پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات

پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات

پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات سال دوم بهمن 1399 شماره 19

مقالات

۱.

بررسی مقاومت و حساسیت آنتی بیوتیک ها در عوامل باکتریایی تجرید شده از کشت ادرار در مریضان UTI

تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۱۳۹
هدف: انتانات طروق بولی (UTI) یکی از رایج ترین انتان باکتریایی تأثیرگذار برای صحت انسان می باشد. افزایش مقاومت دوایی ضرورت به بررسی مقاومت و حساسیت انتی بیوتیک ها جهت بهبود تداوی تجربی را مشخص ساخته است. هدف از این مطالعه شناسایی شایع ترین عوامل باکتری که UTI می شود و تعیین مقاومت و حساسیت دوایی آن ها در لابراتوار میکروبیولوژی دانشکده طب موسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج شهرمزارشریف در شمال افعانستان است. روش کار یا Materials and Methods: ای ن مطالع ه توصیفی-مقطع ی در یک مقطع زمانی دوساله 1397-1399 در لابراتوار مایکروبیولوژی دانشکده طب مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج واق ع در شهر مزار شریف (ش مال افغانستان) انج ام گردی د. بدی ن منظ ور تع داد 33 نمون ه ادرار از مریضان سرپایی معرفی شده توسط طبیان معالج شان به مرکز تشخیصیه مذکور در ظروف معقم پوش درا ب ه روش ادرار وسطی (Midstream) جمع آوری گردی د. تشخیص باکتری های موردنظر با استفاده از تست های باکتریولوژیک کشت نمونه مرضی در ۲۴ ساعت اول در اوساط زرعیه Blood agar، chocolate agar، Manitole salt agar Macconkey agar، بعد از ۲۴ ساعت از کالونی های تشکیل شده نمونه گرفته رنگ آمیزی گرام، تست SIM وتست های بیوشیمی وانزایماتیک مانند تست اوکسیداز، تست کولاگولاز، تست کتلاز، تست تخمرقند ها تست ایندول، تست VPR، بخاطر تفکیک بین باکتری های گرام منفی صورت گرفت.AST or Antibiogram به روش (Disk diffusion method) یا Kirby Bauer در محیط مولارهنتون اگر تعیین گردید. نتایج یا Results: ازتعداد 33 نمونه مریضان سروپا 20 مورد آن مردان و 13 مورد آن زنان را تشکیل می دهد. فیصدی انتان تجرید شده از ادرار E.Coli 55.59%))، Klebsiella (18%)، Enterococci (17%)، Staphylococci (10.2%) بودند. بیشترین حساسیت دربین انتی بیوتیک ها به ترتیب امیپینیم 99%، موکسی فلوگزاسین 84%، نایتروفوراتیون 77.5%، امیکاسین 74%، سپروفلوگزاسین 68%، لبوفلوگزاسین 65.5% بودند. و همچنان بالاترین مقاومت باکتری ها درمقابل انتی بیوتیک به ترتیب Ceftriaxone (96%)، کوتریموکسازول (87.5%) و Augmentin (83.5%) مشاهده شد. یافته ها: باکتری های شناسایی شده مقاومت به مراتب پائین ترین در برابر امپینیم،1% موکسی فلوگزاسین 16% ونایتروفوراتیون 22.5% ازخود نشان دادند. و همچنان توصیه می شود که از انتی بیوتیک های سفترکسیون، کوتریموکسازول، واگومنتین به جهت مقاومت بالای آنها درتداوی اولیه انتانات ادرار استفاده نشود.
۲.

بررسی تاثیر رویکرد ساختارگرایانه بر خودآگاهی دانش آموزان

تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۷۷۳
مقاله حاضر از نوع مروری – کتابخانه ای است که با توجه به نظرات اندیشمندان به رشته تحریر در آمده است. هدف از نگارش این مقاله بررسی تاثیر رویکردساختارگرایانه بر خودآگاهی دانش آموزان است. نتیجه نشان می دهد که رویکرد ساختارگرایانه بر روی خودآگاهی دانش آموزان تاثیر مستقیم و مثبتی دارد. مهارت خودآگاهی را در حقیقت می توان به مثابه آینه تمام نمایی دانست که برخلاف آینه های معمولی، که فقط یک بعد و لایه از وجود ما را به ما نشان می دهند، همه یا عمده لایه ها و ابعاد وجودیمان را به ما می نمایاند.
۳.

بررسی واقعات H.pylori در نزد اطفال پرورشگاه ولایت بلخ

تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۲۰۴
هدف: مطالعه حاضر به بررسی واقعات انتان هلیکوباکتر پیلوری و تعیین توصیفی انتی بادی های ضد هلیکوباکتر پیلوری در سیروم خون اطفال پرورشگاه ولایت بلخ می باشد. روش کار: این مطالعه توصیفی- مقطعی که در اخیر قوس سال 1399 در لابراتوار میکرو بیولوژی دانشکده طب مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج واقع در شهر مزار شریف(شمال افغانستان) انجام گردیده است. بدین منظور تعداد 72 تن با سن 6 الی 17 سال نمونه خون در تیوب های معفم حاوی EDTA جمع آوری گردید. تشخیص انتی بادی باکتری مورد نظر در سیروم خون با استفاده از میتود سیرولوژیک کیت تست مخصوص H.pylori وارد مطالعه گردیده جامعه آماری این تحقیق را اطفال پرورشگاه ولایت بلخ تشکیل می دهد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: در مجموع 72 تن مورد مطالعه،63 تن از لحاظ سیروم مثبت و 9 تن سیروم منفی بوده است. میزان شیوع انتان ناشی از هلیکوباکتر پیلوری در بین اطفال پرورشگاه ولایت بلخ شیوع بالایی برخودار است. آمار توصیفی پاسخ اطفال مصاب به هلیکوباکتر پیلوری نشان می دهد که ازجمله 72 تن مصاب اکثریت شان بین سنین 11-14 و اکثریت دارای هلیکوباکتر پیلوری می باشد. آمار توصیفی اطفال مصاب به هلیکوباکتر پیلوری نظر به سن نشان می دهد که ازجمله 72 تن، 16 تن بین سنین 16-10 سال، 38 تن بین سنین 11-14 و 18 تن بین سنین 18 سال قرار دارند که بر اساس فیصدی به ترتیب 22%، 53% و 25% را نشان می دهد. نتیجه گیری: از تعداد 72 تن اطفال پرورشگاه ولایت بلخ تعداد 63 تن کیت تست سیرولوژیک H.pylori 87.5% مثبت و 9 تن سیروم کیت تست سیرولوژیک (12.5%) منفی بوده است. نتایج حاصل از تحقیق حاضر با سایر تحقیقات قابل مقایسه بوده و نشان دهنده این است که میزان عفونت ناشی از H.pylori شیوع این عفونت در نزد اطفال پرورشگاه بالا است. از عوامل خطرزا که می توانند زمینه ساز مبتلا شدن به هلیکوباکتر پیلوری می باشند. می توان تولد و یا سکونت در کشورهای در حال توسعه، وضعیت بد اجتماعی – اقتصادی، فقر، تراکم جمعیت، زندگی در شرایط غیر صحی، سن، میزان تحصیلات والدین، غذا و آب آلوده و تماس با محتویات معده افراد آلوده وحیوانات را نام برد. و از آنجایی که این باکتری می تواند تأثیرات نامطلوبی را بر وضعیت صحی و اقتصادی جامعه وارد کند باید مورد توجه قرار گیرد.
۴.

بررسی عوامل تشدید کننده مشکلات قلبی در نزد مریضان بستری شفاخانه ابوعلی سینای بلخی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۶۵
هدف: مشکلات قلبی شایع ترین علت بستر شدن مرگ ومیر مریضان مبتلا به مشکلات قلبی بوده و از طرف دیگر با توجه به افزایش روز افزون مشکلات قلبی نسبت به دو دهه گذشته در این تحقیق سعی شده است عوامل تشدیدکننده مشکلات قلبی در نزد مریضان بستری در شفاخانه ابوعلی سینای بلخی موردمطالعه قرار گیرد. روش تحقیق: این تحقیق از نوع Cross- Sectional است که بر روی (200) مریضان قبلی تشدیدِ شده از حمل سال 1388 الی میزان 1399 در شفاخانه ابوعلی سینای بلخی بستری شده بودند، صورت گرفت. برای تمام مریضان پرسشنامه که شامل مشخصات فردی، نحوه مصرف دوا، رژیم غذایی قبل از بستری، یافته های بالینی و پاراکلینیک در زمان بستر شدن و علت نهایی تشدید مشکلات قلبی (با تشخیص متخصص مربوطه) تکمیل گردیده که نتایج با استفاده از روش های توصیفی ارائه شده است. نتایج: یافته های تحقیق نشان داد که مریضان سنین 71- 80 سال بیش از مریضان هر گروه دیگر بستری شدند که با توجه به شیوع بالاتری این مریضی در سنین بالا، طبیعی به نظر می رسد. مهم ترین علت بستری شدن این مریضان، عدم رژیم داویی، سندرم حاد کرونری، فشارخون کنترول نشده، عفونت، شرایط نامناسب محیطی، آنمی، آریتمی ها، میوکاردیت و آمبولی ریوی بود. نتیجه گیری: به نظر می رسد آموزش صحیح درباره نحوه رعایت رژیم دوایی و غذایی به مریضان و خانواده های آنان در بسیاری از موارد از تشدید مشکلات قلبی و ایجاد مشکلات جدی برای مریضان و مصارف بالای تداوی خواهد کاست.
۵.

اهمیت و جایگاه حریم خصوصی افراد در فقه امامیّه

تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۱۰۵
حریم خصوصی افراد و حقوق مرتبط با آن از جمله مفاهیم و اصطلاحاتی است که در عصر حاضرمورد توجه ویژه حکومت ها ونظام های سیاسی قرارگرفته واز دیرباز درفقه امامیه مورد بحث و دقت نظر واقع شده است ودرجاهای مختلف بر لزوم رعایت آن درابعاد فردی واجتماعی تاکید نموده است.همچنانکه قرآن کریم در مورد حرمت سوءظن می فرماید: «یا ایها الذین امنوا اجتنبوا کثیراً من الظن ان بعض الظن اثم و لاتجسسوا و لایغتب بعضکم بعضاً» بر این اساس بسیاری از احادیث وروایات از سوءظن و خواطر قلبی ناپسند نسبت به دیگران و اطلاع بر اسرار نهی داشته وافرادرا به رعایت حریم خصوصی واداشته است.بنابراین بسیاری از موارد دفاع از حریم خصوصی اشخاص مانند ممنوعیت تجسس و تفتیش، سوء ظن، استراق سمع، غیبت و قذف و نیز ورود بدون اجازه به منازل دیگران در منابع فقهی مطرح شده است. در این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای از کتب مهمی همچون جواهر الکلام (نجفی)، جامع المدارک (خوانساری)، وسائل الشیعه، تحریر الوسیله امام خمینی (ره) فیش برداری شده است. بنابراین در یک جامعه افراد از طریق رعایت حریم خصوصی می توانند حد و مرز ارتباطات خود را با دنیای بیرون تعیین کرده و از کنترل اطلاعات خود توسط دیگران (دولت، سازمان و شرکت ها و اشخاص حقیقی) جلوگیری کنند.بنابراین ما دراین مقاله درصدد هستیم یکی از مهم ترین مسائل یعنی حریم خصوصی افراد را در فقه مورد بررسی قرار داده و راهکارهای مقابله با افراد وگروه ها رادر شکستن حدومرزحریم خصوصی بیان نماییم.
۶.

بررسی میزان شیوع جیاردیازس نزد افراد مراجعه کننده به شفاخانه ابوعلی سینای بلخی

تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۱۰۴
زمینه و هدف: جیاردیازس یکی از مریضی های شایع بوده که شیوع آن در نقاط مختلف دنیا از 1% تا 25% متفاوت گزارش شده است. با توجه به اهمیت مریضی فوق، مطالعه حاضر جهت بررسی میزان شیوع جیاردیازس در نزد افراد مراجعه کننده به شفاخانه ابوعلی سینا شهر مزار شریف انجام شده است. مواد و روش : مطالعه حاضر به روش توصیفی، با نمونه گیری تصادفی بالای 250 نفر از افراد مراجعه کننده به شفاخانه ابوعلی سینای بلخی شهر مزار شریف در سال 1399 انجام شد و اطلاعات فوق در نرم افزار SPSS 24 ثبت و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته ها: بررسی علایم کلینیکی در افرادی که نتایج مدفوع آن ها مثبت (آلوده به جیاردیازس) گزارش شد نشان داد که از بین 200 نفر مبتلا به جیاردیازس 76 نفر دارای علایم که از این جمله 28 نفر مرد و 48 نفر زن بودند که این اختلاف ازلحاظ آماری معنی دار بود. از بین افرادی دارای علایم کلینیکی، 50 نفر دلبدی، 38 نفر درد بطن، 22 نفر ضعف و 12 نفر اسهال داشتند. بعضی از افراد چند علامت کلینیکی را همزمان بروز داده بودند. شایع ترین علایم کلینیکی حالت دلبدی بود که در 77.6% افراد دارای علامت وجود داشت و کمترین میزان بروز علامت مربوط به اسهال با 20% در افرادی دارای علامت بود. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که اکثر افراد دارای یک علامه بودند که درد بطن در 55% افراد دارای علایم کلینیکی وجود داشت. با توجه به شیوع 10.1% جیاردیازس در افراد مراجعه کننده به لابراتوارهای مرکز شهر مزار شریف، تشخیص، تداوی مریضان و ارتقا سطح حفظ الصحه عمومی می تواند در پیشگیری و کنترول این پرازیت مؤثر باشد.
۷.

بررسی رابطه بین مدت خواب و قند خون در مریضان مبتلا به دیابت نوع 2

تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۱۳۴
هدف و مقدمه: خواب یکی از مهم ترین چرخه های شبانه روزی است. اختلالات متابولیک به خصوص دیابت می تواند کمیت و کیفیت خواب را تحت تأثیر قرار دهد. هدف این تحقیق رابطه بین مدت خواب و قند خون در مریضان مبتلا به دیابت نوع 2 می باشد. مواد و روش ها: این مطالعه تحلیلی بالای 100 مریض دیابتی نوع 2 انجام شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل از آمار توصیفی و آزمونه ای تی یک نمونه ای استفاده شده است. یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد که بین قند خون ناشتا و طول مدت خواب شبانه افراد همبستگی وجود دارد(r= 0.33). همچنین قند خون مریضان دیابتی با خواب بیش از 8 ساعت بیشتر از سایر مریضان دیابتی بود. فشارخون سیستولیک و دیاستولیک و طول مدت خواب شبانه در مردان دیابتی بیش از زنان دیابتی بود؛ همچنین دور شکم در زنان دیابتی 105 سانتی متر بیش از مردان دیابتی 101 سانتی متر بود ولی هیچ کدام از این اختلاف ها ازنظر احصایه معنی دار نبود. نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان که مریضان دیابتی با طول مدت خواب شبانه زیاد، قند خون ناشتای بالاتری دارند. بنابراین پیشگیری از اختلالات خواب با تأکید بر توصیه به خواب شبانه طبیعی و به میزان کافی در مریضان دیابتی جهت پیشگیری از تغییرات قند خون ضروری به نظر می رسد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۲