پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات

پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات

پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات سال دوم مهر 1399 شماره 15

مقالات

۱.

بررسی صلاحیت های حرفه ی معلمی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۳۸۲
مقاله حاضر از نوع مروری – کتابخانه ای است که با توجه به نظرات محققان در این حوزه گردآوری و نگاشته شده است. هدف از نگارش این مقاله بررسی صلاحیت های حرفه ی معلمی و بالا بردن افق دید معلمان و آگاهی مجریان تعلیم و تربیت است. نتیجه این مقاله نشان می دهد که معلمانی که دارای صلاحیت حرفه ای و بالاتری هستند شغل خود را جذاب می دانند و تلاش بیشتری برای موفق شدن در شغل خود دارند و همچنین شیوه های مدیریتی مناسب با محیط کلاسی خود به کار می بردند و برعکس معلمان دارای صلاحیت حرفه ای پایین به دلیل بی علاقگی به شغل خود انگیزه و تلاش کمی در شغل خود نشان می دهند.
۲.

تاثیر ارزشیابی توصیفی بر خلاقیت دانش آموزان ابتدایی

تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۲۴۱
مقاله حاضر از نوع مروری- کتابخانه است که با توجه به نظرات اندیشمندان این عرصه به رشته تحریر در آمده است. هدف از نگارش این مقاله بررسی تاثیر ارزشیابی توصیفی بر خلاقیت دانش آموزان ابتدایی است، همچنین افزایش افق دید مربیان را نیز مورد نشان قرار می دهد. نتیجه این مقاله نشان می دهد که ارزشیابی توصیفی که معلم به عمل می آورد در خلاقیت دانش آموزان تاثیر مثبت دارد.
۳.

رابطه مدیریت ارتباط با مشتری ( CRM) با رقابت پذیری و بهره وری در باشگاه های ورزشی شهر زابل

نویسنده:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۲۲۷
تحقیق حاضردر پی یافتن رابطه مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) با رقابت پذیری و بهره وری در باشگاههای ورزشی شهر زابل می باشد. این تحقیق در زمره ی تحقیقات توصیفی- همبستگی قرار می گیرد و جامعه ی آماری آن شامل کلیه باشگاه های ورزشی شهر زابل اعم از خصوصی و دولتی می باشد، که شامل 110 باشگاه می باشد که به دلیل محدود بودن افراد جامعه و نظر اساتید راهنما کل افراد جامعه به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز از سه پرسشنامه ی مدیریت ارتباط با مشتری، بهره وری و رقابت پذیری استفاده شده است: الف)پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری: به منظور اندازه گیری CRM از پرسشنامه محقق ساخته علوی شاد (1387) با ضریب پایایی 0/78 استفاده شد. ب) پرسشنامه رقابت پذیری: رقابت پذیری باشگاه های ورزشی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته کریمی علاقه بند، اندازه گیری شده است. کریمی علاقه بند برای سنجش روایی این ابزار از تحلیل عاملی و برای سنجش پایایی این ابزار از آلفای کرونباخ استفاده کرده است. پایایی کلی این مقیاس 0/82 می باشد. ج)پرسشنامه بهره وری: به منظور اندازه گیری بهره وری از پرسشنامه 22 سوالی اسدی استفاده شد. طراحی، به کارگیری و اجرای مدیریت ارتباط با مشتری نیازمند سرمایه گذاری قابل توجه در وقت و منابع مختلف است. این امر مستلزم تعهد بلندمدت مدیریت اجرایی سازمان، درک تاثیر آن بر روی کسب و کار ازطریق تغییر فرایندها و تمایل به بهره برداری از فناوری جدید برای بهبود کسب و کار است تا جایی ک ه ف رایندهای جدید مدیریت کسب و کار به کار گرفته شود.یک عامل مهم موفقیت برای مدیریت اجرای ی س ازم ان، توجه به نیازهای گزارش گیری آنها برای انعکاس (نتایج) فرایندهای جدید مدیریت کسب و کار است. پیوند مدیریت دانش و مدیریت ارتباط با مشتری به وجود آورنده یک مفهوم منطقی است.
۴.

اهمیت و نقش فضای مجازی در توسعه ورزش کشور و ارائه الگو

تعداد بازدید : ۲۵۹ تعداد دانلود : ۲۴۹
گسترش روز افزون فضای مجازی شرایط را در دنیای ارتباطات به نسبت گذشته دگرگون کرده است و در این بین جامعه ورزش نیز که جامعه پرمخاطبی محسوب می شود نه تنها نباید از این عرصه عقب بماند بلکه باید شرایط استفاده بهینه از فضای مجازی را برای ایجاد ارتباط منطقی با رسانه ها و مردم فراهم آورد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رتبه بندی شاخص های استفاده از فضای مجازی برای گسترش ورزش کشور انجام شده است.برای بررسی اولویت بندی شاخص های قابل اهمیت فضای مجازی در رشد ورزش کشور میان دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان اصفهان 700 نفر از دانشجویان با نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای خوشه ای انتخاب شدند. پرسشنامه تأثیر فضای مجازی بر توسعه ورزش کشور در طیف لیکرت 5 درجه ای طراحی شد. آلفای کرونباخ کل پرسش نامه 78/0 است.نتایج آزمون فریدمن نشان داد که بحث همسان بودن اولویت شاخص ها میان افراد مورد آزمایش قابل قبول نمی باشد. میان دانشجویان و عوامل آموزش و اجرایی دانشگاه عامل فضا و شبکه های مجازی به ترتیب با میانگین رتبه ای 56/3 و 46/3 در رتبه اول و میان اعضای هیأت علمی عامل اطلاع رسانی با میانگین رتبه ای 64/3 در رتبه اول قرار داشت. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که امتیاز کلی کاربرد فضای مجازی در توسعه ورزش کشور (776/9=F و در سطح 05/0>p) میان دانشجویان و اعضای اجرایی و آموزشی دانشگاه پیام نور اصفهان به طور معناداری متفاوت است.نتایج پژوهش حاضر نشان داد که فضای مجازی توانایی توسعه ورزش کشور و ارائه الگو را دارد. فضای مجازی به دلیل جذابیتی که در میان دانشجویان و نیروهای اجرایی و آموزشی دارد، بستر مناسبی را برای فرهنگ سازی توسعه ورزش کشور فراهم می آورد. لذا ضروری است مدیران و برنامه ریزان ورزش کشوربا اتخاذ راهبردهایی مناسب از پتانسیل فضای مجازی برای توسعه ورزش کشور و ارائه الگو استفاده کنند.
۵.

تأثیر تمرینات پیلاتس بر نیمرخ لیپیدی زنان غیر فعال دارای اضافه وزن

تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۹۸
اضافه وزن و چاقی به عنوان عامل تهدید کننده سلامت و طول عمر افراد شناخته شده است. از این رو هدف از مطالعه اخیر تأثیر تمرینات پیلاتس بر نیمرخ لیپیدی زنان غیر فعال دارای اضافه وزن بود. در این مطالعه نیمه تجربی 25 زن دارای اضافه وزن (میانگین BMI 1/1±2/27 کیلوگرم بر مترمربع) به طور داوطلبانه شرکت کردند و به طور تصادفی به دو گروه: تمرین پیلاتس (12 نفر) و گروه کنترل (13 نفر) تقسیم شدند. برنامه تمرینی پیلاتس به مدت دوازده هفته (3 جلسه در هفته، 60 دقیقه در هر جلسه) به اجرا درآمد. در این مدت گروه کنترل هیچ گونه فعالیت ورزشی نداشتند. نمونه خونی 48 ساعت قبل و پس از هفته ی دوازدهم بعد از 14-12 ساعت ناشتا طی دو مرحله، گرفته شد. از آزمون آماری تی وابسته جهت بررسی تغییرات درون گروهی متغیرها و از آزمون t مستقل جهت بررسی تغییرات بین گروه های تحقیق استفاده گردید. پس از 12 هفته تمرین پیلاتس تغییر معناداری در وزن، نمایه توده بدن و نسبت دور کمر به لگن همچنین در میزان (TC, TG, HDL) مشاهده گردید. اما در میزان LDL تغییر معناداری مشاهده نگردید. باتوجه به نتایج به دست آمده این گونه می توان بیان نمود 12 هفته تمرین پیلاتس باعث تغییر و بهبود ترکیب بدنی و پروفایل لیپیدی در زنان غیرفعال دارای اضافه وزن گردیده است.
۶.

ارزیابی تطبیقی عوامل موثر بر سطح ویتامین D با میانجی گری متغیر اقلیمی بین شهروندان اردبیل و رشت

نویسنده:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۵۴
کاهش ویتامین D در شهرهای شمالی کشور نظیر رشت و اردبیل به عنوان یک مشکل عمده بهداشتی مطرح می باشد. از سوی دیگر امکان پیشگیری و اصلاح وضعیت موجود بر اساس اتخاذ تدابیر مناسب به ویژه در گروه های پر خطر وجود دارد. این مهم خود نیازمند ترسیم دقیق وضعیت موجود، شناسایی عوامل خطر و تعیین کننده ها، روند گسترش عارضه و... بر داده های مبتنی بر جمعیت خاص هر منطقه می باشد. این پژوهش به دنبال ارزیابی تطبیقی عوامل موثر بر سطح ویتامین D با میانجی گری متغیرهای آب و هوایی بین شهروندان اردبیل و رشت می باشد، به عبارت دیگر این تحقیق به دنبال پاسخ برای این مسئله است که مهمترین عوامل موثر بر سطح ویتامین D کدامند؟ تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش اجرا،توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی است.همچنین از نظر جمع آوری داده، میدانی می باشد چرا که از طریق بررسی نظرات و دیدگاه های شهروندان اردبیل و رشت، ارتباط بین متغیرهای تحقیق مشخص می شود. در این تحقیق از بین جامعه آماری که شامل کلیه شهروندان اردبیل و رشت می باشند با توجه به این که تعداد جامعه مورد نظر نامحدود(بیش از 100 هزار نفر) می باشد، با استفاده از جدول کوکران، حجم نمونه 384 نفر می باشد، که بین آنها پرسشنامه توزیع گردید. روش تجزیه و تحلیل داده ها به این ترتیب بود که پس از جمع آوری اطلاعات از نرم افزار SPSS23 استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که بین متغیرهای تحقیق( سن، وزن و فراسنج آب و هوایی) با میزان سطح ویتامین D رابطه معناداری وجود دارد.
۷.

تاثیر انگیزش شغلی معلمان در میزان بی انضباطی دانش آموزان

نویسنده:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۱۷۸
مقاله حاضر از نوع مروری – کتابخانه است که با توجه به نظرات اندیشمندان این حوزه به رشته تحریر در آمده اشت. هدف از نگارش این مقاله بررسی تاثیر انگیزش شغلی معلمان در میزان بی انضباطی دانش آموزان است. نتیجه این مقاله نشان می دهد که میزان انگیزش معلمان تاثیر مثبتی بر میزان انضباط دانش آموزان دارد. در تبیین این یافته می توان گفت معلمانی که دارای انگیزش شغلی بالاتری بودند شغل خود را جذاب می دانستند و تلاش بیشتری برای موفق شدند در شغل خود داشتند و همچنین شیوه های مدیریتی مناسب با محیط کلاسی خود به کار می بردند و برعکس معلمان دارای انگیزش شغلی پایین به دلیل بی علاقگی به شغل خود انگیزه و تلاش کمی در شغل خود نشان می دانند.
۸.

بررسی تاثیر مهارت های آموزشی معلمان بر بهبود یادگیری دانش آموزان

تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۲۵۱
مقاله حاضر از نوع مروری- کتابخانه ای است که با توجه به نظرات محققان این عرصه نگاشته شده است. هدف از نگارش این مقاله بررسی تاثیر مهارت های آموزشی معلمان بر بهبود یادگیری دانش آموزان است. نتایج این مقاله نشان می دهد که در بررسی بین مهارت های آموزشی معلمان با بهبود یادگیری دانش آموزان رابطه معنی داری وجود دارد و هرچه میزان آگاهی معلمان از مهارت های آموزشی بیشتر باشد، به همان میزان یادگیری دانش اموزان نیز بیشتر خواهد بود.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۲