پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات

پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات

پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات سال سوم بهمن 1400 شماره 31

مقالات

۱.

مطالعه تحلیلی نقش اندیشه توحیدی در نظم

تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۶
توحید، از آموزه های اعتقادی اسلام می باشد و دارای اقسام و مراتبی است. و نهایت بعثت انبیاء بیان مسأله توحید و ساختن انسان کامل بوده است. اعتقاد به وحدانیت خدا، خطوط کلی جهان شناسی وجهان بینی انسان را ترسیم می کند. ایمان به خدا، افزون بر نقشی که در اعتقاد انسان دارد، آثاری در حوزه رفتار انسانی بر جا می گذارد. بنابراین بررسی این موضوع در رفتار انسان از اهمیت زیادی برخوردار است. بدین جهت این مقاله به این سؤال پاسخ داده است که اندیشه توحیدی در نظم امور چه نقشی می تواند داشته باشد؟ با بررسی کتب تفسیری، روایی و مقالات مرتبط، به نقش اندیشه توحیدی در رفتارفردی و اجتماعی پرداخته شد، واین نتیجه مهم حاصل شد که انسان موحد با پیروی از دستورات اسلام، همواره نظم در خوردن، عبادت، پایبندی به عهد و پیمان و گفتار را رعایت می کند و این امر مهم در زندگی مردان الهی به وضوح دیده می شود. پس می توان نتیجه گرفت، هر چه اعتقاد توحیدی فرد قویتر باشد عمل او نیز بی نقص خواهد شد.
۲.

تحلیل عناصر تزئینی مشترک در بناهای مذهبی (بررسی تطبیقی کلیساهای دوره گوتیک و مساجد دوره ایلخانی)

تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۳
با در نظرگرفتن جایگاه معماری و به خصوص تزئینات آن ها به عنوان عاملی عینی که نشان دهنده ی شیوه تفکر مردمان آن زمان، نوع اعتقادات و سبک زندگی هر دوره می باشد این نگرش را می توان در مسجد و کلیسا که کارکردی فراتر از زیباسازی بنا و همچنین نوع اعتقاداتی که داشته اند نمود پیدا می کند. حال با توجه به جایگاه ویژه ی این بناهای مذهبی در حاکمیت ها بر اساس تفکر دینی، و بیان داشتن این نکته که حاکمیت دینی کلیسا در اروپا، دوران گوتیک را در بر می گیرد و یکی از اوج های حاکمیت دینی در ایران، دوره معماری ایلخانی می باشد. روش تحقیق به ش یوه توصیفی تحلیلی و استدلالی منطقی با رویکرد تطبیقی می باشد. در ابتدا مبانی و تفاوت های فکری مرتبط با تزیینات در مس جد و کلیس ا مطرح می شود و در نهایت با بررسی تطبیقی مس اجد و کلیسا به تحلیل معنایی نقش تزیینات پرداخته می شود. نتایج نشان می دهد که مبانی تأثیرگذار بر هنر و معماری و عوامل شکل دهنده بر چند قسمت تقسیم می شود: دلایل فنی : که با ابزار، ادوات و پیشرفت های علمی و فنی هر دوره ارتباط دارد. دومین دلیل آن منشی می باشد: که با فضائل اخلاقی متولیان اثر می باشد که با هنرمند و معمار پیوند دارد. دلایل که با رفتارهای تأثیر میپذیرد و بر آنها تأثیر میگذارد. بنابراین تاثیرگذاری پیشینه تفکری شرقی و غربی؛ تفکرات دینی و بحث زیبایی شناسی؛ عواملی شرح داده شده است. که مبین تفکرات، اعتقادات، باورهای دینی، شیوه زندگی و ادراکات مردمان هر دوره نسبت به آموزه های دینی، خدا و کتب مقدس می باشد.
۳.

نقش اینترنت اشیا در تغییر سلامت و زندگی روزمره جوانان شهر تهران

تعداد بازدید : ۴ تعداد دانلود : ۶
هدف از تحقیق حاضر، بررسی نقش اینترنت اشیا در تغییر سلامت و زندگی روزمره جوانان شهر تهران بود. نوع روش تحقیق در مطالعه پژوهش پیش رو توصیفی و از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل در رشته های علوم ارتباطات و مطالعات رسانه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در سال 1401-1400 می باشد که تعداد 950 دانشجو در رشته علوم ارتباطات و مطالعات رسانه می باشد. حجم نمونه مطابق جدول نمونه گیری کرجسی و مورگان برابر با 274 نفر از دانشجویان رشته علوم ارتباطات و مطالعات رسانه است. روش نمونه گیری استفاده از نمونه گیری طبقهدای (به دلیل استفاده از جنسیت دانشجویان دختر و پسر، مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری) است. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه اینترنت اشیاء آتزوری و همکاران (2010) و پرسشنامه سبک زندگی ظهیری خواه (1400) بود. برای تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش از آمار استنباطی (آزمون t برای گروه های مستقل، آزمون F) با 05/0=α و نرم افزار آماری SPSS نسخه 21 استفاده شد. یافته ها نشان داد: اینترنت اشیاء بر تغییرات زندگی روزمره جوانان شهر تهران نقش مثبت و معنادار دارد. اینترنت اشیاء بر سلامت جوانان شهر تهران نقش مثبت و معنادار دارد.
۴.

تحلیل جریان تنقیح مناط در فقه عبادی، با محوریّت صوم و صلاه

تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۱۴
تنقیح مناط قاعده ای عقلی و اصولی است که در استنباط مصادیق و شاخصه های مباحث فقهی کاربرد گسترده ای دارد، گرچه در مباحث غیرعبادی و معاملات نمود بیشتری دارد، امّا در مباحث عبادی نیز مطرح می شود، اساس استفاده از تنقیح مناط به کتب اهل سنّت برمی گردد. در این مقاله از روش جمع آوری اطلاعات اسنادی نوشتاری (کتابخانه ای) و روش پردازش مطالب آمیزه ای تلفیقی و از نوع پردازش اطلاعات توصیفی تحلیلی استفاده شده است و نوع تحقیق به دیده هدف بنیادی می باشد. در این پژوهش به میزان کارکرد قاعده در فقه عبادی پرداخته شده و چنین به دست می آید که علمای فقهی و اصولی در خود واجباتی مانند صوم، صلات از قاعده ی تنقیح مناط استفاده کرده اند که به صورت کلّی می توان گفت: تنقیح مناط یقینی به عنوان قاعده ای اصولی مورد تأیید و کاربرد علما و فقها می باشد و در اکثریت مباحث فقه عبادی مورد استفاده قرار می گیرد.
۵.

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با سرمایه فکری (مطالعه موردی معلمان مقطع راهنمایی شهرستان تویسرکان)

تعداد بازدید : ۳ تعداد دانلود : ۷
هدف مقاله حاضر بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با سرمایه فکری معلمان مقطع راهنمایی شهرستان تویسرکان می باشد. در این راستا یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی تنظیم شده است. روش تحقیق این پایان نامه با توجه ابزار گردآوری داده ها پیمایشی با ماهیت توصیفی می باشد که در محیط واقعی با حداقل مداخله پژوهشگر صورت پذیرفت. جامعه آماری تحقیق حاضر معلمان مقطع راهنمایی شهرستان تویسرکان می باشد که تعداد آن ها در فاصله زمانی تحقیق 301 نفر برآورد شد. و حجم نمونه با استفاده از رابطه کوکران 170 نفر برآورد گردید. و نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. وسیله گرد آوری داده ها پرسشنامه می باشد که یکی از روش های بسیار متداول در گردآوری اطلاعات میدانی است که امر گردآوری اطلاعات را در سطح وسیع، امکان پذیر می سازد. در مرحله میدانی اقدام به طراحی پرسشنامه گردید و پس از دریافت راهنمایی و مشاوره های لازم از اساتید دانشگاهی و خبرگان اصلاحات لازم در پرسشنامه اعمال گردید. سپس پرسشنامه در حجم نمونه کم، بین 35 نفر از پاسخگویان توزیع شد و پس از جمع آوری و ورودداده ها در Spss اقدام به تعیین پایایی با استفاده از آلفای کرانباخ گردید. که نتایج حاکی از پایایی بالای آزمون داشت. و پس از سنجش روایی و پایایی، پرسشنامه در اختیار نمونه آماری قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات جمع آوری شده از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد. بدین ترتیب که برای طبقه بندی، تلخیص و تفسیر داده ها از روش آمار توصیفی و برای آزمون فرضیه های تحقیق از روش آماری استنباطی(آزمون اسپیرمن و فریدمن)استفاده شد. نتایج حاصل بیانگر وجود رابطه معنی دار و مثبت بین سرمایه فکری و ابعاد آن با سرمایه اجتماعی می باشد. نتایج آزمون فریدمن نشان می دهد که متغیر سرمایه انسانی بیشترین اهمیت را در میان عوامل سرمایه فکری داراست. و پس از آن به ترتیب سرمایه ساختاری و سرمایه ارتباطی قرار دارند.
۶.

مطالعه تطبیقی موزه ایران باستان و موزه بابل و نقش آنها در ارتقاء آگاهی کودکان برای حفاظت از آثارِ تاریخی با رویکرد تربیتی

تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۵
موزه های سراسر جهان، بخشی از هویت هر کشوری را در عرصه های هنری، علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مشخص می کنند. حفاظت و نگهداری از آثار تاریخی، امری کاملأ ضروری است؛ چون، آثاری که توسط گذشتگان ، طی سالیان متمادی، خلق شده و تکامل بخشیده شده است، زیربنای آینده ی انسان ها را تشکیل می دهد؛ بطوریکه عمده وظایفِ نسل های مختلف؛ چون، پیشینیان، حفاظت و شناختِ اساسیِ آثار تاریخی و در نظرگرفتنِ مکانِ مناسب برای چنین آثار می باشد. در این مقاله سعی شده است که شباهت ها و تفاوت های عملکردِ موزه بابل و موزه ایران باستان مطالعه شود. پژوهش به روش توصیفی تطبیقی در جهت نقش موزه در ارتقاء آگاهی کودکان برای حفاظت و نگهداری آثار تاریخی، از طریق گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، اسنادی و میدانی صورت گرفته است. اهدافِ تحقیقِ حاضر بر این است که با ارائه ی طرحِ نوین، هم آثار تاریخی را برای کودکان، با مفهوم نموده و هم با آموزش های لازم، آنها را در حفاظتِ آثار باستانی، ترغیب و تشویق کرده تا این آموزش ها در ذهن آنها ریشه دوانیده و در افکار، رفتار، کردار و اعمالشان متبلور گردیده و در انتقال دانستِ خود به نسل های بعدی مبادرت ورزیده تا دنیا را جایی برای بهتر زیستن در سایه ی میراث، هویت و فرهنگِ خود، توأم با صلحِ جهانی تبدیل کنند. منظور از کودکان عبارتند از: گروه سنی ب ( سال های آغاز دبستان- کلاس های اول، دوم و سوم) و گروه سنی ج ( تا پایان دبستان- کلاسهای چهارم، پنجم و ششم ).
۷.

بررسی مسأله هول مطلع در منظر اندیشمندان مسلمان با تأکیدی بر دیدگاه علامه مجلسی و شیخ صدوق

تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۱۱
هول مطلع- آن چیزی است که مشرف می شوند بر آن از امر آخرت- هول روز حساب می باشد که انسان یکی از مراحل زندگی پس از مرگش، دیدار با خداوند متعال است، این امر برای همه انسان ها رخ می دهد و کسی از این موضوع معاف نیست، پرداختن به محل وقوع این قضیه و زمان رسیدن به این مرحله امر مهمی است که این جستار با روش تطبیقی به این موضوع پرداخته است؛ نتیجه آن که: هرشخصی که از دنیا می رود به ملاقات معبود خود بازمی گردد، محل این وقوع و زمانش توسط دو دانشمند بزرگ اسلام همچون شیخ صدوق و علامه مجلسی در وهله اول به بیان دیدگاه های خود روبه بررسی قرار گرفت که دو مکان و زمان بر این قضیه نگاشته شده است، در ادامه دلایل دیدگاه های خود درهنگام ورود به قبر که نظر شیخ صدوق را به دنبال دارد و دیگری لحظه ی ورود به عالم قیامت و روزحشراست که نظریه علامه مجلسی را به همراه دارد، پرداخته شد و در نهایت به بیان نقد و تفکیک شباهات و اختلافات دو دیدگاه، مورد پژوهش قرار گرفت.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۲