پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات

پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات

پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات سال سوم مرداد 1400 شماره 25

مقالات

۱.

ویژگی های جامعه اخلاقی ایده آل از منظر مفسر بزرگ آیت الله جوادی آملی

تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۵۷
در قرآن، اخلاق اجتماعی در ضمن بیان رعایت حقوق افراد، الزام کسب محاسن اخلاقی، رعایت آداب و منش ها، به عنوان انسجام دهنده اجتماع و تأثیر در رسیدن به کمال و سعادت مورد اهمیت قرار گرفته است، و در این بین از مسائلی همچون اختلاف و نفاق که باعث از هم گسستگی اجتماع می گردد نهی نموده است؛ در چنین جامعه ای که تحت عنوان جامعه مطلوب خوانده می شود با اجرای قوانین و ضوابط، ارتباطات بصورت مسالمت آمیز و همراه با اخلاق صورت خواهد گرفت. چنین جامعه-ای دارای ویژگی هایی مهم همچون اقتصاد اسلامی، توحید، محوریت حق، امر به معروف و نهی از منکر، تقوا، وحدت می باشد که در ابتدا استاد جوادی آملی به ذکر اهداف و ارکان این جامعه مطلوب پرداخته و سپس هریک از این ویژگی ها را با روش نقلی برهانی تبیین نموده است که جا دارد جهت نیل به چنین جامعه ای مطلوب، همه تلاش ها را در این راه مبذول داشته و به جامعه ظهور نزدیک سازیم.
۲.

نقش عوامل موثر در هویت بخشی به سیما و منظر شهری (نمونه موردی: بافت مرکزی شهر قروه)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۴۶
امروزه با تبعیت از الگوی کلاسیک توسعه و پیروی کورکورانه از مدل های کلیشه ای توسعه شهری که نسبت به شرایط و خصوصیات بومی بی اعتنا است، نه تنها شرایط ناپایداری را در شهر ها پدید آورده، بلکه ناپایداری در معنا و مفاهیمی هم چون هویت شهرها را نیز به دنبال داشته است. از این رو یکی از مسایل مهم در شهر قروه نیز کم توجهی به مقوله هویت در طراحی و اجرای پروژه های سیما و منظر در این شهر است. طی یک مطالعه زمینه یابی از بین جامعه آماری شامل کارشناسان و مهندسین نظام مهندسی ساختمان شهرستان قروه در سال 1400 تشکیل می دهند که تعداد آنان 85 نفر است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران (1977)، 70 نفر تعیین گردید این پرسشنامه شاخص های هویت شهری را در ابعاد 1) کالبدی، 2) عملکردی(فعالیتی)3) ادراکی(ذهنی)، مورد سنجش قرار می دهد. روایی صوری پرسشنامه به تایید متخصصین رسیده است. در ضمن ضریب پایایی آن برای شاخص کالبدی810/0، عملکردی (فعالیتی)712/0 و ادراکی(ذهنی) 799/0 می باشد. داده های گردآوری شده با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و نیز آزمون t یک نمونه ای و آزمون فریدمن تجزیه و تحلیل شد. نتایج آزمون t یک نمونه ای نشان داد، از دیدگاه پاسخ گویان شاخص های کالبدی، عملکردی(فعالیتی) و ادراکی ذهنی در ارتقاء هویت شهری نقش دارد. از این رو می توان نتیجه گیری کرد که در تهیه طرح ها و برنامه های شهری جهت سامان دهی به وضعیت شهرها توجه به عوامل یاد شده می تواند به هویت بخشی به سیما و منظر شهری موثر واقع گردد.
۳.

اقسام و احکام شرط به اعتبار ارتباط با عقد

تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۸۴
شرط امری است مربوط به آینده که تحقق یا از بین رفتن تعهد مربوط به آن است. نه تنها اموری که در متن عقد به آنها اشاره شده بلکه حتی مواردی که عرفا لازمه عقد و قرارداد هستند نیز لازم است به آنها وفا شود. بحث شروط از مباحث مبتلا به است به این دلیل که در نظام اجتماعی روزانه قراردادهای متنوعی بسته می شود که شروط در تصحیح آنها نقش بسزایی دارند لذا به همان اندازه که بحث پیرامون عقود و قراردادها مهم و ضروری است سخن گفتن از شروط و اقسام و احکام آن نیز ضروری است. شرط به اعتبارهای مختلفی قابل تقسیم است. یکی از این اقسام؛ ارتباط یا عدم ارتباط شرط با عقد است که شامل سه نئع بوده و هر کدام دارای احکام و آثاری است. برای پایبندی به هر عقدی لازم است که شروط آن عقد شرایط صحت از جمله؛ مخالف نبودن با کتاب و سنت، جایز بودن، مقدور بودن و....را داشته باشند تا بتوان به آن عقذ یا قرار داد وفا کرد. در این مقاله پس از بیان معنای لغوی و اصطلاحی شرط در عرف و اصطلاح فقهی به بررسی اقسام شرط به لحاظ ارتباط یا عدم ارتباط با عقد و احکام و آثار آن همچنین شرایط صحت شرط پرداختیم.
۴.

اثربخشی بازی درمانی برکاهش اضطراب دانش آموزان دبستانی دارای اختلال دیکته مقطع ابتدایی دبستان پسرانه لقمان شهر گچساران

نویسنده:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۶۳
در پژوهش حاضر هدف پژوهش بررسی اثربخشی بازی درمانی برکاهش اضطراب دانش آموزان دبستانی دارای اختلال دیکته مقطع ابتدایی مدرسه پسرانه لقمان در شهر گچساران بود. جامعه آماری این پژوهش تمامی دانش آزموزان دبستان ابتدایی پسرانه لقمان شهر گچساران که تعداد آنان 186بود ودر سال تحصیلی 99 -1400 مشغول به تحصیل هستند. بدین منظور آموزان دارای اختلال دیکته تعداد 30 نفر که نمره بالاتری اضطراب کسب کردند به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و در 2 گروه(1گروه آزمایش و 1 گروه کنترل)، به صورت تصادفی جایگزین شدند. گروه آزمایش، با روش آموزش بازی درمانی تحت مداخله قرار گرفتند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه اضطراب ( بک، 1975) استفاده شد. گروه آزمایشی دوم 10 جلسه آموزش بازی درمانی را گذراندند. نتایج تحلیل کواریانس با استفاده از روش بازی درمانی، کاهش اضطراب دانش آموزان دبستانی دارای اختلال دیکته مقطع ابتدایی را در گروه های آزمایشی را نسبت به گروه کنترل نشان داد.
۵.

واکاوی پیامدهای مدگرایی منفی از منظر گزاره های دینی

تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۱۳۱
مدگرایی، تغییر سلیقه، اسلوب و روش موقتی که رفتار افراد و شیوه زندگی آن ها را تحت تأثیر قرار داده و برخی را به نیاز فطری تنوع طلبی و زیبایی خواهی انسان، که ممکن است خوب یابد از آن استفاده شود تعبیر کنند. اسلام به آراستگی و زیبایی ظاهری سفارش کرده اما زیبایی و آراستگی در حد اعتدال را پذیرفته است. آنچه به نام مُد و تنوع طلبی در جامعه رواج یافته از زمان های بسیار دور، در زمان فتحعلی شاه و رضا شاه در اثر سفر به خارج از کشور و استقبال از پوشش و فرهنگ غربی می باشد. آنان با ترویج این عقیده که داشتن چنین پوششی جامعه را به سوی پیشرفت و ترقی می کشاند روز به روز از آنچه غرب به آنان تحمیل می کرد استقبال می کردند. مسلماً آنچه در اثر تقلید از فرهنگ غرب رواج یابد نمی توان آن را نوعی پوشش تلقی کرد در واقع تنوع طلبی منفی خواهد بود، گاهی روی آوردن به آنچه مُد روز می باشد شکل طبیعی خود را از دست داده و جامعه را به سوی فساد و تباهی می کشاند. یکی از اهداف مهم دشمن ضربه زدن به نظام ولایت فقیه و از بین بردن نظام اسلام و جایگزین نمودن نظامی بر طبق قوانین خودشان می باشد. مدگرایی پیامدهای بی شماری دارد، تأثیر آن بر اجتماع، خانواده و مهم تر از همه بر فرد مدگرا می باشد که مهم ترین علل این تأثیرات در نتیجه زیاده خواهی غیر معقولانه انسان و در نظر نگرفتن هدف اصلی از زندگی و بی توجهی به آخرت است. از جمله تأثیراتی که فرد مدگرا معمولا به آن دچار می شود آن است که وی را فردی عصبی، دچار اضطراب و استرس روحی، تباهی شخصیت، کوتاهی عمر، عقده مند کردن، بلوغ زودرس جنسی و... است. اثر مدگرایی بر محیط خانواده، متزلزل کردن بنیان خانواده و تن ندادن به ازدواج است. او است به دور نگه دارد. اسلام می خواهد از طریق رعایت حد و مرز بین زن و مرد و رعایت پوشش مناسب افراد را به اهداف بلند و آرمانی برساند.
۶.

بررسی یادگیری مشارکتی دانش آموزان

تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۵۴۹
مقاله حاضر از نوع مروری کتابخانه ای است که با توجه نظرات اندیشمندان به رشته تحریر در آمده است. هدف از نگارش این مقاله بررسی یادگیری مشارکتی در دانش آموزان است. نتیجه نشان می دهد که با توجه به اینکه در رویکرد مشارکتی دانش آموزان مسئولیت یادگیری خود و سایر هم تیمی های خود را بر عهده می گیرند، از این رو با همدیگر در تعامل بوده و با قرار گرفتن در موقعیت های یادگیری و حل مساله بهتر فرا میگیرند. در روش یادگیری مشارکتی گروه ها بیشتر با هم کار می کنند، بیشتر یاد می گیرند، آنچه را که یاد می گیرند. بهتر می فهمند و آسان تر به یاد می سپارند و احساس بهتری نسبت به خود، کلاس و هم کلاس هایشان دارند دانش آموزان با بکارگیری این روش، سطح یادگیری خود را ارتقا داده و در عین حال به یادگیری همکلاس های خود کمک ارزشمندی می کنند.
۷.

مطالعه تطبیقی کارکردهای خانواده سنّتی و مدرنیته

تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۷۲
نیاز به کانون خانواده یکی از اساسی ترین و طبیعی ترین نیازهای انسان به شمار می رود که در این راستا تشکیل خانواده به زن و مرد از همان ابتدا که تصمیم به تشکیل زندگی مشترک می گیرند بستگی دارد در واقع نوع زندگی این خانواده به طرز رفتار و شیوه زن و مرد بستگی دارد و براساس تربیت آنان زندگی خانوادگی تشکیل می شود که آیا خانواده بر اساس زندگی سنتی و دینی پا بگیرد و یا تابع وضع جدید و مد و شیوه های سبک زندگی غربی باشد ؟ مدرنیته شیوه ای نو در حوزه های مختلف زندگی انسان است که با ارائه ی سبک جدیدی از زندگی، تحولی فراگیر را در جامعه به ارمغان آورد مدرنیته دارای تأثیرات مثبتی مانند رفاه و سهولت دسترسی به دنیای اطلاعات بود؛ اما پیامدهای منفی نیز به همراه داشت. هدف از بررسی این موضوع، روشن کردن ابعاد منفی مدرنیته بر خانواده و تفاوت زندگی خانواده سنتی و مدرنیته است.
۸.

پست مدرنیسم

تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۱۴۲
در این تحقیق قصد ما این است که به بررسی پدیده ای با عنوان پست مدرنیسم بپردازیم که برای توصیف تغییرات گسترده ای که در دهه های پایانی سده بیستم اتفاق افتاده، استفاده می شود و حتی برخی این رویکرد را پارادایم چهارم علوم اجتماعی بعد از اثباتی،تفسیری و انتقادی می دانند. ما در این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای،ضمن آشنایی با اصول و مبانی پست مدرنیسم به تاریخچه آن خواهیم پرداخت و تعریف ساده ای از آن ارائه خواهیم داد و در ادامه با مفاهیم و واژگانی که مورد استفاده دراین رویکرد هست آشنا خواهیم شد و برای ورود به مدرنیسم ابتدا باید معنا و ریشه مدرن و مدرنیسم را بدانیم و تفاوت های آن با مدرنیته و مدرنیزاسیون آگاه شویم. و همچنین با نظریه پردازان مهم این مکتب از جمله با ژان فرانسوا لیوتار که پدر پست مدرن خوانده می شود و ژان بودریار و زیگموند باومن آشنا می شویم.
۹.

علل و مجازات همجنس گرایی در جوامع امروزی (با نگاهی به آموزه های اسلامی)

تعداد بازدید : ۱۲۸ تعداد دانلود : ۱۳۳
مبحث همجنس گرایی مبحثی بسیار مهم است که نه تنها باعث نابودی شخص بلکه باعث نابودی جامعه می گردد و از سالیان سال جامعه بشری را گرفتار خود کرده است به همین خاطر تحقیقات زیادی مبنی بر زمینه های مختلف این انحراف تبیین شده است؛ در نتیجه سعی شده تا علل مهمی را که باعث این انحراف می گردد از دیدگاه فمینیسم، روانشناشی و اسلام مورد برسی قرار می گیرد و در ذیل آن مضرات و فلسفه تحریم این عمل مورد بحث واقع می شود و در نهایت مجازات این عمل از منظر ادیان، قوانین داخلی و خارجی ذکر می گردد.
۱۰.

عدم اطمینانی سیاست های کلان اقتصادی، رقابت اطلاعاتی و نقدینگی

تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۱۳۷
ورشکستگی و زیان بسیاری از شرکت ها در بحران مالی اخیر در اقتصاد جهانی، اهمیت توجه به نقدینگی شرکت ها را به عنوان شاخصی که می تواند نشان دهنده سلامت و ثبات شرکت باشد، دوچندان کرده است. همچنین با توجه به ارتباط عملکرد شرکت با میزان فعالیت بخش های کلان اقتصادی و اینکه نااطمینانی و بی ثباتی در فضای اقتصاد کلان به بی ثباتی سیستم مالی منجر شده و در نهایت عملکرد و فعالیت شرکت ها را تحت تاثیر قرار می دهد، ضرورت توجه را بیش از پیش می کند به طوری که امروزه بررسی و اطمینان سیاست های کلان اقتصادی برای شرکت ها بسیار مهم شده است. بر این اساس، هدف مطالعه حاضر، عدم اطمینانی سیاست های کلان اقتصادی، رقابت اطلاعاتی و نقدینگی می باشد. دوره مورد بررسی در این پژوهش، دوره ای هشت ساله شامل سال های 1390 تا 1397 است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این مطالعه از روش داده های ترکیبی برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده خواهد شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که اثر متغیر مستقل نااطمینانی سیاست های کلان اقتصادی بر نقدینگی سهام تاثیر منفی و معناداری داشته است و حاکی از این موضوع است که افزایش نااطمینانی منجر به افزایش ریسک مالی و کاهش بازده و نقدینگی سهام خواهد شد. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که اثر متغیر مستقل رقابت اطلاعاتی بر نقدینگی سهام تاثیر مثبت و معناداری داشته است و حاکی از این موضوع است که افزایش رقابت اطلاعاتی منجر به افزایش شفافیت و اعتماد سهامداران و کاهش ریسک مالی و افزایش بازده و نقدینگی سهام خواهد شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که اثر متغیر تعاملی مستقل نااطمینانی سیاست های کلان اقتصادی و رقابت اطلاعاتی بر نقدینگی سهام تاثیر مثبت و معناداری داشته است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۲