پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات

پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات

پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات سال اول دی 1398 شماره 6

مقالات

۱.

بررسی راهکارهای مناسب شاداب سازی در مدارس

تعداد بازدید : ۳۸۹ تعداد دانلود : ۳۲۴
ایجاد نشاط و شادابی یکی از مؤثرترین راه ها برای افزایش بهداشت روانی در جامعه است، مدرسه بعنوان یک نهاد می تواند با بوجود آوردن زمینه ها و برنامه هایی باعث هر چه شاداب کردن جامعه شود. اگر در مدرسه شوق زندگی کردن بوجود آید خود به خود اثرگذار بر جامعه خواهد بود، قرآن دین اسلام را دین شادی معرفی نموده و مهمترین عوامل شادی را محبوبیت، مقبولیت و موفقیت، ایمان، هویت ملی و فرهنگی، خلاقیت عارفانه و حل مسئله ذکر کرده است، روانشناسان شادی و شور نشاط را محرک انسانها برای عمل می دانند و جامعه شناسان جامعه شاد را جامعه موفق می دانند. عواملی که می تواند باعث گسترش شادی شود ابتدا خانواده است و سپس دیگر نهادها همچون مدرسه و نهادهای فرهنگی مذهبی می باشند که هر کدام به نوبه خود وظایفی در این زمینه دارند، به طور کلی در تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با کمک منابع اسنادی و کتابخانه ای سعی می شود به بررسی راهکارهای مناسب شاداب سازی دانش آموزان در مدارس پرداخته شود.
۲.

بررسی اثرات استفاده از ضایعات میگو در جیره غذایی بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) بر فاکتورهای رشد و بازماندگی

تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۲۳۰
این تحقیق به منظور بررسی اثرات استفاده از سطوح مختلف ضایعات میگو در غذای ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) بر فاکتورهای رشد و بازماندگی این گونه انجام شد. 180 قطعه ماهی قزل آلای رنگین کمان (میانگین وزن اولیه 44 گرم) در 12 تانک 300 لیتری به طور تصادفی (15 قطعه در هر تکرار) تقسیم شدند. در این تحقیق 3 تیمار غذای، یک تیمار شاهد و برای هر تیمار یک تکرار در نظر گرفته شد. تیمارهای غذایی با افزودن سطوح مختلف ضایعات میگو (10، 20 و 30 درصد) به جیره شاهد تهیه شد و بچه ماهیان به مدت 52 روز با جیره های آزمایشی تغذیه شدند. دمای آب در طول دوره 8/1±7/22 درجه سانتی گراد و pH برابر 2/0±5/7 اندازه گیری شد. در پایان آزمایش فاکتورهای وزن نهایی، افزایش وزن، ضریب تبدیل غذا، ضریب رشد ویژه، ضریب کارایی تغذیه و نرخ بازماندگی بررسی شد. اختلاف معنی داری بین تیمارهای مختلف با شاهد در فاکتورهای نرخ بازماندگی و ضریب رشد ویژه مشاهده نشد (05/0<P). در وزن نهایی تفاوت معنی داری بین تیمار شاهد با سایر تیمار وجود داشت (05/0>P) و تیمار شاهد بیشترین مقدار وزن نهایی در بین همه تیمارها را داشت. همچنین هیچ اختلافی بین تیمارهای 10%، 20% و 30% ضایعات میگو وجود نداشت. در شاخص افزایش وزن اختلاف معنی داری بین تیمار شاهدبا سایر تیمار وجود نداشت (05/0<P). بیشترین افزایش وزن در تیمار شاهد و کمترین افزایش وزن به ترتیب در تیمارهای 20%، 10% و 30% ضایعات میگو مشاهده شد. در شاخص ضریب تبدیل غذا، تفاوت معنی داری بین تیمار شاهد با سایر تیمار وجود داشت (05/0>P) که کمترین مقدار آن در تیمار شاهد و بیشترین مقدار آن در تیمارهای 10% و 20% مشاهده شد. بین تیمارهای 10% و 20% با تیمار شاهد، تیمار 30% با شاهد و همچنین تیمار 30% با تیمار 20% اختلاف وجود داشت. اما بین تیمار 10% با تیمارهای 20% و 30% اختلافی مشاهده نشد. در شاخص کارایی تغذیه، تفاوت معنی داری بین تیمار شاهد با سایر تیمار وجود داشت (05/0>P). بیشترین مقدار را تیمار شاهد داشت که بیشترین اختلاف را با تیمار 20%داشت. درضمن بین تیمارهای 10%و 30% با تیمار 20% ضایعات میگو اخلاف معنی داری وجود داشت اما بین تیمارهای 10% و 30%ضایعات میگو هیچ اختلافی مشاهده نشد.
۳.

مقایسه کارایی الگوریتم LEACH با الگوریتم های خوشه بندی در کاهش مصرف انرژی گره ها در شبکه حسگر بی سیم

تعداد بازدید : ۴۷۳ تعداد دانلود : ۶۳۰
در شبکه های حسگر بی سیم، پروتکل های مسیریابی مبتنی بر خوشه بندی از طریق تقسیم گره های همسایه به خوشه های مجزا و انتخاب سرخوشه های محلی برای ترکیب و ارسال اطلاعات هر خوشه به ایستگاه مبنا و سعی در مصرف متوازن انرژی توسط گره های شبکه، بهترین کارایی را از لحاظ افزایش طول عمر و حفظ پوشش شبکه ای در مقایسه با سایر روش های مسیریابی به دست می آورند. با این وجود، همه پروتکل های خوشه بندی ارائه شده تاکنون، تنها نزدیکی جغرافیایی را به عنوان پارامتر تشکیل خوشه ها در نظر گرفته اند. دراین تحقیق، با مقایسه الگوریتمLEACH . با چند الگوریتم خوشه بندی، برتری آن از لحاظ افزایش طول عمر و حفظ بیشتر پوشش شبکه ای نشان داده می شود.
۴.

پیشگیری فنی یا وضعی از جرایم دارویی در حوزه تولید یا توزیع

تعداد بازدید : ۱۵۱ تعداد دانلود : ۳۰۸
هدف پژوهش حاضر بررسی پیشگیری فنی یاوضعی از جرایم دارویی در حوزه تولید یا توزیع می باشد. روش پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای و مطالعه منابع و مآخذ مربوطه و قوانین و مقررات مختلف و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه وسازمان تعزیرات حکومتی و برخی آراء مربوطه بوده است. با توجه به اهمیت خاص مسائل دارویی و تعدد و تنوع جرایم مربوط به این امور و پراکندگی آنها در قوانین مختلف، وجود مراجع مختلف برای رسیدگی به این جرایم و در نتیجه بروز اختلاف در صلاحیت آنها ، تدوین قانونی دقیق، جامع و واحد جهت برخورد با مرتکبین این جرایم ضروری به نظر می رسد.به طور کلی در این تحقیق با ارائه مبحث جرایم دارویی و بررسی ابعاد آن به واکاوی پیشگیری فنی یاوضعی از جرایم دارویی در حوزه تولید یا توزیع آن پرداخته می شود.
۵.

استاندارد های فناوری آموزشی برای معلمان و دانش آموزان

تعداد بازدید : ۴۰۷ تعداد دانلود : ۵۶۹
پژوهش حاضر در صدد تبیین استاندارد های فناوری آموزشی برای معلمان و دانش آموزان می باشد که به شیوه توصیفی تحلیلی و با استناد به مطالعات کتابخانه ای نگاشته شده است. در این راستا به شیوه کیفی نظری به ارائه یافته های مورد نظر پرداخته می شود. یافته ها نشان می دهد که در عصر فناوری و جامعه اطلاعاتی بکارگیری استاندارد های فناوری آموزشی برای معلمان و دانش آموزان حائز اهمیت بسیار است. زیرا در عصر فناوری معلمان و دانش آموزان باید بافناوری و استاندارد های آن آشنایی داشته باشند. تا بتوانند از آن در جهت پیشبرد اهداف نظام آموزشی کشور قدم بردارند و به بهتر و پایدارتر شدن یادگیری طبق اصول مورد نظر کمک شایان نمایند. و در جهت پیشبرد اهداف برنامه درسی و بالا بردن و بهبود سواد اطلاعاتی خود استفاده نمایند. معلمان باید از این استاندارد ها در ابعادی همانند عملیات و مفاهیم فناوری، طراحی محیط یادگیری و تجربیات، سنجش و ارزشیابی، طراحی و توسعه تجارب یادگیری در عصر دیجیتال استفاده نمایند. و همین طور دانش آموزان برای بهره گیری مسائل اخلاقی انسانی و اجتماعی، مفاهیم پایه، و بهره وری از فناوری استفاده نمایند. با بکارگیری این استاندارد ها هم معلمان و هم دانش آموزان نحوه درست بکارگیری فناوری آموزشی را فرا می گیرند و از آن در جهت پیشبرد اهداف و یادگیری بهتر مسائل آموزشی استفاده می نمایند.
۶.

بررسی اقلیم سرد و کوهستانی (مطالعه موردی شهرستان مشگین شهر)

تعداد بازدید : ۶۲۱ تعداد دانلود : ۲۷۹
هر خیاو یا مشگین شهر مرکز شهرستان مشگین شهر، یکی از شهرهای و معروف استان اردبیل که در 295 کیلومتری تبریز از راه اردبیل و در 168 کیلومتری تبریز از راه اهر واقع شده است. مشگین شهر در 47 درجه و 1 دقیقه و 7 ثانیه طول شرقی و 38 درجه و 23 دقیقه و 34 ثانیه عرض شمال واقع شده، ارتفاع آن از سطح دریا 1830 متر است. خیاو (خی یو)یا مشکین شهر امروزی، محدود است از شمال به شهرستان مغان ، از جنوب به رشته جبال سبلان، از شرق به شهرستان اردبیل و کشور شوروی سابق و از باختر به شهرستان اهر. مساحت این شهر در حدود 1530 کیلومتر مربع طول ان 51 کیلومتر (امتداد شرقی – غربی) و عرض اش 30 کیلومتر می باشد. از آنجایی که در بیشتر روزهای سال در مشکین شهر هوا سرد ویا بسیار سرد است اکثر فعالیت های روزمره در اتاق ها انجام می پذیرد . لذا ابعاد حیاط ها در این مناطق قدری کوچکتر از نواحی فلات مرکزی ایران است .ساختمان ها در این اقلیم دارای ایوان اند ولی عمق آنها نسبت به ایوان های مناطق جنوبی کشور به مراتب کمتر می باشد و همانند ایوان های منطقه خزر ، کاربرد نشیمن ندارند و صرفا جهت حفظ ورودی ها ی بنا از برف و باران استفاده می شوند .نکته دیگر پائین بودن کف حیاط بناهای اقلیم سرد به اندازه ۱ تا ۱٫۵ متر از سطح پیاده روهااست تا بتوان آب جاری در نهر ها و جویها را بر باغچه حیاط یا آب انبار واقع در زیر زمین سوار نمود و از سوی دیگر ، زمین مانند عایق حرارتی اطراف بنا را احاطه کرده ، مانع از تبادل حرارتی بین بنا و محیط پیرامون آن و باعث حفظ حرارت درون ساختمان می شود . در حوزه اقلیمی سرد و کوهستانی مشکین شهر ، بناها دارای پلان و بافت متراکم می باشند . فرم بنا باید به گونه ای باشد که سطح تماس آن را با سرمای خارج کمتر نماید تا حرارت کمتری از درون به بیرون انتقال یابد . لذا از احجامی نظیر مکعب یا مکعب مستطیل استفاده می نمایند تا نسبت سطح خارجی بنا به حجم داخلی آن کاهش یابد و آن را در حداقل ممکن نگه دارد .

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۲