پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات

پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات

پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات سال دوم اردیبهشت 1399 شماره 10

مقالات

۱.

تاثیر بازی های رایانه ای ایرانی بر هوش و عملکرد فرهنگی اجتماعی دانش آموزان

نویسنده:
تعداد بازدید : ۳۶۳ تعداد دانلود : ۶۰۸
هوش فرهنگی ابزار مهمی جهت مواجهه ی مناسب با موقعیت های چندفرهنگی است، این هوش کمک می کند تا با درک سریع و صحیح مؤلّفه های گوناگون فرهنگی، رفتاری متناسب با هریک از آنها ابراز گردد. لذا در این مطالعه عوامل موثر بر هوش فرهنگی دانش آموزان شهرستان اهر و راهکارهایی جهت ارتقای آن ارائه می گردد. جامعه آماری مطالعه شامل دانش آموزان مقطع اول متوسطه شهر اهر بودند که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای ساده 300 نفر جهت مطالعه انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل اطلاعات از طریق آزمون های(t دو گروه مستقل، r ضریب همبستگی پیرسون وf) انجام گرفت. یافته ها نشان می دهد که بین سن و جنس،پایه تحصیلی، بازی های رایانه ای حادثه ای ملی، بازی های رایانه ای ماجراجویی ملی با هوش فرهنگی رابطه معنی داری وجود نداشت در حالیکه رابطه محل سکونت، وسیله بازی، میزان استفاده از بازیهای رایانه ای، پایگاه اقتصادی- اجتماعی، بازیهای رایانه ای ورزشی ملی و بازیهای رایانه ای تاریخی ملی با هوش فرهنگی معنادار می-باشد. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام حاکی از آن است که بازی رایانه ای تاریخی ملی، پایگاه های اقتصادی-اجتماعی، میزان بازی و محل سکونت به ترتیب با بتای56 - -0.2 - 0.15 -0.12 دارای اثر مثبت و معناداری بر هوش فرهنگی می باشند. متغیرهای وسیله بازی رایانه ای اکشن و بازی رایانه ای ماجراجویی ملی هر کدام به ترتیب با بتای 23- - 21-- - 15-- اثر منفی و غیر معناداری بر هوش فرهنگی دارند.
۲.

طراحی و پیاده سازی سامانه خلاصه ساز خودکار و معنایی متون فارسی مبتنی بر رویکرد گراف وزن دار

تعداد بازدید : ۵۱۸ تعداد دانلود : ۴۱۶
خلاصه سازی متون یکی از روش های استخراج اطلاعات مفید و مهم از حجم عظیم داده های متنی است که در اهدافی چون تحلیل داده های متنی به کار بسته می شود. طی سالیان متمادی، تکنیک های خلاصه سازی متن بسیاری توسعه داده شده اند که برخی تنها به انتخاب جملات کوتاه و آوردن آن ها در خلاصه بسنده کرده و برخی دیگر بدون توجه به همبستگی معنایی جملات، آن ها را گزینش و در خلاصه می آورند. تحلیل معنایی متون نیازمند روش های استخراج خلاصه با رویکرد معنایی است. در این پژوهش، سامانه ی خلاصه ساز زبان فارسی با استفاده از توسعه و به کارگیری الگوریتم TextRank گوگل و با بهره گیری از مدل سازی سند متنی به صورت گرافی که در آن جملات به صورت گره و ارتباط جملات به صورت یال های گراف و میزان ارتباط معنایی میان جملات به صورت وزن هر یال مدل گردیده، توسعه داده شده است. نتایج پژوهش با بررسی 1146 مقاله فارسی خلاصه شده توسط این سامانه، نشان داد که سامانه توسعه داده شده با اختصاص رتبه ی بالاتر به جملات حامل معنای بیشتر و تهیه خلاصه نهایی از آن ها، عملکرد خوبی در استخراج خلاصه معنایی از متون الکترونیکی فارسی دارد.
۳.

سیستم فیزیولوژی قلب

تعداد بازدید : ۲۴۶۶ تعداد دانلود : ۴۵۹
قلب که از مهم ترین بخش های بدن محسوب می شود و می توان گفت برای خود یک عضله ی بسیار مهم در بدن می باشد چرا که خوردن و مواد غذایی و اکسیژن را به تمام بدن انسان می رساند و همچین به از بین بردن مواد زائد را از بدن جدا می کند قلب در حال استراحت در حدود 70 بار در دقیقه می تپد دل انسان بینِ دو شُش در بدن جا دارد و به گونه‌ای قرار گرفته‌است که سر آن به سوی چپ و پایین کج است. هر تپش قلب حدودِ هشت دهم ثانیه زمان می‌خواهد که این زمان شامل ۰٫۱ ثانیه انقباض دهلیزها، ۰٫۳ ثانیه انقباض بطن‌ها و ۰٫۴ ثانیه استراحت قلب می‌باشد. بافت قلب نیز هم‌چون دیگر بافت‌های بدن نیاز به تغذیه دارد که تغذیه قلب برعهده عروقِ کرونری (تاجی) است اما امروزه با پیشرفت صنعت و همینطور نامناسب بودن مواد غذایی سلامتی انسان ها را به خطر انداخته است. این موضصوع به حدی مهم می باشد که طبق آمار از هر 4 نفر بزرگسال به فشار خون مبتلا هستند و اگر این استاندارد غذایی رعایت نشود این آمار تا 60 درصد نیز افزایش می یابد و مهم ترین بخش نیز درمان می باشد اگر ساختار پزشکی به شکل مدرن و از فناوری های روز دنیا در این بخش استفاده نکند ممکن است مشکلات قلبی کل جامعه را فراگیرد. فناوری نانو می تواند در این امر می تواند بسیار حائز اهمیت باشد دارورسانی هوشمند هایپردرمانی از جمله مدرن ترین روش پزشکی می باشد.
۴.

نقش فناوری های نوین در یادگیری و آموزش ترکیبی

تعداد بازدید : ۲۵۳۸ تعداد دانلود : ۱۰۵۱
مقاله ی حاضر در رابطه با بررسی نقش فناوریهای نوین در یادگیری و آموزش ترکیبی انجام گرفته است.جهان امروز، جهان تغییرات بسیار گسترده در امر ارتباطات است. انسان به عنوان مغز متفکر گستره گیتی در طول قرنهای متمـادی در مسیر تکوین و تکامل کوشیده است.در عصر اطلاعات و ارتباطات الکترونیکی، هر سازمانی بـا تغییـرات سـریعی روبـه روسـت کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش سبب شده است تا محیط های آموزشی به سوی مجازی شدن سوق داده شوند. آموزش ترکیبی به طور کلی به معنای به کارگیری بیش از یک روش، راهبرد، تکنیک یا رسانه در امر آموزش، جهت ارائه محتوا و مطالب آموزشی است. به کارگیری شیوه ترکیبی در آموزش، آزادی عمل و بینش وسیعتری را در بهره مندی از ابزار و محیط های آموزشی در اختیار کارشناسان آموزشی قرار می دهد.ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات دریچه ی جدیدی را فراروی انسان گشوده و بر جنبه های مختلف زندگی فردی و اجتماعی او تاثیر گذاشته است.انسان سعی کرده است با افزایش دانش خود در این زمینه از ان به شکل های گوناگون استفاده کند که از جمله آنها در اموزش و یادگیری است.پیشرفت فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی نقش بسیار مهمی در نحوه آموزش و یادگیری داشته است. ظهور فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی موجب شده است که آموزش و یادگیری از حالت سنتی خود فاصله گرفته و به سمت شیوه های نوین برود. در واقع نحوه آموزش و یادگیری انسان ها متفاوت شده است و دلیل این امر را در تغییرات و رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات می توان جست.
۵.

مقایسه ی میزان پایبندی به حضور در کلاس بین دانشجویان مجازی و حضوری دانشگاه پیام نور

تعداد بازدید : ۷۴۰ تعداد دانلود : ۲۵۵
پژوهش حاضر تحت عنوان " مقایسه ی میزان پایبندی به حضور در کلاس بین دانشجویان مجازی و حضوری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور تهران جنوب " صورت گرفته است، جامعه آماری این پژوهش عبارت است از کلیه ی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور تهران جنوب مشغول به تحصیل می باشند، منظور انتخاب نمونه آماری، روش نمونه گیری خوشه ای یک مرحله ای استفاده شد. در این روش ابتدا از دانشگاه مورد نظر یک کلاس به عنوان نمونه انتخاب شد سپس کلاس به دو گروه 30 نفره آزمایش و کنترل طبقه بندی شد. ابزار در این پژوهش برای تعیین پایبندی به حضور در کلاس بین دانشجویان از آزمون محقق ساخته پایبندی به کلاس که روایی و پایایی آن از روش آلفای کرونباخ بالای ۷۰ صدم به دست آمده است، ابتدا از هر دو گروه پیش آزمونی گرفته شد، سپس گروه آزمایشی با حضور در کلاس درس را به صورت مجازی و گروه کنترل با روش حضوری آموزش دیدند. پس از دوجلسه از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد. داده های حاصل از پیش آزمون و پس آزمون، با استفاده آزمون تحلیل کوواریانس و آزمون واریانس چندمتغیره برای نمره اختلافی مورد تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که میزان پایبندی به حضور در کلاس در گروه آزمایش، نسبت به گروه کنترل که تحت آموزش حضوری قرار گرفتند به طور معناداری افزایش پیدا کرده است.
۶.

مهارت های مقابله با جنگ نرم در مدارس با تکیه بر اصول پدافند غیرعامل

تعداد بازدید : ۹۷۲ تعداد دانلود : ۳۲۸
نظام آموزش و پرورش یکی از محوری ترین و تعیین کننده ترین نهاد های اجتماعی در ارتقای فرهنگ جامعه به حساب می آید، ضروری است که برای رویارویی با تهدیداتی که در پیش روی این نظام است، از پدافند غیرعامل بهره گیرد. ار آنجایی که مدارس قلب نظام آموزش و پرورش هستند، اهمیت این موضوع و آموزش چگونگی مقابله با جنگ نرم در مدارس دو چندان می گردد. لذا برآن شدیم تا در این مقاله که به روش مروری و کتابخانه ای نگارش گردیده است، به بررسی راهکارهای پدافند غیرعامل در برابر جنگ نرم و در ادامه به ارائه راهکارهای اجرایی در مدارس بپردازیم .

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۵