پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات

پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات

پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات سال دوم آذر 1399 شماره 17

مقالات

۱.

بررسی برنامه تلفیقی بر خلاقیت دانش آموزان ابتدایی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۱۰۱
مقاله حاضر از نوع مروری – کتابخانه است که با توجه به نظرات اندیشمندان این عرصه به رشته تحریر در آمده است . هدف از نگارش این مقاله بررسی برنامه تلفیقی بر خلاقیت دانش آموزان ابتدایی است. نتایج این مقاله نشان می دهد که روش آموزش تلفیقی در برنامه درسی به افزایش خلاقیت در دانش آموزان می شود و می توان به این واقعیت اشاره کرد که فراگیرندگان در روش آموزش تلفیقی در برنامه درسی به جای یکجا نشستن وتمرین کردن،محیطی شادوپرنشاط راتجربه می کنندوبه انجام فعالیت های مختلف می پردازند. مطابق با یافته ها پژوهش حاضر نشان می دهد که برنامه درسی تلفیق شده باعث افزایش خلاقیت در دانش آموزان می شود.
۲.

تاثیر بازی درمانی بر کاهش خشونت دانش آموزان

تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۴۹۱
مقاله حاضر از نوع مروری – کتابخانه ای است که با توجه به نظرات صاحبنظران به رشته تحریر در آمده است . هدف از نگارش این مقاله تاثیر بازی درمانی بر کاهش خشونت دانش آموزان است. نتیجه این مقاله نشان می دهد که بازی درمانی روشی است که به کودک فرصت میدهد تا احساسات آزار دهنده و مشکلات درونی خود را از طریق بازی بروز دهد و آنها را به نمایش درآورد و درمانگر نیز فرصتی را فراهم میکند که به کودک کمک کند تا یاد بگیرد تعارضات خود را حل کند.و در مسیر این تحقیق کلیه این تغییرات دیده میشد. بنابراین بازی درمانی بر کاهش خشونت در دانش آموزان تاثیر مستقیم و مثبتی دارد.
۳.

ارائه تکنیک های اطمینان بخش به تجارت الکترونیکی

تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۱۷۶
در تجارت الکترونیکی، اعتماد مشتریان یکی از عناصر اصلی و تأثیرگذار در گسترش این نوع از تجارت است. حتی می توان گفت فاکتور اصلی موفقیت در عرصه ی تجارت الکترونیک، ایجاد و استقرار فراگرد مطمئن و مورد اعتماد برای خریدار است. با این وجود، اینکه اعتماد در دید خریداران و مصرف کنندگان مجازی چه معنایی دارد، بحثی قابل تأمل است چرا که متغیرهای فردی و زیرساختی مختلفی بر آن مؤثر است؛ از جمله جود زیرساخت های مناسب و قانونی، سیستم های اطلاعاتی. بنابراین می توان گفت در صورتی که خریداران در فضای الکترونیک در خرید خود احساس امنیت داشته باشند، اعتماد شکل می گیرد و این که این امنیت در سایت های مختلف چگونه ایجاد می شود و چه راهکارهای اطمینان بخش دیگری برای تجارت الکترونیکی می توان ارائه داد، در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد.
۴.

اثر سقف شیشه ای بر ارتقای جایگاه مدیریتی زنان

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۸۱ تعداد دانلود : ۱۹۷۶
مقاله حاضر از نوع مروری می باشد که با توجه به پژوهشهای محققان در این زمینه جمع آوری شد . هرچند حضور و مشارکت کم زنان در سالهای اخیر افزایش یافته، اما مشارکت کیفی آنان به سطح مطلوب نرسیده است و در این زمینه پیشرفت چشمگیری وجود نداشته است. سقف شیشه ای همان موانع بر سر راه زنان برای رسیدن به سطح بالای سازمان است. آن چه که آشکار است این است که سرمایه گذاری در آموزش زنان با افزایش مهارت و آمادگی آنان برای ورود به بازار کار به توسعه اقتصادی پایدار مبتنی بر دانش و کاربرد فناوری کمک می کند. هدف این مقاله بررسی اثر سقف شیشه ای بر ارتقای جایگاه مدیریتی زنان ، بررسی چالشها و موانع می باشد.
۵.

بررسی تاثیر عوامل موثر بر تعلق سازمانی در بازه قبل و بعد خصوصی سازی در شرکت مخابرات ایران

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۲۰۶
یکی از شاخص های برتری یک سازمان نسبت به سازمانهای دیگر،نیروی انسانی متعهد و وفادارآن میباشد،این نوع از کارکنان یکی از عوامل مهم دستیابی سازمان به اهداف خود هستند. معمولا کارمندان دارای تعهد و وفادار سازمانی بالا نسبت به کارکنانی که تعهد و وفادری کمتری دارند،از عملکرد بهتری برخودار هستند.هر سازمان نیاز به اعضایی دارد که وابستگی اش با سازمان بیشتر از قرارداد مبادله ای رسمی باشد.به عبارت دیگر،سازمان ها به افرادی نیاز دارند که به نفع سازمان فراتر از وظایف مقرر عمل کنند و این امر به ویژه در مشاغل حساس از اهمیت به سزایی برخوردار است. بزرگترین چالش برای مدیران پرسنلی یکپارچه نمودن نیازهای سازمان با نیازهای فردی اعضای آن میباشد.که این امر منجر به ایجاد تعهد و وفاداری کارکنان نسبت به سازمان می گرددو در نتیجه حس تعلق را در کارکنان آن مجموعه تقویت می نماید.در تحقیق حاضر به بررسی تاثیر عوامل موثر بر تعلق سازمانی در بازه قبل و بعد خصوصی سازی در شرکت مخابرات ایران پرداخته شد.تحقیق فوق از نظر هدف،کاربردی واز منظر روش،توصیفی میباشد.تعداد نمونه،170 نفر از پرسنل شرکت مخابرات در شهر تهران که به صورت تصادفی ساده و براساس فرمول کوکران انتخاب شد که با استفاده از آزمون کلومروف اسمیرینوف ،رگرسیون به بررسی تاثیر بین فرضیه ها پرداخته شد.نتایج تحقیقات نشان می دهد که تمامی فرضیه ها به اثبات رسید و در پایان پیشنهاداتی ارائه شد.
۶.

تأثیر واقعیت مجازی بر کاهش میزان اضطراب کودکان دبستانی

تعداد بازدید : ۱۹۶ تعداد دانلود : ۲۰۴
یکی از زمینه های مهم کاربردی فناوری واقعیت مجازی کمک به بیمارانی است که دارای مشکلات روانشناسی مانند درد، افسردگی، اضطراب، استرس ناشی از بیماری های صعب العلاج، ترس از ارتفاع و یا فوبی های خاص و ... می باشد. هدف از این پژوهش تأثیر واقعیت مجازی بر کاهش میزان اضطراب با زیر مقیاس های آن ازجمله اضطراب اجتماعی، اضطراب جدایی، نشانه های جسمانی و اجتناب از آسیب در کودکان دبستانی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 24 نفر از کودکان بین 7 تا 15 سال مراجعه کننده به دو مرکز مشاوره در منطقه 18 تهران بودند که با توزیع پرسشنامه مقیاس چندبعدی اضطراب کودکان- مارچ وهمکاران و با استفاده از عینک واقعیت مجازی به همراه برنامه های آرمیدگی میزان اضطراب آن ها موردسنجش قرار گرفت. سؤال ها با استفاده از نرم افزار 23 spss و تجزیه وتحلیل کوواریانس (آنکوا) مورد آزمون قرار گرفتند. یافته ها، نشان داد که واقعیت مجازی بر کاهش میزان اضطراب کودکان 7 الی 15 سال در سطح معناداری 05/0 برابر با 922/0 می باشد و در سطح اطمینان 95% می توان نتیجه گرفت که واقعیت مجازی بر کاهش میزان اضطراب در کودکان معنادار و تأثیرگذار است. درمجموع، نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که این فناوری می تواند تأثیر معناداری در کاهش اضطراب در کودکانی پسر دبستانی داشته باشد. با توجه به افزایش روزافزون اضطراب به دلایل گوناگون در کودکان مخصوصاً اضطراب جدایی، اضطراب مدرسه هراسی و اضطراب اجتماعی و تأثیر این اختلالات بر فرایند زندگی کودک استفاده از این فناوری برای درمان توصیه می شود.
۷.

بررسی تاثیر متغیر اقتصاد نوین بین الملل بر نظام بین الملل ،بر اساس نظریه وابستگی متقابل

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۱۲۵
از دیرباز تاکنون دولت ها برای بقای حکومت خود،به نقش آفرینی یک مولفه مهم پی برده اند و آن اقتصاد است.همانگونه که هر عاملی اگر در مرحله جهانی قرار بگیرد به یک مسئله بین المللی تبدیل می شود متغیر اقتصاد هم از این قاعده مستثنی نیست و به همین دلیل از واژه اقتصاد بین الملل استفاده خواهیم کرد. پس از انتشار نظریه وابستگی متقابل توسط جوزف نای و تبدیل شدن حالت انتخابی همکاری دولت ها به حالت اجتناب ناپذیری همکاری بین آن ها،نوعی تحول در نظام بین الملل پدیدار شد.سپس میزان وابستگی و درهم تنیدگی کشورها بیشتر شد و اقتصاد بین الملل به سمت اقتصاد نوین بین الملل حرکت کرد و به یکی از مهم ترین متغیرها در نظام جدید بین الملل تبدیل شد. سوالی که می توان آن را مطرح کرد و این پژوهش به دنبال پاسخ دادن به آن است، همین مسئله است که متغیر اقتصاد نوین بین الملل که بر اساس وابستی متقابل شکل گرفته چه تاثیری بر نظام بین الملل داشته است؟

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۲