پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات

پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات

پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات سال اول بهمن 1398 شماره 7

مقالات

۱.

بررسی رابطه بازده دارایی ها با ارزش افزوده اقتصادی در صنعت نساجی کشور

تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۱۳۱
معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد به دلیل در نظر نگرفتن هزینه سرمایه و نیزاستفاده از اطلاعات حسابداری، در معرض انتقادات فراوانی می باشند. در طرف مقابل ارزش افزوده اقتصادی با لحاظ نمودن هزینه فرصت و سود اقتصادی، معیاری بهتری در ارزیابی ارزش ایجاد شده در شرکتها است. در این تحقیق ارتباط میان معیارهای فوق با ارزش افزوده اقتصادی در صنعت نساجی بررسی شده تا مشخص گردد که به چه میزانی معیارهای سنتی مورد اشاره منطبق با معیار ارزش افزوده اقتصادی می باشند و تا چه حد به بهبود ارزش افزوده اقتصادی ایجاد شده در بنگاه کمک می کنند. در این تحقیق تمام شرکت های نساجی که شامل 20 شرکت است، برای یک دوره 4 ساله 1392 تا 1396 ارزیابی شده است. همچنین باتوجه به آنکه تحقیق فوق کل صنعت را مورد بررسی قرار می دهد و نیز به سبب آنکه ارزش افزوده اقتصادی یک معیار عینی می باشد، لذا از حاشیه ارزش افزوده اقتصادی در محاسبات استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهند که میان بازده دارایی ها با حاشیه ارزش افزوده اقتصادی در صنعت نساجی رابطه مستقیم برقرار است. همچنین جهت مشخص شدن ابعاد بیشتری از رابطه معیارهای سنتی مورد اشاره با معیار ارزش افزوده اقتصادی، ارتباط بازده دارایی ها نیز با نسبت سود عملیاتی پس از کسر مالیات به مبلغ هزینه سرمایه نیز بررسی گردید.
۲.

بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و اضطراب رقابتی در ورزشکاران مرد و زن شهر کرمان

تعداد بازدید : ۲۸۷ تعداد دانلود : ۲۰۱
هوش هیجانی به عنوان مجموعهای از تواناییها و مهارتهایی که فرد را برای سازگاری موثر با محیط و کسب موفقیت در زندگی تجهیز می کند، معرفی می گردد.اضطراب صفتی نیز، به صورت استعداد فرد برای ادراک موقعیت های خاص به عنوان موقعیت های تهدیدکننده و پاسخ دادن به آنها با درجات متفاوتی از اضطراب حالتی تعریف شده است. پژوهش ها نشان داده اندکه افراد با هوش هیجانی بالا، سطوح پایین تری از هورمونهای استرس و دیگر نشانگرهای برانگیختگی هیجانی را دارا هستند. همچنین، فرضیه های جدید پیشنهاد می کنند که زمانی که سطح اضطراب افزایش یابد، کاهش شدیدی در سطح عملکرد رخ خواهد داد،هدف از انجام این تحقیق بررسی ارتباط بین ابعاد هوش هیجانی و اضطراب رقابتی در ورزشکاران زن و مرد رشته های گروهی و انفرادی شهر کرمان است. ۲۷۰ ورزشکار زن و مرد از تیم های مختلف، که تمامی آنها دارای ۶ تا ۱۵ سال سابقه قهرمانی بودند، یک بار در شب قبل از مسابقه و بار دوم در فاصله نیم ساعت مانده به انجام مسابقه پرسشنامه های هوش هیجانی سیبریاشینگ و اضطراب رقابتی مارتنز (۱۹۷۰) را پر کردند. از آزمون همبستگی کندال، برای تعیین ارتباط متغیرها، آزمون کلموگروف اسمیرنوف جهت بررسی طبیعی بودن توزیع داده ها، آزمون T نمونه های مستقل برای مقایسه عامل های نرمال و آزمون "U" مان-ویتنی برای مقایسه متغیرهایی که نرمال نبودند استفاده شده است. از نرم افزارهای spss برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. یافته ها نشان دادند که از بین ابعاد هوش هیجانی فقط خود انگیختگی با اعتماد به نفس رابطه معنادار داشت (0.05>p) اما رابطه همه این ابعاد به غیر از همدلی با اضطراب شناختی معنادار بود (0.05>p). رابطه همه ابعاد به جز خودآگاهی و همدلی با اضطراب جسمانی معنا دار نبود (0.05>p). مردان از هوش هیجانی بالاتری برخوردارند، همچنین ثابت شد که بین اضطراب جسمانی، اعتماد به نفس و اضطراب شناختی در ورزشکاران مرد و زن تفاوت معناداری وجود نداشت (0.05>p). هوش هیجانی با اضطراب رقابتی در اکثر موارد ارتباط دارد. مسئولین و مدیران تیم های ورزشی باید با برنامه های آموزشی، شناخت و آگاهی ورزشکار را از توانایی و پتانسیل فردی افزایش دهند و در زمینه انگیزش نیز آموزش های لازم را به ورزشکار بدهند.
۳.

سینمای آمریکا در مواجهه با فرهنگ و تاریخ ایران(مطالعه موردی سینمای تقلیل گرایانه)

تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۲۸۹
متفکران زیادی از جمله ادوارد سعید، سعی در کالبدشکافی نگاه تحقیرآمیز غرب به دیگر فرهنگ ها را داشته اند و علت هایی را نیز در کتاب ها و مقاله هایشان ذکر کرده اند اما دایره بررسی آنها کلی تر بوده است. آنچه محقق سعی کرده است در این تحقیق به آن بپردازد تجزیه و تحلیل فیلم هایی است که سینمای هالیوود درباره تاریخ و فرهنگ ایران ساخته و در آن ها نگاهی تحقیر آمیز یا واژگونه به این کشور داشته است. در این تحقیق شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای - تحلیل محتوا، روش تحقیق کیفی و در تحلیل اطلاعات نیز از روش توصیفی - تحلیلی استفاده شده است. چارچوب نظری این تحقیق نظریه پسااستعمارگرایانه ادوارد سعید و بسط نظریه تقلیل گرایانه در رسانه ی سینما بوده است. در اکثر این فیلم های تولید شده، کلیشه هایی به عنوان واقعیت از سرزمین های شرقی به مخاطب جهانی نشان داده شده است که بعد از مدتی مخاطب عام این گونه فیلم ها، این گونه کلیشه ها را پذیرفته اند و آن را تنها واقعیت موجود تلقی کرده اند. کشورهایی نیز که مورد هجمه هالیوود قرار گرفته اند، قدرت رویارویی آن را نداشته اند که فیلم هایی تولید کنند که واقعیت فرهنگی و تاریخی سرزمین شان را به جهان بشناسانند. در این تحقیق علت کلیشه پردازی هالیوود درباره سرزمین های شرقی به طور عام و ایران به طور خاص بررسی شده است و محقق بر این باور بوده است که نگاه کلیشه پرداز هالیوود، نشأت گرفته از نقاشان اورینتالیستی است که نگاره هایی از شرق بدست داده اند. در بسیاری از موارد عدم شناخت فیلمساز و فیلمنامه نویس از سرزمین شرقی که فیلم درباره آن است باعث شده فیلم نگاهی غلط و آکنده از اشتباهات تاریخی را در معرض دید مخاطب جهانی بگذارد. در این تحقیق ریشه های دید تقیل گرایانه هالیوود به ایران و فرهنگ و تاریخ این کشور بررسی شده است و با نشان دادن ساختارهای خشکی که هالیوود به عنوان مظروف برای ریختن حقیقیت در آنها استفاده کرده، سرچشمه دید تقلیل گرایانه تحلیل شده است. آنچه از نتیجه این تحقیق بدست آمده، این است که علت ساخته شدن انبوهی از فیلم های اهانت آمیز هالیوودی درباره شرق به طور عام و ایران به طور خاص می تواند عوامل گوناگونی را شامل شود، از کلیشه هایی که سالیان سال است هالیوود برای جهت دادن به دیدگاه مخاطب عامه غربی درباره شرق استفاده کرده است تا دیدگاه های آنها را به سمت ایدئولوژی دلخواهش تغییر دهد و در این راستا از همان منابع و آثاری استفاده کرده که مستشرقین و نقاشان اورینتالیستی شرق را با آنها معرفی کرده اند. همچنین هالیوود با دیدی تقلیل گرایانه از ساختارهای داستانی بهره برده است که محتوا را به سطح نازلی از حقیقت فرو کاسته تا بتواند آگاهی واژگونه و جهت گیرانه از شرق ارائه دهد.
۴.

بهبود زمان پاسخ بازی های ابری با کمک الگوریتم های لایه برداری و پیش بینی حرکت

تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۱۹۹
با رشد صنعت بازی های ویدئویی، بازارهای جدید و فن آوری ها در حال ظهور هستند. بازی های الکترونیکی نسل جدید به طور فزاینده ای نیاز به پردازش بیشتر و کارت های قدرتمند ویدئویی دارند. راه حلی که بیشترین توجه را به خود جلب می کند، بازی ابری است. بازی ابری روشی است که بازیکن یک فرمان را اجرا می کند واطلاعات فرستاده شده و پردازش شده از راه دور بر روی ابر قرار می گیرد و پس از آن تصاویر به عنوان یک جریان ویدیوئی با استفاده از اینترنت پخش می شود. نتیجه بازی از طریق مدیر بازی به نام Cloud Manager بیان شده است. مدیر ابر چارچوبیست که از تکنیک های ذخیره سازی لایه در پس زمینه استفاده می کند. این بازی باید در لایه های مختلف کد گذاری شود تا مدیر ابر بتواند از تکنیک های ذخیره سازی لایه ای در پس زمینه و برای پیش بینی وضعیت آینده،از ماتریس پیش بینی در لایه ی کارکتر استفاده کند. تکنیک ذخیره سازی برای کاهش حجم کار کدگذاری بر روی سرور و استفاده از پهنای باند شبکه با انتقال پیام بیت کمتر است. با توجه به نیاز به بهبود زمان پاسخ در بازی ها و زمان پردازش کمتر در آن ها، در این مقاله سعی بر آن شده است که با استفاده از الگوریتم لایه برداری به بهبود این نقص کمک شود.
۵.

تاثیر حرارت ورودی جوشکاری بر اعوجاج ورق A592-F کلدینگ شده با فولاد زنگ نزن سوپرداپلکس SAF 2507 بوسیله نرم افزار SYSWELD

تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۱۱۳
از فلزات پرکاربرد در ساخت مخازن تحت فشار می توان به فولادهای کم کربن با استحکام بالا اشاره کرد. به دلیل شرایط به شدت خورنده این محیط ها، برای افزایش مقاومت به خوردگی و طول عمر قطعات، سطح داخلی مخازن را توسط فولادهای زنگ نزن روکش-دهی می کنند. یکی از روش های رایج روکش دهی توسط جوشکاری کلدینگ می باشد. از مشکلات عمده این روش اعوجاج ایجاد شده در قطعات به علت تعداد پاس های زیاد جوش و توزیع غیریکنواخت دما در منطعه جوشکاری شده نسبت به اطراف می باشد. اهداف اصلی پژوهش حاضر، ارزیابی بین میزان حرارت ورودی جوشکاری با میزان اعوجاج و شکل حوضچه جوش می باشد. از چهار حرارت ورودی متفاوت (متغیر با سرعت پیشروی جوشکاری) برای انجام عملیات جوشکاری استفاده شده است. جوش ها بصورت سی و شش پاس جوش در قالب سه لایه دوازده تایی بر روی ورقه های فولاد A592-F اعمال شده اند. جنس فلز پرکننده نیز فولاد زنگ نزن سوپرداپلکس SAF2507 می باشد. با استفاده از نرم افزار المان محدود SYSWELD، نمونه های مذکور مورد تحلیل حرارتی و مکانیکی قرار گرفته و نتایج در نمونه های مختلف مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که حرارت ورودی جوشکاری نمونه-1 و نمونه-2 (بترتیب j/mm 2125 و 2428) کمترین میزان اعوجاج را موجب می شوند اما بدلیل نفوذ کامل تر و مناسب نمونه-2 نسبت به نمونه-1، حرارت ورودی j/mm 2428 بهترین گزینه برای کلدینگ این ورق تشخیص داده شد. در انتها نیز روش هایی برای کاهش اعوجاج پیش و در حین جوشکاری معرفی شد که روش های ایجاد قوس در قطعه و خنک کاری موضع جوش حین جوشکاری مناسب برای تحقیق پیش رو، تشخیص داده شد.
۶.

طراحی سیستم پیش بینی بیماری قلبی-عروقی با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین

تعداد بازدید : ۵۷۲ تعداد دانلود : ۳۲۳
بیماری های قلبی یکی از شایع ترین بیماری هاست که در حال حاضر تعداد افراد مبتلا به این نوع بیماری ها در حال افزایش می باشد. این در حالی است در صورتی که مراقبت های لازم برای بیمار در زمان مناسب صورت نگیرد، می تواند باعث مرگ بیمار شود. از این رو تشخیص دقیق در مرحله معاینه اولیه به همراه درمان مناسب می تواند منجر به اجتناب از افزایش میزان مرگ ومیر ناشی از بیماری قلبی گردد. برای رسیدن به این مهم می توان از تکنیک های موجود در زمینه داده کاوی بهره گرفت. داده کاوی داده های مفیدی را از مجموعه داده های موجود استخراج می کند که منجر به پیش بینی یا دسته بندی اطلاعات از طریق خوشه بندی، کلاس بندی و یا کشف الگوهای پنهان می شود. تاکنون تحقیقات زیادی با استفاده از مدل های داده کاوی در تشخیص بیماری های مختلف مانند بیماری های قلبی و عروقی انجام شده است.. در این مقاله قصد داریم با استفاده از رویکردی مبتنی بر انتخاب ویژگی به عنوان یک گام پیش پردازش، مدلی باهدف تشخیص بیماری قلبی ارائه گردد. راهکار پیشنهادی دارای 3 گام اصلی می باشد که گام1) پیش پردازش داده ها با هدف رفع مقادیر Null و پرت در مجموعه داده ها، گام2) انتخاب ویژگی های موثر با بهره وری از 2 روش ضریب همبستگی پیرسون و تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی که سعی در حذف ویژگی هایی که با صفت هدف رابطه خاصی ندارند و رفتار این ویژگی مستقل از صفت هدف می باشند، است. و در گام3) با استفاده از 3 الگوریتم J48، شبکه بیزین و SVM مدلی برای پیش بینی بیماری قلبی ساخته می شود. نتایج بدست آمده نشان می دهد الگوریتم J48 با دقت 0.89 دارای بالاترین دقت است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۲