پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات

پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات

پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات سال سوم فروردین 1400 شماره 21

مقالات

۱.

بررسی تاثیر روانشناسی محیط بر سلامت روانی و عملکرد افراد

تعداد بازدید : ۱۲۱۴ تعداد دانلود : ۶۵۳
بحث در مورد مقوله روانشناسی محیط به صورت عام و همچنین عوامل محیطی به صورت خاص از جمله مواردی هستند که به جهت نقش و تاثیری که بر رفتار و روان انسان دارند حائز اهمیت می باشند بنابراین محیط به عنوان بستر فعالیت و زندگی انسان می باشد و همچنین تاثیر شرایط محیطی بر انسان اجتناب ناپذیر است. عدم توجه به روانشناسی محیط و تاثیرات آن بر انسان می تواند بر روان و خلق و خوی انسان تاثیر گذار باشد که در بعضی موارد بسیار نگران کننده می باشد بنابراین می توان اینگونه گفت که حس مکان به معانی ادراک ذهنی مردم از محیط و احساسات کم و بیش آگاهانه از محیط خود می باشد که شخص را در ارتباطی درونی با محیط قرار می دهد به طوری که فهم و احساس فرد با زمینه معنایی محیط پیوند خورده و یکپارچه می شود روش تحقیق ب رای انجام این پژوهش به صورت روش توصیفی- تحلیلی و استدلالی منطقی می باشد، نتایج این طور نشان می دهد که اگر معماری را شکل دادن هدفمند به مکان و محیط زندگی انسان تعریف کنیم به این نکته میرسیم که دو عامل شکل و زندگی در بطن آن است بنابراین محیط را به شکل ضمنی هر آنچه در اطراف ما است چه ساخته شده چه طبیعی می توان نامید، همچنین بسیاری از عوامل غیر فیزیکی موجود در محیط می توانند محیط را متاثر کنند، بنابراین از لحاظ تاثیر محیط معماری بر عملکرد می توان اینگونه گفت که هم از محیط خود تاثیر پذیر است و هم بر دنیای پیرامون خود تاثیر گذار است.
۲.

اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر جرأت ورزی و خودکارآمدی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم شهر گچساران

تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۱۱۶
در پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر جرأت ورزی و خودکارآمدی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم شهر گچساران بررسی شد. جامعه آماری این پژوهش تمامی دانش آزموزان پسرمقطع متوسطه دوم شهر گچساران که تعداد آنان 562 بود ودر سال تحصیلی 97 -98 مشغول به تحصیل هستند از این جامعه آماری یک مدرسه به روش نمونه گیری تصادفی از بین مدارس عادی شهرگچساران انتخاب شد . بدین منظور 50 نفر به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و در 2 گروه(1گروه آزمایش و 1 گروه کنترل)، به صورت تصادفی جایگزین شدند. گروه آزمایش، با روش آموزش مهارت های زندگی تحت مداخله قرار گرفتند.برای گردآوری داده ها از پرسشنامه جرات ورزی( گمبریل و ریچی،1975) وپرسشنامه خودکارآمدی (موریس ، 2001) استفاده شد. گروه آزمایشی دوم 10 جلسه آموزش مهارت های زندگی را گذراندند. نتایج تحلیل کواریانس در روش آموزش مهارت های زندگی افزایش بیش تر جرات ورزی و خودکارآمدی در گروه های آزمایشی را نسبت به گروه کنترل نشان داد. بنابراین آموزش مهارت های زندگی بر جرأت ورزی و خودکارآمدی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم مؤثر است.
۳.

بررسی خواص نوری نانو ذرات فلزی طلا و نقره با ساختار هسته-پوسته براساس تئوری می

تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۴۲۹
هنگامی که نانو ذرات فلزی نجیب در معرض تابش الکترومغناطیس قرار می گیرند در آن یک جذب قوی مشاهده می شود که منشا آن نوسان الکترونها در نوار هدایت است. به این نوسان که یک جذب قوی در ناحیه مرئی دارد جذب پلاسمون سطحی گفته می شود. در این مقاله خواص اپتیکی نانو ذرات فلزی هسته/پوسته برای شعاع های مختلف بررسی می کنیم و مشاهده می کنیم که با افزایش شعاع هسته/پوسته قله سطح مقطع جذب این نانو ذرات به سمت طول موج بلندتر و سطح مقطع جذب بیشتر پیش می رود.
۴.

تحلیل تفسیری مفهوم «صراط مستقیم» در سوره فاتحه با تمرکز بر تفسیر المیزان علامه طباطبایی رحمه الله علیه

تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۵۹
تفسیر قرآن یکی از مهمترین علوم مسلمانان از گذشته تاکنون بوده است؛ چراکه تمام احکام و قوانین نظام اسلامی مطابق با معارف قرآنی تنظیم می شود، بدین رو یکی از علوم مهم مسلمین به شمار می رود. پژوهش حاضر به بررسی تفسیری مفهوم و مصادیق صراط مستقیم در سوره مبارکه فاتحه می پردازد؛ این بررسی تفسیری با روشی توصیفی- تحلیلی و با تأکید بر تفسیر المیزان علامه طباطبایی (ره) دانشمند بزرگ معاصر شیعی انجامیده می شود. محقق به تشریح دقیق صراط مستقیم پرداخته است. صراط مستقیم راهی است به سوی خدا، که هر راه دیگری که خلایق به سوی خدا دارند، شعبه های از آنست، و هر طریقی که آدمی را به سوی خدا رهنمایی می کند، بهره های از صراط مستقیم را دارا است. همچنین باید گفت که هدایت عبارتست از دلالت و نشان دادن هدف، به وسیله نشان دادن راه، و این خود یک نحو رساندن به هدف است، و کار خدا است، چیزی که هست خدای تعالی سنتش بر این جریان یافته که امور را از مجرای اسباب به جریان اندازد، و در مسئله هدایت هم وسیله های فراهم می کند، تا مطلوب و هدف برای هر که او بخواهد روشن گشته، و بندهاش در مسیر زندگی به هدف نهایی خود برسد .
۵.

بررسی و شناخت عوامل مؤثر در ارتقاء سطح ایمنی و بهداشت و محیط زیست در پروژه های عمرانی شرکت خاتم الانبیاء شهر شیراز

تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۱۳۹
هدف از اجرای این پژوهش بررسی و شناخت عوامل مؤثر در ارتقاء سطح ایمنی و بهداشت و محیط زیست در پروژه های عمرانی شرکت خاتم الانبیاء شهر شیراز بوده است. روش تحقیق حاضر، بر اساس هدف از نوع تحقیق کاربردی است و بر اساس نحوه ی گردآوری داده ها و تعیین روابط بین متغیرها، توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی است. برای جمع آوری اطلاعات درباره مبانی نظری و ادبیات موضوع از روش کتابخانه ای از طریق بررسی کتاب ها، مجلات و مقالات داخلی و خارجی مستخرج از سایت های معتبر و مرتبط اینترنتی و کتابخانه دانشگاه های معتبر کشور استفاده گردید. در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات از چندین پرسشنامه استفاده شد. پرسشنامه های این پژوهش بر اساس مبانی نظری و پیشینه مطالعاتی در خصوص موضوع پژوهش توسط محقق طراحی شد. این پرسشنامه ها در طیف 5 گزینه ای لیکرت طراحی خواهند شد. برای بررسی پایایی این ابزار از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. جامعه آماری در این پژوهش، کلیه مدیران، پیمانکاران، کارکنان و کارشناسان شرکت خاتم الانبیاء در شهر شیراز می باشد. برای تعیین حجم نمونه از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد و تعداد 50 نفر از این کارشناسان به عنوان حجم نمونه آماری انتخاب شد. تجزیه وتحلیل داده های حاصل از پژوهش توسط نرم افزار SPSS و با آزمون همبستگی پیرسون، آنووا و t مستقل انجام شد. یافته های این پژوهش نشان داد که عوامل مختلفی ازجمله سطح تحصیلات کارکنان، سن، تجربه کاری، اولویت دادن کارکنان به ایمنی، رهبری، مسئولیت پذیری، یکپارچگی ایمنی، آموزش و یادگیری و دقت در رعایت اصول مدیریت ایمنی ازجمله عواملی می باشند که بر ارتقاء سطح ایمنی و بهداشت و محیط زیست در پروژه های عمرانی شرکت خاتم الانبیاء شهر شیراز تأثیرگذار می باشد.
۶.

تحلیل شیوه های جذب محبت الهی در آموزه های قرآن و حدیث

تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۱۰۹
سراسر هستی معشوق ذات خدای متعال است و تمامی مخلوقات، عاشقانه به سوی او در شتابند. زیباترین مظهر محبت، محبت الهی است که در بطن آیات و روایات می توان آن را به وضوح مشاهده نمود. آیات قرآن کریم و روایات فراوانی در این بحث موجود است که راه را برای آدمی نشان داده اند. پژوهش حاضر با روشی توصیفی- تحلیلی به بررسی شیوه های جذب محبت الهی در آموزه های قرآن وحدیث می پردازد. در آیات و روایات راهکارهای متعددی از جمله «اجتهاد در طاعت، اشتیاق در امور معنوی، تبعیت از نبوت، وارسته شدن از دنیا، مبارزه با نفس، انجام واجبات و مستحبات، نفع رسانی به مردم و غیره» برای جذب محبت الهی آمده است که آدمی در هر مرتبه ای محبت خداوند را بالاتر می برد. نتیجه آنکه در پی اجرای دقیق این شیوه ها آثاری چون «الهام بندگی، اعطای یقین، آرامش، دین فهمی، روحیه قناعت، عفت، صداقت و راستگویی، امانت داری، خوش خلقی، قلب سلیم وغیره» به انسان می رسد.
۷.

نقش مدیریت ایمنی (HSE) در کاهش سوانح و صدمات انسانی در شرکت های ساختمان سازی شهر کرمان

تعداد بازدید : ۲۵۰ تعداد دانلود : ۲۱۹
هدف اصلی این پژوهش حاضر بررسی نقش مدیریت ایمنی (HSE) در کاهش سوانح و صدمات انسانی در شرکت های ساختمان سازی شهر کرمان بوده است. روش تحقیق حاضر، توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری در این پژوهش، کلیه مدیران، پیمانکاران، کارکنان و کارشناسان شرکت های پیمانکاری مشغول در صنعت ساخت وسازهای بلندمرتبه در شهر کرمان بود. برای تعیین حجم نمونه از روش نمونه گیری هدفمند و در دسترس استفاده شد و تعداد 50 نفر از این کارشناسان به عنوان حجم نمونه آماری انتخاب شد. در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد. برای بررسی پایایی این ابزار از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. تجزیه وتحلیل داده های حاصل از پژوهش توسط نرم افزار SPSS و آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رتبه بندی فریدمن انجام شد. یافته های این پژوهش نشان داد که عملکرد مدیریت ایمنی در پروژه های بلندمرتبه شهر کرمان، باعث افزایش ایمنی (کاهش حوادث و سوانح، کاهش صدمات فردی و افزایش بهداشت ایمنی) در این پروژه ها شده است. همچنین رتبه بندی عملکرد مدیریت ایمنی نشان داد که مدیریت ایمنی به ترتیب باعث کاهش میزان صدمات فردی، کاهش حوادث و سوانح و افزایش بهداشت ایمنی شده است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۲