پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات

پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات

پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات سال اول شهریور 1398 شماره 2

مقالات

۱.

متافیزیک در سینما: تحلیل فیلم های قدرت ماورایی و حس ششم انسان

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۶۲۷ تعداد دانلود : ۱۱۴۰۴
پیدایش متافیزیک در سینما ریشه در افسانه ها و قصه های کهن که متکی بر روح و نیروهای فوق طبیعی و ماورایی دارد. اکثر این فیلم ها دلیل وجود معانی و مفاهیمی است که در نهایت منجر به اعتلای معنویت در مخاطب شود. از این روی سینماگران به علت جذاب بودن و فرم و محتوای خاص آن به ساخت چنین فیلم های روی آورده اند. هدف از این پژوهش بررسی سینمایی است که براساس عوامل ماورایی و متافیزیکی اتفاقاتی به وقوع می پیوندد که در عالم ناسوت وقوع آنها، عجیب و غیرقابل باور است و چگونگی رویکرد ماوراء در سینمای معاصر، در جامعه و تحلیل تصویر، صدا و موسیقی فیلم های ماورایی پرداخته شده است. روش اجرای این تحقیق توصیفی- تحلیلی و تطبیقی است. در جمع بندی نتایج این پژوهش می توان گفت: نقش ماوراء در سینما به حیطه گسترده پرورش ذهن و تخیل گرایی و به وجوه رؤیاها و مجهولات وابسته است. نقطه اتکاء فیلم ها، جهان پس از مرگ به عنوان فیلم های پرکشش و وابسته به سینمای رستگاری است که با ساختار نوین، درام و متکی بر ماوراء را می آفریند.
۲.

ارائه روش جدید برای شیرین سازی آب با استفاده از تلفات حرارتی، انرژی خورشید و بازیابی سیکل توان

تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۳۴۶
مسئله بحران آب و کاهش بارندگی در حال حاضر در اکثر نقاط دنیا یکی از مسائل مهمی است که توجه دولت و مسئولان امر را به خود جلب نموده است. این مسئله در کنار مسائل زیست محیطی و انرژی اهمیت دوچندانی پیدا می کند. استفاده از تلفات حرارتی تجهیزات موجود در مراکز صنعتی در سیستم های آب شیرین کن می تواند بسیار موثر و مفید باشد به طوری که علاوه بر بکارگیری تلفات انرژی در یک سیستم دیگر، موجب کاهش هزینه ها می شود که که این مزیت می تواند مهمترین مزیت سیستم های ترکیبی باشد. در مطالعه حاضر با بکارگیری تلفات حرارتی برای تولید حرارت مورد نیاز یک سیستم آب شیرین کن MSF مورد استفاده قرار گرفت. در نهایت پس از شبیه سازی تجهیزات ، سیکل ترکیبی در نرم افزار ترنسیس شبیه سازی شده است. نتایج نشان می دهد که دما و دبی آب گرم ورودی به سیستم هیتر آب شیرین کن معادل 165 درجه سانتیگراد و 744/5 کیلوگرم بر ثانیه می باشد که برای تولید 4332 مترمکعب آب شیرین در روز استفاده می شود. بنابراین تلفات حرارتی از تجهیزات باید بتوانند این مقدار گرما تولید نمایند. همچنین دما و دبی خروجی از سیستم آب شیرین کن برابر با 2/114 درجه سانتیگراد و 744/5 کیلوگرم بر ثانیه می باشد که به عنوان جریان سرد ورودی مبدل های حرارتی مورد استفاده قرار می گیرد.
۳.

بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن بر صفات روغنی و نیتروژن سه رقم کلزا در شرایط کاشت زود هنگام در منطقه خوزستان

تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۲۹۵
به منظور بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن بر صفات روغنی و نیتروژن سه رقم کلزا در شرایط کاشت زودهنگام در منطقه خوزستان، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار، به صورت کشت پاییزه در مزرعه پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان در سال 95-1396 اجرا شد. در این آزمایش میزان مصرف کود نیتروژن شامل 0، 75، 150، 225 و 300 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار از منبع کود اوره به عنوان کرت اصلی و سه رقم هیبرید جری آلمانی ، ارقام آزاد گرده افشان دلگان و RGS003 به عنوان کرت های فرعی مورد بررسی قرار گرفتند. در این پزوهش صفات شاخص برداشت روغن، درصد روغن، عملکرد روغن، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و درصد پروتئین مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر رقم و نیتروژن بر تمام صفات مورد بررسی در سطح یک درصد معنی دار شد. همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که بیشترین درصد روغن مربوط به هیبرید جری (20/42 درصد) با کاربرد مصرف کود در سطح 150 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و بیشترین مقدار عملکرد دانه (3776 کیلوگرم در هکتار)، عملکرد روغن (1417 کیلوگرم در هکتار)، درصد پروتئین، شاخص برداشت روغن مربوط به رقم آزاد گرده افشان دلگان بود. عملکرد رقم آزاد گرده افشان دلگان نسبت به رقم آزاد گرده افشان RGS003 و هیبرید جری بیشتر می باشد که به نظر می رسد توانایی انتقال بیشتر عنصر نیتروژن در این رقم بیشتر از سایر ارقام مورد بررسی بود.
۴.

مدلسازی تخریب پیشرونده در قاب های بتنی منظم و نامنظم با دیوار برشی

تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۴۲
فروپاشی پیشرونده عبارت است از حذف یک یا چند عضو اصلی سازه ای به دلیل بارهایی از قبیل انفجار، ضربه، زلزله و غیره که به واسطه حذف این اجزا، ساختمان دچار تخریب در سطح وسیعی یا کلی می گردد. هدف این پژوهش، بررسی رفتار قاب های خمشی بتنی در برابر پدیده خرابی پیش رونده از طریق انجام آنالیز استاتیکی غیر خطی می باشد. همچنین به بررسی ارزیابی پتانسیل تخریب پیشرنده در کف قاب های منظم و نامنظم در اثر حذف ستون گوشه پرداخته می شود و ظرفیت مقاومت قاب خمشی بتنی در تخریب پیشرنده مورد ارزیابی قرار می گیرد. سه سازه 5 و 10 و 15 طبقه با اسکلت بتنی در نظر گرفته شده است. به دلیل ماهیت سازه های قابی می توان آن ها را به صورت صفحه ای و قاب به قاب تحلیل و طراحی نمود. لذا یکی از قاب ها دارای سیستم مهاربندی در نظر گرفته شده و بررسی می گردد. از نتایج تحلیل نرم افزار Etabs نسبت به برش پایه در حالت حذف ستون نسبت به حالت مبنا، اثر جانمایی دیوار برشی (در حالت متقارن) در مدل های مورد بررسی باعث کاهش نیروی برشی بدست آمده با در نظر گرفتن اثر جانمایی دیوار برشی بدست آمده است. به عبارتی دیگر اثر متقارنی دیوار برشی در تخریب پیشرونده روند کاهشی را در نیروی برشی بدست آمده را در بر می گیرد.روش تحقیق و دستاوردهای مقاله باشد ولی یک مقدمه تلقی نمی گردد. فونت این بخش از نوع (B Nazanin 12pt) می باشد.
۵.

بررسی برخی عوامل مؤثر بر وندالیسم با تأکید بر جامعه دانش آموزی شهری نورآباد دلفان

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۱۰۴
تحقیق حاضر با هدف \" بررسی برخی عوامل مؤثر بر وندالیسم با تأکید بر جامعه دانش آموزی شهری نورآباد دلفان \" انجام گردید. روش تحقیق در این تحقیق از نوع پیمایشی می باشد و شیوه نمونه گیری آن تصادفی طبقه ای است. جمعیت آماری این تحقیق را دانش آموزان مقطع دبیرستان شهر نورآباد تشکیل می دهند، که تعداد آن ها در سال 1395، بالغ بر3500 نفر بوده است که از آن تعداد 384 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند و بر روی آن ها پرسشنامه \"بررسی برخی عوامل مؤثر بر وندالیسم\" اجرا گردید.روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای بوده است. نتایج تحقیق نشان داد که، متغیر های احساس از خود بیگانگی، احساس محرومیت نسبی، موفقیت تحصیلی، پایگاه اجتماعی - اقتصادی و جنس رابطه معنی داری با وندالیسم - که به سه شیوه مجزا عملیاتی گردید – دارد؛ و در پایان نتایج تحقیق نشان دهنده توانمندی نظریه های مرتن، کوهن، سیمن و نظریات روان شناسی اجتماعی - که تأکید این تحقیق بر روی این نوع از نظریه ها بود- برای تبیین وندالیسم می باشد .
۶.

بررسی تأثیر مؤلفه های ساختار سازمانی بر سکوت سازمانی با نقش میانجی فرهنگ سازمانی(مطالعه موردی: شرکت نفت تهران)

تعداد بازدید : ۲۳۶ تعداد دانلود : ۱۵۹
این تحقیق با هدف بررسی تأثیر مؤلفه های ساختار سازمانی (شامل: پیچیدگی، رسمیت، تمرکز) بر سکوت سازمانی با نقش میانجی فرهنگ سازمانی در شرکت نفت تهران بررسی شد. به منظور انجام این تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده شد. پرسشنامه در بین 261 نفر از کارکنان شرکت نفت توزیع شد و سپس داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که فرهنگ سازمانی در تأثیرگذاری بین ساختار سازمانی و سکوت سازمانی نقش میانجی دارد. همچنین تأثیر پیچیدگی سازمانی بر سکوت سازمانی مورد تأیید واقع نشد. تأثیر رسمیت و تمرکز بر سکوت سازمانی تأیید شد.
۷.

تشخیص سرطان پروستات به کمک منطق فازی و با استفاده از ترکیب اطلاعات ویژگی های بالینی

تعداد بازدید : ۲۰۰ تعداد دانلود : ۱۳۸
تشخیص به موقع سرطان پروستات به عنوان شایع ترین سرطان در جنس مذکر و یک بیماری کشنده از چالش های حوزه سلامت و درمان است. کشف زودهنگام این بیماری در محلی نگه داشتن سرطان در ناحیه پروستات، بهبود فرآیند درمان و کاهش هزینه های درمانی بسیار مؤثر است. در این پژوهش سعی شده است تا با ارائه مدل تصمیم یار تشخیص پزشکی که توان تحلیل و تفسیر اطلاعات پزشکی مختلف را دارا است، دقت تشخیصی مناسبی نسبت به روش ها و مدل های دیگر ارائه شود. برای این منظور اطلاعات سیصد فرد مشکوک به سرطان پروستات با 11 ویژگی تشخیصی سن، وزن، قد، BMI، ضربان قلب، فشارخون دیاستولیک، فشار خون سیستولیک، PSA، سیگاری بودن، مقدار پروستات و چگالی از مقاله مورد مطالعه استخراج شد و بمنظور کاهش پیچیدگی تشخیصی سیستم فازی، از بین ویژگی های اشاره شده سه ویژگی تشخیصی بهترِ، سن، سیگاری بودن و PSA با نظر فرد خبره انتخاب شدند. از سوی دیگر جهت افزایش دقت تشخیص، ویژگی سطح ناحیه آلوده که از نتایج پردازش تصویرMRI دست آمده و با دیگر ویژگی های تشخیصی ترکیب و به عنوان ورودی به سیستم فازی ارائه شدند. جهت طبقه بندی از منطق فازی موتور استنتاج ممدانی استفاده شد. مدل پیشنهادی 85.3% صحت، 85% دقت، 92% حساسیت و 74% ویژگی را نشان داده است که در مقایسه با روش شبکه عصبی LM مورد بررسی در این پژوهش میزان معیارهای صحت1.7%، دقت 0.5%، حساسیت3% و ویژگی 2% افزایش و در نهایت عملکرد بهتری را در مقایسه با شبکه عصبی LM نشان می دهد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۲