پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات

پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات

پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات سال دوم شهریور 1399 شماره 14

مقالات

۱.

بررسی خواص فیزیکی و شیمیایی و خواص زیست تخریب پذیری و ضد میکروبی کامپوزیت پلیمرهای زیست تخریب پذیر

تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۱۰۶
کیتوزان از مشتقات داستیله کیتین می باشد که در سخت پوستان، بند پایان، دیواره سلولی برخی از قارچ ها و پوسته میگو یافت می شود و نشاسته مهمترین و فراوانترین کربوهیدرات موجود در پیکره ی گیاهان است که به شکل دانه هایی گرد تا تخم مرغی شکل در آمیلوپلاستها ( ذخیره ای ) وو در کلروپلاست برگهای سبز ( نشاسته موقتی ) از واحدهای گلوکز ساخته میشود و سلولز فراوان ترین منبع پلیمر طبیعی است که به دلیل خواص منحصربه فردش شامل تجدیدپذیری، زیست تخریب پذیری، خواص مکانیکی بالا، زیست سازگاری، و خاصیت کایرالی کاربردهای متنوعی یافته است. این مطالعه در مورد تهیه و بررسی خواص فیزیکی و شیمیایی و خواص زیست تخریب پذیری و ضد میکروبی کامپوزیت این پلیمرهای زیست تخریب پذیر می باشد. در این مطالعه ابتدا کیتوسان از پوست میگو سپس نشاسته از سیب زمینی و سلولز از پالپ پرتقال و پنبه استخراج شد. درصد خلوص هایشان با اندازه گیری تست های FT-IR گرفته شد و سپس به صورت محلول هایی اندازه گیری شده فیلم های ترکیب شده و کامپوزیت های مخلوط شده از این پلیمر ها را ساخته شد و سپس تست های حلالیت و ریو لوژی آنها را گرفته و به صورت ترکیبی در شیر و آدامس طبیعی مخلوط گردید تا خاصیت ضد باکتری آنها بررسی شود.. نتیجه نشان دهنده ی خاصیت کشسانی مخلوط کیتوسان نشاسته بیتشر نسبت به نمونه های کیتوسان و نشاسته بوده که خاصیت آنتی باکتریالی فراوانی داشته اند.
۲.

ارزیابی تاثیر عشق به برند و ابعاد آن بر وفاداری به برند (مطالعه موردی : لوازم خانگی ال جی)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۱۶۵
پژوهش حاضر با هدف ارزیابی تاثیر عوامل موثر بر وفاداری به برند انجام شده است. در این تحقیق به ارزیابی تاثیر متغیر تصویر برند بر رضایت برند، اعتماد برند و عشق برند، تاثیر متغیرهای رضایت برند و اعتماد برند بر عشق برند و تاثیر متغیرهای رضایت برند، اعتماد برند و عشق برند بر وفاداری برند پرداخته شد. جامعه آماری تحقیق مشتریان لوازم خانگی ال-جی، بازه زمانی آن خرداد ماه 1399 تا شهریور ماه 1399 و حجم نمونه 280 نفر انتخاب شد. ابتدا داده های تحقیق از طریق پرسشنامه به دو روش چاپی و الکترونیکی جمع آوری و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نرم افزارهای آماری مورد استفاده در این تحقیق spss 22 و smart pls2 می باشند. بر اساس نتایج بدست آمده روایی واگرا، همگرا، پایایی ابزار گردآوری اطلاعات، برازش کلی مدل و همچنین تمامی فرضیه ها تایید شد. طبق نتایج آزمون فرضیه ها متغیرهای رضایت برند و اعتماد برند بر عشق برند و متغیر تصویر برند بر رضایت برند، اعتماد برند و عشق برند تاثیر مثبت و معناداری دارد. متغیرهای رضایت برند، اعتماد برند و عشق برند نیز بر وفاداری به برند تاثیر مثبت و معناداری دارد.
۳.

بررسی رفتار آزمایشگاهی و عددی پوسته های استوانه ای GFRP تحت اثر بار دندانه ای

تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۵۹
در تحقیق حاضر سعی براین است که رفتار ، تغییر شکل ها و کرنش های ناشی از بارهای دندانه ای موضعی(دنت) در مخازن GFRP مورد تحلیل و بررسی آزمایشگاهی و نرم افزاری قرارگیرد. همچنین نمودارهای بار-جابجائی و بار- کرنش در شرایط آزمایشگاهی و نرم افزاری مورد تحلیل و مقایسه قرارگرفته و ارزیابی شود. تحقیق حاضر می تواند در پروژه های شرکت نفت و سازمان آب و انواع مخازنی که در معرض بارهای موضعی می باشند، مورد استفاده قرار گیرد. برای شناخت اهمیت و ضرورت تحقیق ابتدا باید با بار دندانه ای(دنت) و نحوه اعمال این بار بر مخازن و خطرات ناشی از اعمال آن بر مخازن و نحوه مقاومت دربرابر این بار را مورد بررسی قراردهیم. بار دنت یک بار نقطه ای و متمرکز است که با توجه به نوع هندسه و شکل و نحوه رفتار و برخورد با مقطع می تواند رفتار متفاوتی در سازه از خود نشان دهد، در آزمایشگاه درحالتهای مختلف می تواند بر لوله یا مخزن وارد شود. مانند بار دنت گنبدی شکل، مخروطی یا کله قندی، کروی شکل، مستطیلی، گوه ای، و نوک تیز.
۴.

بررسی مهارت های ارتباطی دانش آموزان

تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۱۷۷
مقاله حاضر از نوع کتابخانه ای است که با توجه به نظرات صاحبنظران این حوزه نگاشته شده است. هدف از نگارش این مقاله بررسی مهارت های ارتباطی دانش آموزان است که نتیجه این مقاله نشان می دهد که ادامه حیات جمعی انسان ها به طور اعم و حیات دانش آموزان به طور اخص به مهارت های ارتباطی بستگی دارد. ما از طریق مفهوم مهارت های ارتباطی به دنبال برقراری تعاملی با دیگران هستیم که در آن می توانیم ضمن انتقال صحیح منظورمان احساس خود را نیز به آنها منتقل کرده و با اثرگذاری در دیگران رابطه ای دوستانه و دوطرفه را با آنها ایجاد نماییم.
۵.

واژگونی قطب های مغناطیسی و اثرات آن بر حیات انسان ها در روی زمین

تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۷۹
قطب های مغناطیسی در جای خود ثابت نیستند و در طول عمر زمین چند بار واژگون شده اند که در مورد اثرات این واژگونی بر زندگی انسان ها حدس هایی زده می شود. منشا میدان مغناطیسی زمین تا سال ها ناشناخته بود و امروز نیز با قطعیت در مورد آن سخن نمی گویند اما حدس هایی زده می شود که با تجربه سازگاری خوبی دارند که در این مقاله به یکی از مشهورترین آن ها می پردازیم. خورشید نیز بر میدان مغناطیسی زمین اثر می گذارد؛ این تاثیرات شامل امواج الکترومغناطیس(نور خورشید و تابش فرابنفش)، نیروی گرانشی نیوتون و آنچه در اینجا با آن سر و کار داریم طوفان های مغناطیسی است که پیوسته به سوی ما می آیند. این حقیقتی غیر قابل انکار است که ما به وسیله میدان مغناطیسی زمین احاطه شده ایم و این میدان مغناطیسی بر ما اثر می گذارد. می خواهیم بدانیم منشا میدان مغناطیسی زمین چیست، اثر خورشید بر میدان مغناطیسی زمین چگونه است و آیا چرخش قطب های مغناطیسی پیامد زیستی برای انسان ها روی کره زمین به همراه دارد یا خیر. در این نوشتار نسبتا کوتاه قصد داریم با واژگونی قطب های مغناطیسی زمین بیشتر آشنا شویم و شواهد موجود در این زمینه را ارائه دهیم. زمین به عنوان یکی از سیارات منظومه شمسی، هر لحظه از جانب خورشید مورد تهاجم تشعشعات و ذرات باردار قرار می گیرد و میدان مغناطیسی زمین نقش غیرقابل انکاری در حفظ و حراست ما از این ذرات مهاجم ایفا میکند؛ حال اگر قطبهای مغناطیسی وارونه شود، چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ به عقیده محققان، واژگونی قطب های مغناطیسی یک قانون است و با وقوع این پدیده احتمالا هیچ اتفاقی رخ نمی دهد. در این مقاله به چند نمونه از وقایع که در اثر واژگونی قطب های مغناطیسی ممکن است رخ دهد، اشاره میکنیم.
۶.

بررسی احساس تنهایی دانش آموزان

تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۱۵۲
مقاله حاضر از نوع مقالات مروری کتابخانه ای است که با توجه به نظرات صاحبنظران این حوزه نگاشته شده است. هدف از نگارش این مقاله بررسی احساس تنهایی دانش آموزان و افزایش افق دید مربیان است. نتیجه این مقاله نشان می دهد که احساس تنهایی بر روابط بین فردی دانش آموزان تاثیر می گذارد و همچنین بر عملکرد تحصیلی آنان تاثیر مستقیم و مثبتی دارد.
۷.

بررسی اثر سرمایه داری بر شکل گیری طبقات در دوره قاجار

نویسنده:
تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۷۸
واژه طبقه به معنای رسته ای از مردم؛ دسته یا صنف و مرتبه است و در برابرclass در زبان فرانسه است که خود از ریشه لاتینclassis گرفته شده است. مفهوم طبقه نخستین بار توسط آدام اسمیت مطرح شد. تعاریف زیادی از طبقه داده شده از جمله:آرتور بویر(۱۹۰۲) معتقد بود طبقه اجتماعی؛مجموعه ای از گروه های اجتماعی است که از شرایط اقتصادی؛روابط تولیدی؛منزلت اجتماعی و موضع سیاسی مشابهی برخوردارند. (آلن؛۳۴۲:۱۳۸۰) قاجار نام دودمانی بود که از سال۱۷۹۴تا۱۹۲۵ بر ایران حکم راندند. آنان از ترکمان های استرآباد گرگان بودند. نام قاجار ریشه در کلمه ی آقاجر به معنی جنگ جوی جنگل دارد. در این دوره سرمایه داری در جهان غرب گسترش یافت. تحولاتی چون صنعت چاپ ؛تلگراف؛تلفن و....رونق یافته بود. این ارتباطات باعث تغییر در ساختار طبقاتی ایران در دوره قاجارشد. از جمله اعزام دانشجویان به خارج از کشور. (آراسته خو؛۶۶۹:۱۳۸۱)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۲