پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات

پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات

پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات سال اول مهر 1398 شماره 3

مقالات

۱.

بررسی تاثیرات زیبا سازی اماکن عمومی و نقش آن بر محیط زیست

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۷۸
در طراحی روسازی های مدرن سه دسته بندی از نظر ساختاری وجود دارد. روسازی های انعطاف پذیر که از بتن سیمانی-آسفالتی تشکیل شده است، روسازی صلب که متشکل از بتن سیمان پرتلند است، و سنگ فرش های بتنی به هم پیوسته. در اکثر برنامه های کاربردی در روسازی ها، از مخلوط متراکم برای جاده و پارکینگ ها استفاده می شود. روسازی متخلخل، نوآوری در حال ظهور است که برای جاده ها با حجم کم ترافیک و پارکینگ ها به عنوان یک روش جایگزین برای مدیریت فاضلاب های سطحی و یا بهترین روش مدیریت ساخته می شود و کاربرد دارد. روسازی هایی که به طور سنتی طراحی شده اند به آب اجازه می دهد تا در امتداد سطح جریان یابد و به سمت حوضه آبریز یا گودال ها در کنار جاده ها و یا پارکینگ وجود دارند، تخلیه شود. روسازی متخلخل این تفاوت را دارد که به مایعات اجازه نفوذ از طریق ساختار را می دهد. هدف از این سیستم، کاهش یا کنترل مقدار رواناب از اطراف منطقه نفوذ ناپذیر و همچنین ارائه مزایای دیگری مانند کاهش سر و صدا، بهبود اقدامات ایمنی برای رانندگان و عابران پیاده با توجه به کاهش پاشیدن آب در هنگام بارش باران، و پتانسیل کاهش یخ زدگی با توجه زهکشی نامناسب می باشد. از معایب این تکنولوژی می شود موارد زیر را نام برد: فقدان تخصص فنی برای اجرا (به خصوص در آب و هوای سرد)، خطر گرفتگی، آلودگی آبهای زیرزمینی، نشت مواد شیمیایی سمی به سیستم، و توسعه شرایط بی هوازی در خاک هایی که در اساس روسازی قرار گرفتند در صورتی که قادر به خشک شدن میان طوفان ها نباشد. تا به امروز تحقیقات گسترده ای در مورد عملکرد روسازی متخلخل انجام نشده است. با افزایش آگاهی زیست محیطی و تغییر الگو های در حال تحول در تکنیک های مدیریت فاضلاب های سطحی، این مقاله با هدف ارائه راهنمایی برای مهندسان، پیمانکاران، و سازمان های دولتی در برخورد با روسازی متخلخل به عنوان یک تکنیک مدیریت فاضلاب های سطحی می باشد.
۲.

بررسی جنبه های مدیریت خلاق در اهداف سازمانی

تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۸۲
یکی از مشکلات سازمانی ما عدم خلاقیت و نواوری آنها می باشد که پژوهش حاضر ضمن توجه به این مسئله‘سعی کرده رابطه بین فرهنگ حاکم بر سازمانهای دولتی و خلاقیت و نوآوری را در سطح سازمانهای دولتی استان زنجان مورد بررسی قرار دهد.جهت دستیابی به این هدف فرضیات پژوهش به صورت زیر تعریف شده اند. فرضیه اهم: فرهنگ سازمانی بر روی خلاقیت سازمانی اثر دارد فرضیات فرعی: -در فرهنگ عقلایی خلاقیت سازمانی بالاتر است -در فرهنگ سازمانی سلسله مراتبی خلاقیت سازمانی پایین تر است. -در فرهنگ مشارکتی خلاقیت سازمانی از عقلایی بالاتر است -در فرهنگ ایدئولوژیکی خلاقیت سازمانی از فرهنگ سلسله مراتبی بالاتر و از فرهنگ عقلائی پایین تر است در فرضیات فوق فرهنگ سازمانی متغیر مستقل و خلاقیت سازمانی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است که جهت اندازه گیری فرهنگ سازمانی از یک پرسشنامه 33 سئوالی(پرسشنامه شماره1) و برای اندازه گیری خلاقیت سازمانی از یک پرسشنامه 21 سئوالی(پرسشنامه شماره2) استفاده شده است .فرهنگ سازمان یک پارامتر عمده در ایجاد خلاقیت سازمان می باشد، رابطه بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت سازمان خطی می باشد. به عبارت دیگر از طریق تنظیم فرهنگ یک سازمان می توان خلاقیت آن سازمان را افزایش ویا کاهش داد. هر مقدار فرهنگ یک سازمان به فرهنگ مشارکتی نزدیکتر باشد خلاقیت آن سازمان بالاتر و هر مقدار فرهنگ یک سازمانی به فرهنگ سلسله مراتبی نزدیکتر باشد خلاقیت آن سازمان پایین تر خواهد بود. بنا براین با توجه به یافته های این تحقیق در سطح سازمانهای دولتی استان زنجان و با در نظر گرفتن اینکه هر مقدار فرهنگ سازمانی به فرهنگ مشارکتی نزدیکتر باشد خلاقیت آن سازمان بالاتر است.پیشنهاداتی جهت کسب خلاقیت سازمانی بالاتر ارائه شده است.این پیشنهادات جهت دستیابی به فرهنگ مشارکتی و افزایش خلاقیت عنوان شده است.
۳.

تحول حکمرانی دانشگاهی ضرورتی مغفول در تحقق بهینه خدمات تجاری سازی پارک های علم و فناوری

تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۱۰۲
همگام با ظهور مفاهیم جهانی شدن و اقتصادهای دانش بیان، دانشگاه ها عهده دار کارویژه های نوینی در راستای توسعه اقتصادی شده اند. رهگیری این کارویژه ها به واسطه ارتباط بیشتر دانشگاه و صنعت و توسعه پارک های علم و فناوری مجال تحقق یافته است. با این وجود نتایج پژوهش های مختلف نشان از عدم توسعه بهینه پارک های علم و فناوری دانشگاهی و در نتیجه ناکارآمدی این نهادها در نقش آفرینی در توسعه اقتصادی در ایران داشته است. به نظر می رسد یکی از عمده دلایل موثر در این رویداد را باید در جهت گیری حکمرانی دانشگاهی در نظام آموزش عالی ایران جستجو نمود. در این راستا هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تاثیر حکمرانی دانشگاهی بازارمحور بر کیفیت خدمات تجاری سازی پارک های علم و فناوری بود. به منظور دستیابی به این هدف رویکرد متوالی-اکتشافی، طرح تدوین ابزار مورد استفاده قرار گرفت. ابتدا، جهت شناسایی شاخص های حکمرانی دانشگاهی بازارمحور، مطالعات اسنادی-کتابخانه ای و سپس مصاحبه های نیمه ساختارمند با مدیران دانشگاهی در سطوح دانشکده، دانشگاه و وزارتخانه، تا مرحله اشباع نظری صورت پذیرفت. به منظور بررسی برازش مدل نظری پژوهش (به صورت تجربی)، در زمینه شاخص های حکمرانی دانشگاهی بازارمحور، از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. حاصل این فرایند تایید 50 شاخص در چهار بعد زمینه ای(6)، مالی (12)، علمی (17) و سازمانی (15) بود. خدمات تجاری سازی پارک های علم و فناوری دانشگاهی نیز با استفاده از مطالعات پیشین در این حوزه، در 10 بعد و 42 شاخص مدنظر قرار گرفت. نتایج حاصل از اجرای رگرسیون همزمان نشان داد که بعد زمینه ای 215/0، بعد مالی، 186/0، بعد سازمانی، 195/0 و بعد علمی 179/0، از واریانس متغیر خدمات تجاری سازی پارک های علمی و فناوری دانشگاهی را تبیین می نمایند.
۴.

تغییرات فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و غلظت روی و آهن دانه در گیاه گندم (Triticum aestivum L.) تحت تاثیر برهمکنش منابع تامین نیتروژن و روی

تعداد بازدید : ۲۲۹ تعداد دانلود : ۲۵۵
در این پژوهش اثر منابع تامین نیتروژن (N) در چهار سطح شامل 100 درصد اوره (N1)، نانو کود کلات ازت (N2)، 100 درصد کود بیولوژیک پانارومیکس (N3) و 50 درصد اوره + 50 درصد کود بیولوژیک پانارومیکس (N4) و منابع تامین روی (Zn) در 3 سطح شامل عدم مصرف روی (Z1)، سولفات روی (Z2) و نانو کود کلات روی (Z3) و اثرات متقابل منابع تامین این دو عنصر بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی کاتالاز و پراکسیداز و غلظت روی (Zn) و آهن (Fe) دانه گندم (Triticum aestivum L.) با استفاده از آزمایش اسپلیت پلات ( فاکتوریل) در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار و 12 تیمار در شهر جلین واقع در 5 کیلومتری شرق شهرستان گرگان در سال زراعی 97-1396 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد میزان فعالیت آنزیم کاتالاز و پراکسیداز و نیز غلظت روی و آهن دانه تحت تاثیر سطوح مختلف منابع تامین نیتروژن، منابع تامین روی و اثر متقابل منابع تامین نیتروژن × روی قرار گرفت . میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی کاتالاز و پراکسیداز در تیمارهای مورد مطالعه شبیه هم بوده و بیشترین میزان فعالیت هر دو آنزیم به ترتیب در تیمار نانوکلات روی در تلفیق با تیمار 100 درصد کود بیولوژیک (Z3N3) و تیمار نانو کلات ازت (Z3N2) مشاهده شد. بیشترین میزان روی دانه مربوط به تیمار Z3N2 بود هم چنین بالاترین غلظت آهن دانه در تیمارهای ترکیبی مربوط به تیمارهای بدون استفاده از روی بود که بنظر می رسد فقدان روی اثر رقابتی جذب آهن را کاهش داده است و منجر به افزایش غلظت آهن بویژه در تیمارهایی شده است که از اوره بعنوان منبع تامین نیتروژن استفاده شده است و نوعی رابطه آنتاگونیستی بین روی و آهن را در این تیمارها به نمایش گذاشت.
۵.

بررسی آلودگی لیستریا مونوسیتوژنز و لیستریا اینوکوآ در کره های تولیدی شهر نیشابور واقع در کشور ایران با رویکردی متفاوت

تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۱۸۷
زمینه :کره یکی از قدیمی ترین محصولات لبنی است که در تغذیه انسان نقش مهمی دارد فساد کره بر اثر میکرو اورگانیسم هایی است که قادر به رشد در حرارت های پایین هستند یکی از مهمترین آلودگی ها در کره آلودگی لیستریایی خصوصا لیستریا مونوسیتوژنز است که باعث ایجاد بیماریهای نادر و شدید مانند لیستیوزیس می گردد. روش بررسی :در این مطالعه 30 نمونه کره از 5 کارخانه تولیدی در شهر نیشابور بطور تصادفی از سطح بازار نمونه برداری و آنالیزهای میکروبی و شیمیایی بر روی آنها انجام گرفت همچنین از مدل سازی ریاضی جهت اثبات مهمترین آلودگی لیستریایی در کره های فوق استفاده گردید. یافنه ها :نتایج مدل ریاضی دندروگرام نشان داد که مهمترین آلودگی در بین کره های تولید شده در این شهر آلودگی لیستریا اینوکوآ میباشد .نتایج آزمون آماری برخی شاخص های شیمیایی کره ، اختلاف معنی داری را بین میزان آلودگی لیستریایی و کره نشان نداد .همچنین مقایسه میانگین ها نشان داد که آلودگی مخمر میتواند بر آلودگی لیستریایی موثر باشد اما آلودگی کلی فرم موثربر الودگی لیستریایی نیست. نتیجه گیری :آلودگی لیستریا اینوکوآ مهمترین آلودگی در بین کره های تولید شده در شهر نیشابور است که تهدیدی برای سلامت و ایمنی مصرف کننده بشمار نمی آید با رعایت موازین بهداشتی میتوان بطور چشمگیری باعث کاهش آلودگی های میکروبی گردید.
۶.

ارزیابی کارایی شعبات ادارات کل امور مالیاتی تهران با استفاده از تحلیل پوششی داده ها

تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۲۳
یکی از مهم ترین راه های تأمین مالی دولت ها، وضع مالیات است. مسئله اصلی این تحقیق بررسی و ارزیابی کارایی ادارات مالیات بر ارزش افزوده است تا بتوان ادارات مختلف را مورد مقایسه قرار داده و زمینه های بهبود را فراهم آورد که بدین منظور از تکنیک کارای تحلیل پوششی داده ها استفاده خواهد شد. روش تحقیق این پژوهش از نوع کاربردی می باشد. جامعه آماری در این پژوهش، ادارات مالیات بر ارزش افزوده تهران است. در این پژوهش از مدل های DEA با فرض بازده به مقیاس ثابت و از مدل استاندارد CCR استفاده می شود. در این تحقیق 15 واحد تصمیم گیری، با توجه به 4 ورودی و 1 خروجی مورد بررسی قرار گرفتند.
۷.

رابطه بین عقاید دینی و سلامت عمومی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد لردگان

تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۱۳۲
از نظر بهداشت و روان افراد سالم افرادی نیستند که موقعیت های تنش زائی را تجربه نکنند بلکه افراد سالم افرادی اند که در عین برخورد با این موقعیت ها هم چنان از سلامت عمومی مناسب و خوبی برخوردار باشند و از طرفی نیز سعی کنند که بهترین راه حل را برای خود انتخاب نمایند. در این پژوهش کلیه ی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد لردگان جامعه ی آماری این پژوهش را تشکیل می دهند. از بین جامعه ی آماری به تصادف 100 نفر را (دانشجویان) به روش تصادفی ساده انتخاب نمودیم. از آن جا که هدف این پژوهش بررسی و مقایسه ی سلامت عمومی و خودکار آمدی بین دانشجویان با عقاید مذهبی بالا و دانشجویان با عقاید مذهبی پایین است، طرح پژوهش ما از نوع علی – مقایسه ای می باشد. در این پژوهش برای جمع آوری داده های مرتبط با موضوع از پرسش نامه ی نگرش مذهبی، پرسش نامه ی GHQ و پرسش نامه خود کار آمدی شرز و همکاران GSE ، استفاده شده است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۲