عبدالمحمد طاهری

عبدالمحمد طاهری

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.
۱.

شناسایی عوامل موثر در تصمیم گیری های غیرمتمرکز مدیران آموزش و پرورش

تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۲۱
مقدمه و هدف :در نظام های آموزشی نا متمرکز، تصمیم گیری از طریق نهادهای قانونگذار، شوراهای منتخب مردمی و هیئتهای امنا عملی می شود. هدف اصلی این تحقیق شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری های غیر متمرکز مدیران آموزش و پرورش است. روش شناسی :این پژوهش از نوع کاربردی و به صورت کیفی انجام شده است. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه های نیمه ساختاریافته و پرسشنامه بود که روایی آن توسط اساتید و کارشناسان  به صورت محتوایی مورد تائید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 87/0 محاسبه شد.تجزیه و تحلیل به صورت کیفی که به شناسایی عوامل موثر بر تصمیم گیری غیرمتمرکز مدیران با استفاده از روش تحلیل مضمون و اولویت بندی آن ها از طریق آزمون فریدمن  انجام شد برای بررسی اعتبار شبکه مضامین به دست آمده، از معیارهای اعتبارسنجی کیفی "قابل قبول بودن" و "قابل اعتماد بودن " و همچنین "ممیزی بیرونی" استفاده شد یافته ها: . نتایج حاصل از یافته های تحلیل مضمون، به شناسایی 4 مضمون سازمان دهنده، 17 مضمون پایه اصلی و 81 مضمون پایه فرعی منجر شد و در نهایت اولویت بندی نتایج با آزمون فریدمن نشان داد که از دیدگاه خبرگان،  نبود قوانین و مقررات جامع در ارتباط با تمرکززدایی(عامل محیطی) در اولویت اول و دارای بیشترین تاثیر گذاری بر تصمیم گیری های غیرمتمرکز مدیران آموزش و پرورش و مهارت فنی(عامل مدیریتی) در اولویت آخر و کمترین تاثیرگذاری بر تصمیم گیری های غیرمتمرکز مدیران آموزش و پرورش می باشد. نتیجه گیری : برای اثربخش نمودن نظام آموزش و پرورش حرکت بسوی کاستن تمرکز ضروری است.در این خصوص شناسایی موانع کم شایان توجهی به مسئولین و سیاستگذاران آموزش و پرورش می کند که در این مقاله بیان شده اند.
۲.

Comparison of the Effect of Conceptual Map and Traditional Instruction on Cognitive Learning Levels in the Course of Thinking and Media Literacy

تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۲۷۷
This study aimed to compare the effect of using conceptual map and traditional instruction on cognitive learning of Senior high school students in thinking and media literacy course. This is a quasi-experimental research using experimental and control groups. Three classes were chosen randomly (one for conceptual map teaching, one for the combination of lecture-based and conceptual map teaching (combined) and one as the control group).  In the combined group, learners were taught though conceptual mapping while the experimental group was exposed to both teacher-made conceptual map and combined method in eight sessions and the control group experienced traditional instruction. All the three groups completed the teacher-made academic achievement test in both levels of knowledge and high level of thinking.  The validity of the instrument measured through S. H. Lawshe formula was 0.78 and the reliability measured through Kuder - Richardson was 0.807. In order to analyze the data, covariance analysis was used. The findings of this study showed that the instruction was not effective at the level of knowledge, but there was a significant difference in the high level of comprehension which means that the highest effect was observed in the lecturing and conceptual mapping group (combined) while the lowest effect was attributed to the control group.  Keywords: Presentation and construction of concept map, Bloom cognitive levels, Concept map, Meaningful learning
۳.

شناسایی و اولویت بندی راهبردهای کارآفرینی سازمانی تاثیرگذاربر خلاقیت و ادراک توانمندی های هنرجویان شهرستان ایرانشهر

تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۸۱
درجامعه امروزی،گرایش کارآفرینان وراهبردهای کارآفرینی می توانددرخلاقیت وادراک توانمندی های دانش آموختگان وهنرجویان جامعه تأثیرگذار باشد.به طورکلی،این پژوهش ازمحدودمطالعاتی است که برروی تأثیرگذاری راهبردهای کارآفرینی سازمانی برخلاقیت وhدراک توانمندی ها ]صورت گرفته است هدف پژوهش حاضر ]شناسایی واولویت بندی راهبردهای کارآفرینی سازمانی تأثیرگذار برخلاقیت و ادراک توانمندی های هنرستان های هنرجویان فنی وحرفه ای شهرستان ایرانشهر بود.این پژوهش ازنظر هدف کاربردی وازنظر ماهیت و روش، توصیفی-پیمایشی است.جامعه آماری موردمطالعه د این پژوهش شامل مدیران ومتخصصان کارآفرینی هنرستان های فنی وحرفه ای شهرستان ایرانشهر بودندکه باتوجه به محدودبودن جامعه بااستفاده ازروش سرشماری، تعداد 25 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اصلی مورداستفاده در این تحقیق برای گردآوری داده ها مصاحبه عمیق و ساختاریافته بود. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از روش تصمیم گیری سلسله مراتبی(AHP) با استفاده از نرم افزار Expert Choice استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل اطلاعات نشان داد راهبردهای حمایتی-تشویقی در اولویت اول تأثیرگذاری بر خلاقیت و ادراک توانمندی قرار دارند. راهبردهای حمایتی در این اولویت بندی شامل قوانین حمایتی مناسب و کافی برای پشتیبانی از هنرجویان کارآفرین و روان سازی و تسهیل قوانین و مقررات ناظر و تأثیرگذار بر فضای کسب وکار می شود همچنین راهبرد فرهنگی-اجتماعی در رده دوم اولویت های تأثیرگذار بر خلاقیت و ادراک توانمندی قرار دارد که از طریق ایجاد فرهنگ و روحیه کارآفرینی در جامعه کارآفرینان سازمانی می تواند ایفای نقش نماید و راهبردهای مدیریتی-سیستمی، راهبرد آموزشی-مهارتی، راهبرد فردی و راهبرد محیطی در اولویت های بعدی تأثیرگذار بر خلاقیت و ادراک توانمندی قرار دارند بنابراین آنچه در بررسی راهبردهای کارآفرینی سازمانی، بسیار اهمیت دارد، وجود معیارهای صریح و روشن عملکرد است، که توسط آن بتوان تلاش ها را هدایت نمود و نتایج به دست آمده را ارزیابی کرد.
۴.

Organizational Silence and Occupational Burnout with Job Performance

تعداد بازدید : ۲۶۰ تعداد دانلود : ۴۰۸
This study is aimed to investigate the relationship between organizational silence and occupational burnout with job performance among teachers of Yasouj Organization of Education in 2015. Survey–Descriptive research is as correlation. So among 2100 teachers, 325 teachers were randomly selected as sample size due to Morgan Table. Some questionnaires were distributed and include the Burdas’s Organizational Silence , Maslach’s Occupational Burnout and Paterson’s Job Performance with stability of 0.90, 0.86 and 0.94 respectively on testing idea. Results showed that there is inversely significant relationship between organizational silence and occupational burnout. A direct relationship was observed between occupational burnout and job performance. Totally, the more the organizational silence among teachers, the more the occupational burnout and the less job performance and vice versa.
۵.

بررسی رابطه ی ساختار سازمانی با انگیزش شغلی کارکنان شرکت گاز بیدبلند

تعداد بازدید : ۴۸۱ تعداد دانلود : ۴۴۰
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ساختار سازمانی (پیچیدگی، رسمیت، تمرکز) با انگیزش شغلی کارکنان شرکت گاز بید بلند بوده است. جامعه ی آماری این پژوهش کارکنان شرکت گاز بید بلند در سال 1392 مشتمل بر 291 نفر بوده و با نمونه گیری تصادفی خوشه ای نمونه ای با حجم 165 نفر انتخاب شد. ابزارهای این پژوهش شامل پرسشنامه پیچیدگی رابینز (1987)، پرسشنامه رسمیت هیگ و آیکن (1969)، پرسشنامه تمرکز رابینز (1987) و پرسشنامه انگیزش شغلی رابینسون (2004) بوده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری در سطح توصیفی و استنباطی استفاده گردید. در سطح توصیفی از شاخص هایی نظیر فراوانی، درصد، میانگین و نمودار و در سطح آمار استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون و ضریب آتا استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین ساختار سازمانی، رسمیت و تمرکز سازمان با انگیزش شغلی رابطه ی معناداری وجود دارد. همچنین پژوهش نشان داد بین وضعیت استخدام و وضعیت تأهل با انگیزش شغلی رابطه ی معناداری وجود دارد، اما بین جنسیت، سن، سابقه و میزان تحصیلات با انگیزش شغلی رابطه ی معناداری وجود ندارد.
۶.

رابطه سبک تفکر (قانون گذار، اجرایی و قضاوت گرا) و کارآفرینی مدیران با سلامت سازمانی کارکنان

تعداد بازدید : ۶۱۱ تعداد دانلود : ۲۹۱
هدف این پژوهش تعیین رابطه بین سبکهای تفکر ( قانون گذاری، اجرایی و قضاوت گرا ) و کارآفرینی مدیران با سلامت سازمانی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1391می باشد. جامعه پژوهش شامل کلیه مدیران و کارکنان واحد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز 623 نفر (145 نفر مدیر - 478 نفر کارمند) است که با روش نمونه گیری طبقه ای 240 ﻧﻔﺮ از کارکنان و 60 نفر از مدیران انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل: پرسشنامه سلامت سازمانی (OHI) هوی و فیلدمن (1996)، پرسشنامه های سبک تفکر استرنبرگ (1991) و پرسشنامه کارآفرینی  رابینز و کولتار (1989) است. داده ها توسط برنامه SPSS  تجزیه و تحلیل شد و نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین سلامت سازمانی و کارآفرینی رابطه مثبت معنادار وجود دارد و از بین سبک های تفکر مدیران، سبک تفکر اجرایی با سلامت سازمانی رابطه معنادار دارد. همچنین کارآفرینی با سبک تفکر اجرایی و سبک تفکر قانون گذار مدیران رابطه معنادار دارد اما بین سبک تفکر قضاوت گرا و سلامت سازمانی کارکنان و همچنین سبک تفکر قضاوت گرایی مدیران و کارآفرینی رابطه معناداری مشاهده نشد. نتایج همچنین نشان داد که کارآفرینی نقش واسطه گری در ارتباط سبک تفکر اجرایی مدیران و سلامت سازمانی کارکنان را دارد. نتایج این پژوهش اهمیت سبک های تفکر و کارآفرینی مدیران در میزان سلامت سازمانی کارکنان را نشان داد.
۷.

رابطه بین کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی با کارآفرینی کارکنان

کلید واژه ها: کارآفرینی رفتار شهروندی سازمانی کیفیت زندگی کاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۶ تعداد دانلود : ۵۲۲
این پژوهش با هدف توصیف رابطه بین کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی با کارآفرینی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت به تعداد170 نفر که 115 نفر از آنها به عنوان حجم نمونه بر اساس جدول مورگان انتخاب شدند. روش نمونه گیری از نوع نمونه گیری طبقه ای نسبتی بوده است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های کیفیت زندگی کاری والتون (1970) با پایایی 85/.، رفتار شهروندی سازمانی پودساکف (1999) با پایایی90/. و پرسشنامه کارآفرینی پارسونز (1998) با پایایی 86/. بهره گرفته شده است و برای تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی از روش های آماری میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شده است. نتایج حاصله نشان داد که بین کیفیت زندگی کاری با کارآفرینی رابطه معنا داری وجود ندارد. اما در سنجش فرضیه فرعی این پژوهش که رابطه بین ابعاد کیفیت زندگی کاری با کارآفرینی بررسی شد، نتایج نشان داد که از بین ابعاد کیفیت زندگی کاری بین دو بعد رابطه اجتماعی زندگی کاری و انسجام اجتماعی زندگی کاری با کارآفرینی کارکنان رابطه معنا دار وجو دارد. هم چنین نتایج حاصله حاکی از این بود که بین رفتار شهروندی سازمانی با کارآفرینی کارکنان و بین ابعاد رفتار شهروندی سازمانی با کارآفرینی رابطه مثبت معناداری وجود دارد.
۸.

مقایسه عملکرد مدیران گروه های آموزشی دانشگاه از نظر مهارت های سه گانه مدیریتی

کلید واژه ها: عملکرد مدیران ادراکی انسانی مهارت های فنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۸ تعداد دانلود : ۲۸۶
این تحقیق با هدف بررسی و مقایسه عملکرد مدیران گروه های آموزشی دانشگاه آزاد شیراز از نظر مهارت های سه گانه مدیریتی (فنی، انسانی، ادراکی) انجام شده است. روش پژوهش توصیفی از نوع علی- مقایسه ای و پیمایشی بوده است. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق، اساتید نیمه وقت و تمام وقت دانشگاه آزاد شیراز بوده که بر اساس اطلاعات کسب شده420 نفر بوده است که با روش نمونه گیری طبقه ای252 نفر انتخاب شدند و داده های مورد نیاز برای بررسی مهارت های سه گانه مدیریتی مدیران گروه های آموزشی جمع آوری گردید. ابزار سنجش در این پژوهش، پرسشنامه خود ساخته با عنوان پرسشنامه سنجش مهارت های سه گانه مدیریتی (فنی، انسانی، ادراکی) در سال 1390 بوده است. روایی مورد استفاده در این تحقیق، روایی صوری می باشد، هم چنین برای تعیین پایایی آزمون از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. در این تحقیق برای اندازه گیری و تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. در سطح آمار توصیفی (محاسبه فراوانی، درصد، میانگین، انحراف استاندارد) و در سطح آمار استنباطی از آزمون ANOVA و آزمون تعقیب توکی استفاده شد که پس از تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزار SPSS نتایج زیر بدست آمد: بین عملکرد مدیران گروه های آموزشی دانشگاه آزاد شیراز از نظر مهارت های سه گانه مدیریتی (فنی، انسانی، ادراکی) تفاوت معناداری وجود دارد. به طور کلی بالاترین و پایین ترین مهارت فنی به ترتیب مربوط به دانشکده کشاورزی و دانشکده علوم انسانی می باشد. بالاترین و پایین ترین مهارت انسانی به ترتیب مربوط به دانشکده علوم انسانی و دانشکده فنی- مهندسی می باشد. بالاترین و پایین ترین مهارت ادراکی به ترتیب مربوط به دانشکده علوم پایه و دانشکده کشاورزی می باشد.
۹.

رابطه استفاده مدیر از انواع قدرت با اثربخشی و تعهد سازمانی دبیران

تعداد بازدید : ۴۷۶ تعداد دانلود : ۲۹۹
این پژوهش در پی بررسی رابطه بین استفاده مدیر از انواع قدرت (اجباری،پاداشی و قانونی) با اثربخشی و تعهد سازمانی دبیران ناحیه دو آموزش و پرورش شهر شیراز بود و پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. نمونه آماری پژوهش 113 نفر از دبیران شاغل در دبیرستان های ناحیه دو شیراز بودند که به روش نمونه گیری تصادفی ساده و براساس جدول مورگان انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه مدیریت قدرت (محقق ساخته)، اثربخشی (پارسونز) و تعهد سازمانی (مادوی، استیرز و پورتر،1974) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است که نتایج نشان داد که رابطه بین مدیریت قدرت و اثربخشی معنادار بوده و از انواع قدرت، قدرت پاداشی و قدرت قانونی با اثر بخشی رابطه معنی داری داشتند. از طرف دیگر مدیریت قدرت با تعهد سازمانی رابطه معنی دار نداشته و هیچ کدام از انواع قدرت نیز قادر به پیش بینی تعهد سازمانی نبودند.
۱۰.

دموکراسی آموزشی در مدارس و تأثیر آن بر رشد مهارت تفکر انتقادی و اجتماعی دانش آموزان دوره متوسطه اول

کلید واژه ها: تفکر انتقادی مهارت های اجتماعی دموکراسی آموزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۶ تعداد دانلود : ۴۵۷
مقدمه: بررسی و مقایسه مؤلفه های دموکراسی آموزشی در مدارس غیرانتفاعی و دولتی و تأثیر آن بر مهارت تفکر انتقادی و اجتماعی دانش آموزان دوره متوسطه اول بوده است. روش: تحقیق توصیفی از نوع زمینه یابی و علی مقایسه ای بوده است. جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه معلمان و دانش آموزان دوره راهنمایی تحصیلی است که در سال 92 1391 در مدارس دخترانه شهر گچساران مشغول بودند. روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای بود که از بین 22 مدرسه دخترانه 2 مدرسه غیرانتفاعی و 2 مدرسه دولتی به تصادف انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته مؤلفه های دموکراسی آموزشی بود که روایی آن به تأیید 5 نفر از اساتید تعلیم و تربیت رسید و پرسش نامه گرایش به تفکر انتقادی ریکتس بود که پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 79/٠ به دست آمد و پرسش نامه سوم، پرسش نامه مهارت اجتماعی ایندربیتزن و فوستر بود که پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 86/٠ به دست آمد. اطلاعات جمع آوری شده از پرسش نامه ها با استفاده آزمون t تست گروه های مستقل، تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی توکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که بین مدارس غیر انتفاعی و دولتی دوره راهنمایی از لحاظ میزان برخورداری از مؤلفه های دموکراسی آموزشی تفاوت معنادار وجود داشت و مدارس غیر انتفاعی از وضعیت بهتری برخوردار بودند همچنین بین نمره تفکر انتقادی و مهارت اجتماعی دانش آموزان مدارس غیرانتفاعی و دولتی تفاوت معنادار بود. نتیجه گیری: در کل در هر دو مورد نمرات دانش آموزان مدارس غیرانتفاعی بهتر بود.
۱۱.

سنجش الگوی مفهومی مدیریت بهره وری در اداره کل آموزش و پرورش فارس

تعداد بازدید : ۴۲۷ تعداد دانلود : ۲۲۰
هدف از این پژوهش، سنجش الگوی مفهومی مدیریت بهره وری از دیدگاه کارکنان سازمان آموزش وپرورش فارس بود. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه ی آماری241 نفر از کارشناسان سازمان آموزش و پرورش فارس بودند که آزمودنی های پژوهش بر اساس جدول مورگان به گونه ی تصادفی طبقه ای 159 نفر تعیین شدند. برای گرد آوری داده ها، دو پرسشنامه به سبک لیکرت تنظیم شد. یک پرسشنامه برای سنجش مؤلفه های الگوی موردنظر که شامل: عوامل گروهی، عوامل قانونی، عوامل جلب رضایت مراجعین، عوامل حمایتی، عوامل کیفی، تفکر منطقی و وجدان کاری بود و پرسشنامه ای نیز برای اندازه گیری بهره وری تنظیم شد. پایایی پرسشنامه سنجش مؤلفه های الگوی مدیریت بهره وری بر اساس آلفای کرونباخ 87/0 و پایایی پرسشنامه بهره وری 97/0 گردید. باکمک ضریب همبستگی پیرسون عوامل مورد آزمون قرار گرفتند، بر اساس نتایج بدست آمده، کلیه ی متغیرها همبستگی مثبت و معناداری با بهره وری داشتند و همگی از عوامل موثر بر بهره وری کارکنان بودند. برای پیش بینی بهره وری بر اساس الگوی مورد نظر در سازمان آموزش و پرورش از رگرسیون چند متغیره استفاده گردید که مشخص شد عوامل تفکر منطقی، عوامل گروهی و جلب رضایت مراجعین توانایی پیش بینی بهره وری را دارند
۱۲.

رابطه ی بین سلامت سازمانی با استقرار مدیریت مدرسه محوری

تعداد بازدید : ۴۸۳ تعداد دانلود : ۲۶۱
هدف تحقیق حاضر، تعیین رابطه بین سلامت سازمانی با استقرار مدیریت مدرسه محوری مدارس متوسطه شهر شیراز بوده است. نوع تحقیق کاربردی و از حیث روش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق مدیران متوسطه، شامل مدیران مدارس(دخترانه-پسرانه) و (دولتی-غیرانتفاعی) نواحی چهارگانه ی شهر شیراز که تعداد 310 نفر در سال تحصیلی 90-89 بوده اند، درنظر گرفته شده است. تعداد 175نفر نمونه با استفاده از جدول مورگان با روش تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری اطلاعات، دو پرسشنامه شامل پرسشنامه ی سلامت سازمانی با 44 سوال و پرسشنامه ی مدیریت مدرسه محوری با 42 سوال است. پایایی پرسشنامه ی سلامت سازمانی از طریق آزمون آلفای کرونباخ در سطح 84/0 و پرسشنامه ی مدیریت مدرسه محوری در سطح 85/0 محاسبه شده است. اطلاعات حاصل با استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی نظیر آزمون همبستگی پیرسون، آزمون پارامتری t (دو نمونه ای) و برای آزمون نرمال بودن داده ها از نمودار احتمال نرمال و آزمون نرمال بودن اندرسن- دارلینگ تجزیه و تحلیل شد، نتایج به دست آمده نشان داد: 1) بین تمامی ابعاد سلامت سازمانی(یگانگی نهادی، مراعات، ساخت دهی، حمایت منابع و نفوذ مدیر، روحیه و تاکید علمی) با استقرار مدیریت مدرسه محوری رابطه وجود دارد. 2) بین میزان سلامت سازمانی با استقرار مدیریت مدرسه محوری در مدارس متوسطه ی دولتی و غیرانتفاعی شهر شیراز، تفاوت معناداری وجود دارد 3) بین میزان سلامت سازمانی با استقرار مدیریت مدرسه محوری در مدارس متوسطه ی دخترانه و پسرانه شهر شیراز تفاوت معناداری وجود ندارد. 4) بین سلامت سازمانی(سطح نهادی، اداری و فنی) مدارس متوسطه شهر شیراز با استقرار مدیریت مدرسه محوری رابطه وجود دارد که این رابطه در سطح نهادی کم و در دو سطح اداری و فنی قوی می باشد. 5) بیشترین ارتباط با متغیر استقرار مدیریت مدرسه محوری را گویه ی ساخت دهی از سطح اداری سلامت سازمانی و کمترین ارتباط را میزان یگانگی نهادی از سطح نهادی سلامت سازمانی دارد.
۱۳.

بررسی تاثیر مولفه های اضطراب و نگرش ریاضی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی در درس ریاضی

کلید واژه ها: نگرش ریاضی اضطراب ریاضی پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی روانشناسی روانشناسی اجتماعی وضع رفتار و عقاید
  2. حوزه‌های تخصصی روانشناسی روانشناسی انگیزش انگیزش در تعلیم و تربیت
تعداد بازدید : ۴۶۰۳ تعداد دانلود : ۲۴۹۲
هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر مولفه های اضطراب ریاضی و نگرش به ریاضی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی در درس ریاضی بود. آزمودنی های تحقیق شامل 987 دانش آموز کلاس اول دبیرستان (488 دختر و 499 پسر) بودند که به روش خوشه ای تصادفی از نواحی چهارگانه ای آموزش و پرورش شهرستان شیراز انتخاب شدند. ابزار سنجش ""مقیاس اضطراب ریاضی"" و ""مقیاس نگرش به ریاضی"" بود. تحلیل عاملی نشان داد که اضطراب ریاضی از چهار مولفه اضطراب درس ریاضی و عدد، اضطراب امتحان ریاضی، احساس منفی به ریاضی و نگرانی درباره ی ریاضی تشکیل شده و نگرش به ریاضی شامل دو مولفه التذاذ و ارزش است. شاخص پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی، نمره پایانی درس ریاضی دانش آموزان بود. تحلیل رگرسیون مرحله ای با کنترل دو متغیر جمعیت شناختی جنسیت و میزان تحصیلات پدر، نشان داد که قوی ترین عامل پیش بینی کننده ی پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی، مولفه ی نگرشی التذاذ است. به بیان دیگر، دانش آموزانی که از درگیر شدن با موقعیت هایی که مستلزم استفاده از دانش ریاضی است، لذت می برند و به درس ریاضی تعلق خاطر دارند، از پیشرفت تحصیلی در این درس برخوردار می شوند، یافته های پژوهش حاضر نشانگر آن بود که فزونی احساس منفی به ریاضی و افزایش اضطراب درس ریاضی و عدد، با کاهش پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی همراه است. تلویح یافته های ذکر شده برای دست اندکاران تعلیم و تربیت، توجه به نقش عوامل انگیزشی، به ویژه نگرش به ریاضی در پیشرفت ریاضی دانش آموزان، سوق دادن روش های آموزش ریاضی در جهت ایجاد علاقه به این درس و کاهش احساس های منفی و اضطراب است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان