پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات

پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات

پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات سال اول مرداد 1398 شماره 1

مقالات

۱.

مقایسه نگرش دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه های آزاد و دولتی نسبت به شرایط فرهنگی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۸۲ تعداد دانلود : ۱۱۴
امروزه از کارکردها و رسالت های کلیدی دانشگاه ها در کنار اهتمام به وظایف و کارکردهای علمی، رسالت های اجتماعی و فرهنگی دانشگاه هاست که به شدت مورد تأکید قرار گرفته است. لذا، پژوهش حاضر با هدف مقایسه نگرش دانشجویان دانشگاه دولتی و آزاد اصفهان نسبت به شرایط فرهنگی دانشگاه انجام شده است. روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی است، که اطلاعات مورد نیاز به صورت میدانی جمع آوری شد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دختر و پسر گروه های تربیت بدنی که در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه دولتی اصفهان و دانشگاه آزاد اصفهان(خوراسگان)، در سال تحصیلی 93-1392 مشغول به تحصیل بودند، می باشد. حجم نمونه استفاده از فرمول حجم نمونه کوکران، و به روش نمونه گیری طبقه ای نسبتی، 220 نفر برآورد گردید. به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته بهره گرفته شد. جهت سنجش پایایی پرسشنامه پژوهش از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد، که این ضریب 85/0 به دست آمد. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون t تک نمونه و آزمون t مستقل جهت مقایسه دو جامعه (دانشگاه دولتی و دانشگاه آزاد) و با استفاده از نرم افزار SPSS بهره گرفته شد. بر اساس یافته های پژوهش، میانگین نمره نگرش دانشجویان در دانشگاه آزاد اصفهان(خوراسگان) نسبت به شرایط فرهنگی بالاتر از حد متوسط و در سطح قابل قبولی بود، ولی میانگین نمره نگرش دانشجویان در دانشگاه دولتی اصفهان پائین تر از حد متوسط بود. بر اساس نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها در سطح 05/0 بین نگرش دانشجویان دو دانشگاه نسبت به شرایط فرهنگی دانشگاه خود تفاوت معنادار آماری وجود داشت.
۲.

آسیب شناسی دیوارنگاره های شهر تبریز مبتنی بر اصول سواد بصری

تعداد بازدید : ۲۱۵ تعداد دانلود : ۲۳۷
دیوار نگاری به جهت تأثیرات قوی بصری خود و آفرینش زیبایی، هماهنگی فرم، نقش مهمی در خلق آثار معماری به ویژه زیباسازی عناصر شهری ایفا می کند. این پژوهش با روش توصیفی _ تحلیلی، نوع کیفی _کمی است. بخش داده های تحقیق به روش کتابخانه ای شامل رجوع به آثار مکتوب، مجلات معتبر، گردآوری شده است. ضمن تحلیل ادبیات تخصصی موضوع چارچوب نظری مربوط طراحی شده و براساس الگوی امتیازدهی به نمونه های مطلوب به روش دلفی بررسی شده است. جمع آوری نمونه ها، به شیوه مشاهده ای، عکاس بر داری و مطالعات میدانی صورت گرفته است. براساس یافته های تحقیق و طبق تحلیل های انجام گرفته بر روی نمونه های منطبق بیشترین خواهان میانگین بدست آمده از مولفه های سواد بصری، توسط عنصر رنگ با 91.42 درصد، ، پایین ترین میانگین بدست آمده از پیام تبلیغاتی با درصد 1.42 درصد می باشد. نشان دهنده این امر می باشد که رابطه معناداری میان متغیر اصول سواد بصری و دیوارنگاره های منتخب وجود دارد. از مهم ترین آسیب های این تحقیق، نداشتن شناخت کافی هنرمندان این حوزه، از اصول مبادی سواد بصری و بکار نبستن آنها در طرح ها و ترکیب بندی های دیوارنگاره ها، باعث می شود اجزاء، فرم و رنگ بندی اثر بدرستی اجراء نشوند و کیفیت دیوارنگاره ها کاهش یابد. از این رو رعایت و استفاده از اصول سواد بصری، نه تنها یک ضرورت می باشد بلکه نوید دهنده دیوارنگاره هایی با کیفیت بیشتر در آینده نیز می باشد.
۳.

نقش ویژگی های شخصیتی در باورهای غیرمنطقی دانش آموزان دختر پایه سوم دبیرستان شهرستان زاهدان

تعداد بازدید : ۲۳۹ تعداد دانلود : ۲۰۱
این پژوهش با هدف نقش ویژگی های شخصیتی در باورهای غیرمنطقی دانش آموزان دختر پایه سوم دبیرستان شهرستان زاهدان انجام گرفت. در این تحقیق کمی و توصیفی-کاربردی از بین 1118 نفر جامعه آماری تعداد 360 نفر از دانش آموزان بر اساس فرمول کوکران بعنوان نمونه انتخاب گردید. روش نمونه گیری بر اساس خوشه ایی ساده می باشد. ابزار پژوهش، پرسشنامه ویژگی های شخصیتی نئو (1985)، پرسشنامه باورهای غیرمنطقی جونز (1969) بود. همچنین، از آزمون همبستگی برای بررسی سوالات تحقیق بهره گرفته شد؛ که نتایج تحلیل رگرسیون نشان داده است که بین ویژگی های شخصیتی در باورهای غیرمنطقی دانش آموزان دختر پایه سوم دبیرستان شهرستان زاهدان رابطه وجود دارد.
۴.

معماری سبز، با تاکید بر توسعه پایدار شهری

تعداد بازدید : ۳۱۱ تعداد دانلود : ۳۴۶
معماری پایدار- که در واقع زیرمجموعه طراحی پایدار است- را شاید بتوان یکی از جریان های مهم معاصر به حساب آورد که عکس العملی منطقی در برابر مسایل و مشکلات عصر صنعت به شمار می رود. بنابراین، ضرورت ایجاد و توسعه هر چه بیشتر مقوله پایداری در معماری به خوبی قابل مشاهده است. معماری سبز به ساختمان هایی اطلاق می شود که در آن از مصالح سبز و تکنولوژی های سبز( مواد و مصالح قابل بازگشت به چرخه طبیعی) استفاده می شود. و اثرات منفی آن را بر روی محیط اطرافش کم می کند. هدف از این نوع معماری همسو شدن با محیط زیست است. با توجه به کمبود جا و رشد جمعیت که از تهدیدهای جدی بر محیط زیست است، بتوانیم بین رشد جمعیت و فضای مورد نیاز توازن ایجاد کنیم، معماری سبز را پیشنهاد کرده ایم. توسعه پایدار، توسعه ای است که نیازهای اکنون را به گونه ای برآورده نماید که توان نسل های بعدی را جهت تامین نیاز، کاهش ندهد. با توجه به مطالب مطروحه، این مقاله به تعریف معماری پایدار و بیان ویژگی های آن شامل مشخصات فرهنگی، اجتماعی، اکولوژیکی و اقتصادی می پردازد و با مطرح کردن اثرات توسعه پایدار بر معماری و نمود کالبدی بخشیدن به شاخصه های توسعه پایدار در معماری گامی در جهت پایداری برداشته شود. برای رسیدن به این هدف به اطلاعاتی در رابطه با توسعه پایدار و راهکارهای آن در معماری نیاز داریم. این تحقیق در نهایت ویژگی های معماری پایدار را شامل 1- ایجاد فضای مشترک چند عملکردی 2- آموزش مردم برای حفظ و نگهداری محیط زیست از طریق دادن خدمات و فضای مناسب 3- بکارگیری سازه های نوین مطابق اصول توسعه پایدار 4- استفاده از مصالح بوم آورد 5- انعطاف پذیری 6- استفاده از انرژی های نو و تجدید پذیر و... بیان می کند.
۵.

تأثیر تمرینات هوازی در آب و تمرینات تعادلی بر ناتوانی جسمانی و سلامت روانی زنان مبتلا به MS

تعداد بازدید : ۲۱۷ تعداد دانلود : ۳۴۸
مقدمه: مولتیپل اسکلروزیس (Multiple sclerosis یا MS) یکی از شایع ترین بیماری های مزمن سیستم اعصاب مرکزی است که با نشانه های گوناگون بالینی از جمله خستگی، ناتوانی جسمانی و ... آشکار می گردد. پژوهش حاضر با هدف مقایسه تأثیر هشت هفته تمرینات هوازی در آب و تمرینات تعادلی بر ناتوانی جسمانی و سلامت روانی بیماران زن مبتلا به MS اجرا شده است. مواد و روش ها: طرح تحقیقی حاضر از نوع کاربردی و روش تحقیق نیمه تجربی بوده که تعداد 45 نفر از بیماران زن مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس عضو انجمن MS شهرستان اصفهان با درجه ناتوانی جسمانی 1 تا 4، مدت بیماری 12 تا 48 ماه و دامنه سنی20 تا 45 سال، به عنوان نمونه آماری انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه 15 نفری تمرینات هوازی در آب، تمرینات تعادلی و شاهد قرار گرفتند. هر دو گروه تمرین، به مدت 8 هفته و هر هفته 3 جلسه 40 تا 50 دقیقه ای به تمرینات مربوط به خود پرداختند. آزمودنی ها مقیاس ناتوانی جسمانی Kurtzke و پرسشنامه سلامت عمومی Goldberg و Hiller را قبل و بعد از 8 هفته تکمیل نمودند، داده ها با آزمون های آماری t همبسته، (One-way ANOV) One-way analysis of variance و Multivariate analysis of variance (MANOVA) و آزمون تعقیبی Tukey تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: در هر دو گروه تمرینات هوازی در آب و تمرینات تعادلی، ناتوانی جسمانی کاهش معنی دار و سلامت روانی افزایش معنی داری داشته است و تفاوت معنی داری بین دو گروه تمرینی مشاهده نشد. نتیجه گیری: در نهایت با توجه به یافته های این پژوهش می توان گفت، هر دو شیوه تمرینی هوازی در آب و تعادلی می توانند در کاهش ناتوانی جسمانی و افزایش سلامت روانی بیماران زن مبتلا به MS تأثیر معنی داری داشته باشند.
۶.

تحلیل بازی ویدئویی ژانر نقش آفرینی ویچر بر اساس الگوی سفر قهرمان کریستوفر وگلر

تعداد بازدید : ۲۶۱ تعداد دانلود : ۱۹۹۳
یافتن ساختار اسطوره ای در داستان ها و افسانه های ملل مختلف و تبیین آنها بر اساس عناصر مشترک تکرار شونده، با معرفی الگوی سفر قهرمان توسط جوزف کمپبل، اسطوره شناس آمریکایی، به کمال خود می رسد. در این فرآیند، ادعا می شود که با برجسته سازی و تأکید بر مشترکات و چشم پوشی از تفاوت ها می توان به ساختار یکپارچه ای در تمام گونه های داستانی دست یافت و بر اساس همین ساختار به دست آمده، به تحلیل و آفرینش آثار ادبی و هنری پرداخت. این روند در نهایت با معرفی الگوی سفر نویسنده توسط کریستوفر وگلر، تحلیل گر و نویسنده هالیوود، به جریانی فراگیر در حوزه تحلیل داستان و فیلمنامه می انجامد. در واقع وگلر با مبنا قرار دادن کار کمپبل، نسخه ی تنقیح شده ای را مبتنی بر نیازهای روایت سینمایی ارائه می دهد که کاربرد گسترده ای در فیلمنامه نویسی پیدا می کند. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی، الگوی سفر نویسنده وگلر را به عنوان الگویی کارآمد برای تحلیل بازی های ویدئویی پیشنهاد می دهد و به علت نزدیکی شیوه ی روایت در بازی های ژانر نقش آفرینی با آثار سینمایی، به تحلیل یکی مهم ترین بازی های این ژانر (ویچر) می پردازد و روایت داستانی آنها را با مراحل مختلف الگوی مذکور تطبیق می دهد. این مقاله در نهایت نشان میدهد که الگوی سفر قهرمان وگلر، میتواند در تحلیل عناصر متعددی از بازیهای ویدئویی ژانر نقش آفرینی، موثر باشد، هر چند به واسطه ی تفاوتهای ذاتی میان رسانه ی فیلم و رسانهی بازی کاستی هایی در این الگو یافت می شود که می بایست سفارشی سازی های خاصی روی آن انجام گیرد.
۷.

بررسی علل تخریب محیط زیست در گذار به اقتصاد سبز

تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۱۶۰
تصمیم سازان اقتصادی، وضعیت محیط زیست را یکی از بحران های در کمین اقتصاد ایران توصیف نموده اند. ارزیابی ها نشان می دهد که عدم حل مشکلات زیست محیطی ممکن است به جز عواقب اقتصادی، عواقب سیاسی و اجتماعی نیز به دنبال داشته باشد. جهانی شدن به تدریج، باعث گسترش صنعت و فناوری های پاک و سبز شده و پیروی از اصول اقتصاد سبز را الزام آور می نماید. بنابراین، تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان، بیش از پیش مجبور می شوند معیارها و شاخص های خود را به ویژه از نظر ملاحظات محیط زیستی ارتقا دهند تا نیازهای مشتریان سختگیر را پاسخگو باشند. مطابق آمارها، ایران جزو 10 کشور بیشترین تولیدکننده دی اکسید کربن و دارای رتبه 105 شاخص جهانی عملکرد محیط زیستی و رتبه 54 شاخص جهانی عملکرد تغییرات اقلیم است.این رتبه های نگران کننده، ناشی از آلودگی های افسار گسیخته، اتمام منابع آب زیرزمینی و سطحی، فرسایش شدید خاک، جنگل تراشی، تخریب های فزاینده، نابودی تنوع زیستی و خدمات بوم سازگان (اکوسیستم ها)، صنعت ناسازگار و جانمایی نامناسب، سیاست گذاری های موقت و ناپایدار است که همه منجر به وضعیت بغرنج محیط زیست و مشکلات حاد زیستی شده اند به طوریکه به نظر کارشناسان، تمام چراغ های خطر محیط زیست ایران، قرمز شده اند! براین اساس، بررسی علل تخریب محیط زیست، به عنوان راهکاری مفید و ضروری، برای حرکت به سمت اقتصاد سبز، جامعه سبز و حمایت محیط زیست و کاهش بحران های اقتصادی و محیط زیستی کنونی کشور، با همکاری نهادهای عمومی و مؤسسات دولتی و خصوصی، پیشنهاد می گردد.
۸.

بررسی رابطه بین خلاقیت هیجانی و عدالت آموزشی در بین معلمان مقطع ابتدایی شهر بشرویه

تعداد بازدید : ۳۷۲ تعداد دانلود : ۳۷۳
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین خلاقیت هیجانی و عدالت آموزشی بود. این مطالعه به صورت یک بررسی توصیفی همبستگی در بین معلمان مقطع دبستان شهر بشرویه انجام شد. نمونه آماری به صورت روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بر اساس جدول مورگان انتخاب شد که شامل 125 نفر می باشد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه خلاقیت هیجانی آوریل (ECI) وپرسشنامه عدالت آموزشی گل پرور (الف وب 1389) بود و نتایج حاصل از بررسی رابطه همبستگی بین خلاقیت هیجانی و عدالت آموزشی نشان می دهد که بین خلاقیت هیجانی و عدالت آموزشی در سطح معناداری 05/0= α ارتباط معنی داری وجود ندارد. همچنین به منظور پیش بینی خلاقیت براساس نمرات عدالت آموزشی از روش تحلیل رگرسیون چند متغیری استفاده شد که نتایج به دست آمده نشان داد بین ابعاد خلاقیت هیجانی و عدالت آموزشی نیز ارتباط معناداری وجود ندارد. در انتها نتایج تحلیل t تک نمونه ای نیز مشخص کرد که عدالت آموزشی معلمان و ابعاد کارایی و اصالت و آمادگی هیجانی آنان باتوجه به نمره معیار 3 بالاتر از متوسط قرار دارد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۲