جامعه شناسی کاربردی

جامعه شناسی کاربردی

جامعه شناسی کاربردی سال بیست و ششم زمستان 1394 شماره 4 (پیاپی 60)

مقالات

۲.

دین، سلامت روان و احساس تنهایی بررسی نسبت میان میزان دینداری و سلامت روان با احساس تنهایی (مورد مطالعه: شهروندان تهرانی)

۴.

عوامل مرتبط با اعتماد به عدم خیانت همسر مورد مطالعه: مردان و زنان متأهل شهر اصفهان

۵.

تحلیل رابطه جامعه شناختی سبک زندگی و گرایش به حقوق شهروندی (مطالعه موردی دانشجویان پیام نور خراسان جنوبی)

۶.

رابطه استفاده از رسانه های جمعی و میزان سرمایه اجتماعی در شهر کاشان

۷.

توسعه اجتماعی اقتصادی و تأثیر آن بر تلقی افراد از چیستی خرافات مطالعه موردی: شهرستان های استان اصفهان

۸.

بررسی جامعه شناختی ابعاد مدارای اجتماعی با تأکید بر ویژگی های شخصیتی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۶ تعداد دانلود : ۲۵۷
۹.

تحلیل جامعه شناختی نهضت جنگل با تأکید بر ایدئولوژی آن

۱۰.

رابطه فرهنگ سازمانی و وجدان کاری کارکنان با نقش میانجی گری جامعه پذیری سازمانی کارکنان دانشگاه ارومیه

۱۱.

بررسی رابطه بین همرهنگی، تشخص طلبی و طبقه اجتماعی- اقتصادی با میزان مدگرایی (مورد مطالعه: دانشجویان کارشناسی دانشگاه تبریز)

۱۲.

رابطه رهبری اخلاقی و مسؤولیت پذیری اجتماعی (مطالعه موردی کارکنان سایت اداری سنندج)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۸