جامعه شناسی کاربردی

جامعه شناسی کاربردی

جامعه شناسی کاربردی سال بیست و ششم زمستان 1394 شماره 4 (پیاپی 60) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۲.

دین، سلامت روان و احساس تنهایی بررسی نسبت میان میزان دینداری و سلامت روان با احساس تنهایی (مورد مطالعه: شهروندان تهرانی)(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

تحلیل تقابل گفتمانی اصول گرایی و اصلاح طلبی در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

عوامل مرتبط با اعتماد به عدم خیانت همسر مورد مطالعه: مردان و زنان متأهل شهر اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

تحلیل رابطه جامعه شناختی سبک زندگی و گرایش به حقوق شهروندی (مطالعه موردی دانشجویان پیام نور خراسان جنوبی)(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

رابطه استفاده از رسانه های جمعی و میزان سرمایه اجتماعی در شهر کاشان(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

توسعه اجتماعی اقتصادی و تأثیر آن بر تلقی افراد از چیستی خرافات مطالعه موردی: شهرستان های استان اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)

۸.

بررسی جامعه شناختی ابعاد مدارای اجتماعی با تأکید بر ویژگی های شخصیتی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 757 تعداد دانلود : 166
۹.

تحلیل جامعه شناختی نهضت جنگل با تأکید بر ایدئولوژی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۰.

رابطه فرهنگ سازمانی و وجدان کاری کارکنان با نقش میانجی گری جامعه پذیری سازمانی کارکنان دانشگاه ارومیه(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۱.

بررسی رابطه بین همرهنگی، تشخص طلبی و طبقه اجتماعی- اقتصادی با میزان مدگرایی (مورد مطالعه: دانشجویان کارشناسی دانشگاه تبریز)(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۲.

رابطه رهبری اخلاقی و مسؤولیت پذیری اجتماعی (مطالعه موردی کارکنان سایت اداری سنندج)(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۷