پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات

پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات

پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات سال اول آذر 1398 شماره 5

مقالات

۱.

مخاطب شناسی در امر به معروف و نهی از منکر با الگو گیری از سیره رضوی

تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۲۴
هدف از امر به معروف و نهی از منکر آن است که مردم ارزش های اسلامی را بازشناخته و تحولات جهان را با ضوابط دین ارزیابی کنند و بکوشند زندگی جامعه را بر آن معیار تطبیق دهند و شخصیت افراد را بر اساس اسلام بشناسند (میرعظیمی،1371، 162). در کشوری که مردم حق اعتراض به گناه داشته باشند، گناهکار جرات قانون شکنی و تجاوز ندارد. زندان هر اندازه سخت باشد، به سختی زندان افکار عمومی نیست کسی که مورد طرد و تنفر مردم واقع شود، جهان پهناور برای وی تنگنای غیرقابل تحملی است (موسوی خرم آبادی، 1386، 243). با نگاهی گذرا به سرنوشت بشر در می یابیم که امر به معروف و نهی از منکر از پیشینه ای به قدمت انسان برخوردار است. نخستین انسان دعوت کننده به نیکی بود و پس از او نیز پیام آوران وحی و پیروان مومنشان در انجام این وظیفه مهم تلاش کردند که با ظهور واپسین فرستاده پروردگار شتاب بیشتری یافت و در گستره ای فراتر از همیشه پیاده شد نتیجه کوشش های خستگی ناپذیر حضرت محمد و یارانش شکل گیری جامعه ای نیرومند در مدینه بود که نمونه کامل حاکمیت ارزش های الهی به شمار می آمد. دانشمندان آگاهی که امام خمینی به عنوان نمونه کامل آن در روزگار ما، مردم را به انجام این وظیفه الهی فراخواند و جامعه را از بند استعمار شرق و غرب رهایی بخشید (مرکز تحقیقات اسلامی سپاه، 137، 10-9).
۲.

بررسی اثر بخشی فناوری اطلاعات بر عملکرد مدیران مدارس شهرستان لردگان

تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۱۳۴
هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی فناوری اطلاعات بر عملکرد مدیران مدارس شهرستان لردگان می باشد. جامعه آماری در این تحقیق شامل 148 نفر از مدیان مدارس شهرستان لردگان می باشد. روش نمونه گیری برای این تحقیق روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشد. حجم نمونه آماری برای این پژوهش با استفاده از جدول مورگان برابر 103 نفر به دست آمد. در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. که پرسشنامه اول مربوط به پذیرش فناوری اطلاعات و پرسشنامه دوم مربوط به عملکرد نوآورانه، عملکردمحصول و عملکرد بازار می باشد. جهت سنجش پایایی ابزار اندازه گیری از آلفای کرونباخ استفاده شده است. در مورد پرسشنامه فناوری اطلاعات برابر80/0 و برای پرسشنامه عملکرد برابر 81/0و چون این مقادیر از 7/0 بزرگتر می باشد حاکی از پایایی بالای پرسشنامه ها بکار گرفته شده می باشد روایی پرسشنامه ها به صورت محتوایی و صوری توسط اساتید تأیید شد. روش های آماری تحقیق شامل آزمون رگرسیون، آزمون t مستقل، تحلیل واریانس و معادلات ساختاری به کمک نرم افزار لیزرل می باشد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که پذیرش فناوری اطلاعات فناوری (سودمندی ادراک شده، سهولت ادراک شده و تمایل بکارگیری) بر عملکرد نوآورانه، عملکرد بازار و عملکرد محصول تأثیر گذار است.
۳.

BIM روش پیشرفته مهندسی در صنعت ساختمان

تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۲۴۸
مدل سازی اطلاعات ساختمان به عنوان یک روش از قرن هفدهم شناخته می شود. اما با افزایش فشار از سوی سرمایه گذاران به منظور کاهش هزینه های ساخت ما می توانیم شاهد استفاده گسترده ازBIM باشیم. سایت های ساختمانی بزرگ در آینده بدون BIMاداره نمی شوند. این شرکت وضعیت فعلی استفاده ازBIMرا در منابع آموزشی بررسی می کند. در عین حال استفادهBIM را در معماری مدرن با آموزش کافی همه شرکت کنندگان ساده و موثر می کند.همچنین نشان می دهد کدام روش ها فعالیت طراحی در حال حاضر را ساده و موثر می کند.
۴.

بررسی کنترل کننده ی فازی چراغ راهنمایی با استفاده از روش سوگنو

تعداد بازدید : ۲۴۶ تعداد دانلود : ۲۹۶
این مقاله استفاده از کنترل کننده ی فازی سوگنو را برای کنترل یک تقاطع ایزوله بررسی می کند. اصول و قواعد سیستم کنترل فازی بر پایه ی وسایل نقلیه ی ورودی، طول صف وسایل نقلیه در فاز سبز، و طول صف های وسایل نقلیه در سایر فازها می باشد. توالی فاز و افزایش طول فاز در مرحله ی تصمیم گیری برای انتقال از فاز جاری به فاز مناسب بعدی استفاده می شوند. با استفاده از اطلاعات دریافتی از شناساگرهای ترافیکی در هر مسیر از تقاطع ایزوله، سیستم فازی، علایم بهینه را برای تنظیم طول فاز در شرایط ترافیکی فعلی را به دست می دهد. توالی فاز با استفاده از یک برنامه ی ساده با جملات اگر-آنگاه مدیریت می شود. در این مقاله شبیه سازی یک تقاطع ایزوله برای دو حالت چرخه ی کنترل ترافیک ثابت و سیستم کنترل ترافیک فازی بررسی و مقایسه شده اند. مقایسه به وضوح نشان می دهد که کنترل چراغ راهنمایی بر پایه منطق فازی، برای کنترل جریان ترافیک، موثرتر و انعطاف پذیرتر است.
۵.

بررسی وضعیت بهداشتی مکانهای ورزشی و رابطه ی آن در جذب جوانان

تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۷۰۰
مقاله حاضر با روش کتابخانه ای در پی بررسی وضعیت بهداشتی مکان های ورزشی و رابطه ی ان در جذب جوانان میپردازد .چرا که علیرغم توجهی که به امور بهداشتی در جامعه مدرن میکنند هنوز هم باشگاهها از بهداشت مناسبی برخوردار نیستند .بهداشت و ورزش اهداف عالی مشترک سلامت جسم و روح هستند برای رسیدن به این اهداف علم تربیت بدنی و بهداشت در بسیاری از موارد به طور مستقیم به کمک هم می شتابند. از طرفی ورزش میتواند برای پیشگیری و درمان و بازتوانی و نوتوانی بسیاری از بیماری ها و اختلالات جسمی و روحی به کار رود و در درمان و توانبخشی برخی از اسیب ها ،بیماری های عصبی ،عضلانی اسکلتی و اختلالات مربوط به شکل و وضعیت اندام ها موثر است. از طرف دیگر سازمان بهداشت جهانی گزارش کرده است که افزایش فعالیت بدنی در یک جامعه باعث کاهش هزینه های مراقبت های بهداشتی و کاهش میزان مرگ و میر میشود .کارشناسان راههای دستیابی به سلامت و تندرستی را عوامل مختلفی مثل :تغذییه مناسب ،رعایت اصول بهداشتی از لحاظ فردی و همچنین بهداشت در مکانها و باشگاههای ورزشی و اجرای فعالیت های بدنی می دانند که هر یک به نوبه خود نقش بسزایی در تامین سلامت جسم و روح افراد و همچنین جذب هر چه بیشتر جوانان به ورزش و فعالیت های بدنی را در پی دارد.بهداشت ورزشی و کسب جسمانی و روانی از طریق ورزش از موضوعاتی است که توجه افراد زیادی را به خود جلب کرده است و هر روزه بر دامنه فعالیت در این زمینه افزوده می شود.
۶.

بررسی تحلیلی مزایا و معایب شبکه های حسگر بی سیم و ارائه راه کارهای پیشنهادی

تعداد بازدید : ۲۲۳۱ تعداد دانلود : ۵۰۵
شبکه های حسگر بی سیم، از تحولات مهم دهه های اخیر است رفتارهای قوی آنها باعث ضبط و انتقال داده ها در محیط های نامطمئن و نامناسب شده است. این سیستم به دلیل ویژگی های ذاتی خود و کاربردهای متعددی که دارند، امروزه به شدت مورد توجه قرار گرفته و نسبت به سیستم های مشابه خود دارای یکسری مزیت ها و معایب می باشد. لذا این پژوهش با هدف بررسی تحلیلی مزایا و معایب شبکه های حسگر بی سیم و ارائه راه کارهای پیشنهادی انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش و ماهیت مروری و توصیفی- تحلیلی است. داده های به دست آمده، به روش کتابخانه ای و از طریق مصاحبه با کارشناسان گردآوری شده است. لذا در گام اول به بیان کلیات تحقیق پرداخته شده. در گام دوم مزایا و معایب شبکه های حسگر بی سیم گردآوری شد. در گام سوم به بیان راهکارها و پیشنهادات پرداخته شد و در گام چهارم نتیجه گیری نهایی صورت گرفته است. در نتیجه این تحقیق از مزایای شبکه حسگر بی سیم می توان به مواردی همچون: استفاده مشترک از منابع، کاهش هزینه، قابلیت اطمینان، کاهش زمان، قابلیت توسعه، ارتباطات، برپایی سریع در مواقع اضطراری، مناسب برای محیط هایی که نباید پارازیت و اختلال باشد، قرار نگرفتن در محیط های خطرناک و غیرعاقلانه برای مطالعات مکرر، شیوه اقتصادی به صرفه برای جمع آوری اطلاعات اشاره کرد. همچنین از مهمترین معایب شبکه حسگر بی سیم می توان به مواردی همچون: فقدان زیرساخت، استفاده از لینک بی سیم، چندپرشی بودن، خودمختاری نودها در تغییر مکان، مشکلات امنیتی، تنگناهای سخت افزاری، تعداد زیاد گره ها، چگالی بالا در توزیع گره ها در ناحیه عملیاتی، استعداد خرابی در گره ها، تغییرات همبندی، استفاده از روش پخش همگانی در ارتباط بین گره ها، داده محور بودن، قابلیت اطمینان، مقیاس پذیری، قیمت تمام شده، شرایط محیطی، مسیریابی، توپولوژی، رسانه ارتباطی، توان مصرفی گره ها، ارتباط بیدرنگ و هماهنگی، کوتاه بودن طول عمر شبکه، عوامل پیش بینی نشده، ویژگی های متغیر زمانی و اندازه در شبکه، محدودیت منابع اشاره کرد.
۷.

شناسایی و تحلیل خطاهای انسانی اپراتورهای اتاق کنترل نیروگاه بهبهان با تکنیک های HEART و HEIST

تعداد بازدید : ۱۵۰ تعداد دانلود : ۵۶۱
عامل انسانی اصلی ترین نقش را در بروز حوادث دارد. یکی از سیستم هایی که بروز خطاهای انسانی در آن می تواند تواند به حادثه ای فاجعه بار منتهی شود، نیروگاه ها است. این مقاله با هدف بررسی ارتباط بین حوادث و خطاهای انسانی و فرایندی اتاق فرمان نیروگاه سیکل ترکیبی بهبهان انجام شده است. پس از مصاحبه با کارشناسان اتاق کنترل نیروگاه، شغل ها مشخص و با تکنیک HTA، تجزیه و تحلیل شدند. با تکنیک HEART که یکی از ابزارهای ارزیابی قابلیت اطمینان انسان است، احتمال خطاها مشخص شد. نتایج در بخش تکنیک HEART نشان داد که بالاترین میزان احتمال خطا در آشنایی با کار دستگاه کنترل است. در تکنیک HEIST، خطاهای انسانی از نقطه نظر علل به وجود آورنده آنها، مورد بررسی قرار گرفتند که یافته ها نشان داد که بیشترین مورد خطا مربوط به مرحله تشخیص وضعیت بوده و مشاهده و جمع آوری اطلاعات در رده دوم قرار گرفته است. به منظور کاهش خطای انسانی، بهبود عملکرد کارکنان و جلوگیری از بروز خطای ناشی از عوامل انسانی، راهکارهای کنترلی مانند دستورالعمل های کاری مناسب، کیفیت آموزش کارکنان، رعایت قوانین و مقررات و .... پیشنهاد می شود.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۲