عمران کیانی

عمران کیانی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
۱.

تعیین رابطه میان مؤلفه های رفتار سازمانی با بازخورد سازمانی در میان کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان لردگان

تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۸۰
این پژوهش به دنبال تعیین رابطه میان مؤلفه های رفتار سازمانی با بازخورد سازمانی و در میان کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان لردگان می باشد. هدف کلی، بررسی رابطه میان رفتار شهروندی سازمانی با بازخورد سازمانی و سازگاری شغلی در بین کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان لردگان می باشد. جامعه آماری این پژوهش، کلیه کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان لردگان است. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده که در نهایت حجم نمونه 141 نفر در نظر گرفته شد. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی است که از روایی و پایایی قابل قبولی برخوردار است. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده در پرسشنامه ها از روش های توصیفی (فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد) و نیز از آزمون t مستقل،t تست تک متغیره و تحلیل واریانس چندمتغیره جهت تحلیل های آماری اطلاعات فردی استفاده شد. بررسی فرضیه های پژوهش با استفاده از آزمون رگرسیون و اولویت بندی متغیر ها با استفاده از آزمون فریدمن صورت گرفته است.
۲.

بررسی رابطه بین استفاده از فناوری اطلاعات و پیشرفت شغلی کارکنان مدارس متوسطه شهرستان لردگان

تعداد بازدید : ۱۴۴ تعداد دانلود : ۹۹
هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین استفاده از فناوری اطلاعات با پیشرفت شغلی کارکنان مدارس متوسطه شهرستان لردگان و با توجه به ماهیت موضوع و هدف اصلی پژوهش از روش توصیفی از نوع همبستگی استفاده شد. در پژوهش حاضر از جمع آوری اطلاعات به روش میدانی و جهت جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه فناوری اطلاعات، کارآفرینی و پیشرفت شغلی استفاده شده و متغیرها توسط پرسشنامه ها سنجش شده اند. نمونه مورد مطالعه در این تحقیق نمونه آماری این پژوهش شامل 150 نفر از کارکنان مدارس متوسطه شهرستان لردگان است که در سال تحصیلی 98- 1397 مشغول به کار بوده اند ،که به شیوه تصادفی طبقه ای و با استفاده از جدول مورگان انتخاب شدند. روش گردآوری اطلاعات بوسیله پرسشنامه ها یی که در اختیار آنها قرار داده شد و شیوه تکمیل پرسشنامه به صورت انفرادی بوده و پرسشنامه به طور همزمان بر روی افراد نمونه اجرا شد بود و روش تجزیه و تحلیل داده ها با کمک نرم افزار SPSS بصورت توصیفی و استنباطی انجام شده که در روش توصیفی، اطلاعات و داده های خام با استفاده از روش های معین طبقه بندی شده و به صورت جداول و نمودارهای آماری ابتدا از تک تک آزمودنی ها حاصل شده است و در قسمت استنباطی به تعیین ارتباط و شدت و جهت ارتباط بین نظرات آزمودنی ها در مورد هر یک از ابعاد پرداخته می شود.
۳.

بررسی اثر بخشی فناوری اطلاعات بر عملکرد مدیران مدارس شهرستان لردگان

تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۱۳۰
هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی فناوری اطلاعات بر عملکرد مدیران مدارس شهرستان لردگان می باشد. جامعه آماری در این تحقیق شامل 148 نفر از مدیان مدارس شهرستان لردگان می باشد. روش نمونه گیری برای این تحقیق روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشد. حجم نمونه آماری برای این پژوهش با استفاده از جدول مورگان برابر 103 نفر به دست آمد. در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. که پرسشنامه اول مربوط به پذیرش فناوری اطلاعات و پرسشنامه دوم مربوط به عملکرد نوآورانه، عملکردمحصول و عملکرد بازار می باشد. جهت سنجش پایایی ابزار اندازه گیری از آلفای کرونباخ استفاده شده است. در مورد پرسشنامه فناوری اطلاعات برابر80/0 و برای پرسشنامه عملکرد برابر 81/0و چون این مقادیر از 7/0 بزرگتر می باشد حاکی از پایایی بالای پرسشنامه ها بکار گرفته شده می باشد روایی پرسشنامه ها به صورت محتوایی و صوری توسط اساتید تأیید شد. روش های آماری تحقیق شامل آزمون رگرسیون، آزمون t مستقل، تحلیل واریانس و معادلات ساختاری به کمک نرم افزار لیزرل می باشد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که پذیرش فناوری اطلاعات فناوری (سودمندی ادراک شده، سهولت ادراک شده و تمایل بکارگیری) بر عملکرد نوآورانه، عملکرد بازار و عملکرد محصول تأثیر گذار است.
۴.

رابطه بین عقاید دینی و سلامت عمومی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد لردگان

تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۱۲۷
از نظر بهداشت و روان افراد سالم افرادی نیستند که موقعیت های تنش زائی را تجربه نکنند بلکه افراد سالم افرادی اند که در عین برخورد با این موقعیت ها هم چنان از سلامت عمومی مناسب و خوبی برخوردار باشند و از طرفی نیز سعی کنند که بهترین راه حل را برای خود انتخاب نمایند. در این پژوهش کلیه ی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد لردگان جامعه ی آماری این پژوهش را تشکیل می دهند. از بین جامعه ی آماری به تصادف 100 نفر را (دانشجویان) به روش تصادفی ساده انتخاب نمودیم. از آن جا که هدف این پژوهش بررسی و مقایسه ی سلامت عمومی و خودکار آمدی بین دانشجویان با عقاید مذهبی بالا و دانشجویان با عقاید مذهبی پایین است، طرح پژوهش ما از نوع علی – مقایسه ای می باشد. در این پژوهش برای جمع آوری داده های مرتبط با موضوع از پرسش نامه ی نگرش مذهبی، پرسش نامه ی GHQ و پرسش نامه خود کار آمدی شرز و همکاران GSE ، استفاده شده است.
۵.

گرایش مردم نسبت به مواد مخدر و روانگردان و نحوه ی استفاده از آنها

تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۱۴۷
براساس مطالعات انجام یافته معلوم گردیده است که معتادان هیجانات و منفی مختلفی (مانند پرخاشگری، عصبانیت، نگرانی و اندوه) را گزارش می کنند و به منظور فرار از مشکلات و اجتناب از ناراحتی و هیجانات و احساس منفی به مصرف مواد افیونی پناه می برند. به بیان دیگر در شرایط پرتنش و به هنگام رویارویی با عوامل فشار از برای کاهش فشار های عصبی و هیجانات منفی به آرام بخش ها و افیونها پناه می برند.نتایج حاصل تجزیه و تحلیل سوالات با استفاده از نرم افزار SPSS نشان می دهد: به نظر می آید که معتادین به مواد مخدر در عامل c (نوروز گرایی عمومی) نسبت به افراد عادی نمرات بالاتری بدست خواهند آورد. نمرات معتادین به مواد مخدر در عامل G (وجدان و فرامن قوی) در مقایسه با افراد عادی غیر معتاد بصورت معناداری کمتر خواهد بود. معتادین به مواد مخدر در عامل O (بی اعتمادی) نسبت به افراد عادی غیر معتاد نمرات بالاتری می گیرند . نمرات معتادین به مواد مخدر در عامل I (واقعگر و مستقل بودن) در مقایسه با افراد عادی غیر معتاد به صورت معناداری پائین تر خواهد بود. معتادین به مواد مخدر در عامل Q4 (تنش عصبی بالا) نسبت به افراد عادی غیر معتاد به صورت معناداری نمرات بالاتری بدست خواهند آورد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان