و احساس منفی به مصرف مواد افیونی پناه می برند. به بیان دیگر در شرایط پرتنش و به هنگام رویارویی با عوامل فشار از برای کاهش فشار های عصبی و هیجانات منفی به آرام بخش ها و افیونها پناه می برند.نتایج حاصل تجزیه و تحلیل سوالات با استفاده از نرم افزار SPSS نشان می دهد: به نظر می آید که معتادین به مواد مخدر در عامل c (نوروز گرایی عمومی) نسبت به افراد عادی نمرات بالاتری بدست خواهند آورد. نمرات معتادین به مواد مخدر در عامل G (وجدان و فرامن قوی) در مقایسه با افراد عادی غیر معتاد بصورت معناداری کمتر خواهد بود. معتادین به مواد مخدر در عامل O (بی اعتمادی) نسبت به افراد عادی غیر معتاد نمرات بالاتری می گیرند . نمرات معتادین به مواد مخدر در عامل I (واقعگر و مستقل بودن) در مقایسه با افراد عادی غیر معتاد به صورت معناداری پائین تر خواهد بود. معتادین به مواد مخدر در عامل Q4 (تنش عصبی بالا) نسبت به افراد عادی غیر معتاد به صورت معناداری نمرات بالاتری بدست خواهند آورد.
۲.

تعیین رابطه میان مؤلفه های رفتار سازمانی با بازخورد سازمانی در میان کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان لردگان

تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۸۳
این پژوهش به دنبال تعیین رابطه میان مؤلفه های رفتار سازمانی با بازخورد سازمانی و در میان کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان لردگان می باشد. هدف کلی، بررسی رابطه میان رفتار شهروندی سازمانی با بازخورد سازمانی و سازگاری شغلی در بین کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان لردگان می باشد. جامعه آماری این پژوهش، کلیه کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان لردگان است. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده که در نهایت حجم نمونه 141 نفر در نظر گرفته شد. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی است که از روایی و پایایی قابل قبولی برخوردار است. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده در پرسشنامه ها از روش های توصیفی (فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد) و نیز از آزمون t مستقل،t تست تک متغیره و تحلیل واریانس چندمتغیره جهت تحلیل های آماری اطلاعات فردی استفاده شد. بررسی فرضیه های پژوهش با استفاده از آزمون رگرسیون و اولویت بندی متغیر ها با استفاده از آزمون فریدمن صورت گرفته است.
۳.

مدیریت ریسک و ارزش در امنیت سایبری سازمانی

تعداد بازدید : ۴۵۱ تعداد دانلود : ۵۰۸
مدیریت ریسک را می توان فرآیندی برای حفظ دارایی ها، قدرت و امنیت دانست و مهندسی ارزش، مدیریت ارزش بخشی جدایی ناپذیر از مدیریت ریسک به حساب می آید. یکپارچه سازی مهندسی ارزش و مدیریت ریسک باعث ایجاد هم افزایی می شود؛ این هم افزایی وقتی در امنیت سایبری پیاده شود، می تواند بر امنیت سایبری تاثیر بگذارد. این مقاله ارزیابی ریسک امنیت سایبری مبتنی بر ارزش، درجه تاثیر و درجه سختی بررسی می کند. دراین پژوهش ب ا هدف کسب نظر خبرگان درباره ریسک های امنیت اطلاعات سازمانی پرسشنامه بین خبرگان توزیع شد، از میان عوامل امنیت اطلاعات55 ریسک امنیتی استخراج شد که سرانجام در قال ب 15 ریس ک امنیت ی مشخص شد. در این پرسشنامه، هر یک از خبرگان که تعداد آنها 10 نفر بود نظ ر خ ود را درب اره می زان ریسک تک تک عوامل برای امنیت اطلاعات در طیف پنج گانه لیکرت از طریق متغیرهای کلامی )خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد)و با رویکردی مدیریت ارزش ابراز کردند. درجه تاثیر هزینه هر ریسک و سختی آن برای سازمان مشخص شد. در این مطالعه که مطالعه تطبیقی بین ریسک ها از نظر ارزش آن ها برای سازمان بود، یافته ها نشان داد عملکرد توام مدیریت ریسک و مهندسی ارزش در امنیت، با افزایش امنیت همراه خواهد بود بوده است.
۴.

بررسی رابطه بین استفاده از فناوری اطلاعات و پیشرفت شغلی کارکنان مدارس متوسطه شهرستان لردگان

تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۱۰۲
هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین استفاده از فناوری اطلاعات با پیشرفت شغلی کارکنان مدارس متوسطه شهرستان لردگان و با توجه به ماهیت موضوع و هدف اصلی پژوهش از روش توصیفی از نوع همبستگی استفاده شد. در پژوهش حاضر از جمع آوری اطلاعات به روش میدانی و جهت جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه فناوری اطلاعات، کارآفرینی و پیشرفت شغلی استفاده شده و متغیرها توسط پرسشنامه ها سنجش شده اند. نمونه مورد مطالعه در این تحقیق نمونه آماری این پژوهش شامل 150 نفر از کارکنان مدارس متوسطه شهرستان لردگان است که در سال تحصیلی 98- 1397 مشغول به کار بوده اند ،که به شیوه تصادفی طبقه ای و با استفاده از جدول مورگان انتخاب شدند. روش گردآوری اطلاعات بوسیله پرسشنامه ها یی که در اختیار آنها قرار داده شد و شیوه تکمیل پرسشنامه به صورت انفرادی بوده و پرسشنامه به طور همزمان بر روی افراد نمونه اجرا شد بود و روش تجزیه و تحلیل داده ها با کمک نرم افزار SPSS بصورت توصیفی و استنباطی انجام شده که در روش توصیفی، اطلاعات و داده های خام با استفاده از روش های معین طبقه بندی شده و به صورت جداول و نمودارهای آماری ابتدا از تک تک آزمودنی ها حاصل شده است و در قسمت استنباطی به تعیین ارتباط و شدت و جهت ارتباط بین نظرات آزمودنی ها در مورد هر یک از ابعاد پرداخته می شود.
۵.

امکان سنجی جاذبه های منطقه سرولات شهر چابکسر از توابع شهرستان رودسر با هدف تبدیل آن به یک سایت گردشگری

تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۱۵۵
برنامه های مربوط به اوقات فراغت و گردشگری پدیده اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تلقی می شوند. برخی صاحبنظران عقیده دارند که گردشگری به منزله نیروی محرک توسعه اقتصادی کشورهاست. با توجه به اهمیت گردشگری، تدوین راهکارهای مناسب اعتمادپذیری گردشگران به مناطق مورد بازید و در نتیجه جذب گردشگر از اهمیت بالایی برخوردار است. امروزه گردشگری به عنوان سومین صنعت گردشگری (پس از نفت و خودرو سازی ) و پویاترین صنعت از لحاظ تحرک و ایجاد زمینه های اشتغال و توسعه همه جانبه در جهان به خودنمایی پرداخته و جلوه گر شده و توانسته است تغییراتی شگرفی در فضای زندگی و چشم اندازهای جغرافیایی نواحی مختلف به وجود آورده و اثرات عمیقی در چهار چوب زندگی افراد و جوامع و کشورهای زیادی بر جای گذارد. این وضعیت ما را مکلف می نماید با هدف دست یابی به حق السهم خود از ثمرات این صنعت از تمام توان و امکانات موجود بهره برداری نماییم.
۶.

تعیین ضریب رفتار سازه های ساختمان های فولادی با مهاربند همگرا با تکیه بر اثر اندرکنش خاک و سازه

تعداد بازدید : ۲۵۳ تعداد دانلود : ۳۷۴
در سال های اخیر، پژوهشگران اروپایی نیز همگام با محققان آمریکایی به تحقیق در مورد برآورد ضرایب رفتار سازه ها پرداخته اند. عمدتاً روش هایی که توسط اروپایی ها مورد استفاده قرار گرفته به دو گروه تقسیم می شود. روش های متکی بر تئوری ضریب شکل پذیری و روش های انرژی. موضوع این مطالعه درمورد رفتار دیافراگم کف ساختمانهای بتن آرمه و بررسی درصد خطا با فرض های ساده کننده در مدلسازی دیافراگم و تأثیر آن بر توزیع نیروی زلزله بین اعضاء قائم باربر جانبی سازه و نیروهای درون صفحه ای دیافراگم کف می باشد. برای محاسبه ضریب رفتار ابتدا از روی منحنی دوخطی پوش آور پارامترهای مورد نیاز را استخراج گردید و از آنها برای تعیین ضریب رفتار استفاده شد. ضریب رفتار در این تحقیق در جداول محاسبه شد. شایان ذکر است محاسبات ضریب رفتار از روی منحنی دوخطی برای تمامی مدلهای Etabs انجام شده که به علت حجم بالای نمودارهای فقط به ارایه تعدادی از آنها به عنوان نمونه بسنده شده است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۲