جامعه شناسی کاربردی - نشریه علمی (وزارت علوم)

جامعه شناسی کاربردی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اجتماعی و ارتباطات
e-issn: ۲۳۲۲-۳۴۳X
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۴ خرداد ۱۳۸۰
مدیر مسئول: دکتر علی هاشمیان فر
ناشر: دانشگاه اصفهان
p-issn: ۲۰۰۸-۵۷۴۵
صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر علی ربانی خوراسگانی
مدیر داخلی: کارشناس نشریه: نیلوفر محمدطاهری
مدیر اجرایی: دبیر تخصصی: احسان آقابابایی
هیئت تحریریه: Anton Oleynik، Rob Shields، Amir Erfani، دکتر پدرام خسرو نژاد، دکتر محمد تقی ایمان، دکتر حسین بنی فاطمه، دکتر علی ربانی خوراسگانی، دکتر سعید زاهد زاهدانی، دکتر وحید قاسمی، دکتر موسی عنبری، دکتر علیرضا محسنی تبریزی، دکتر بهجت یزدخواستی
آدرس: اصفهان- دانشگاه اصفهان- سازمان مرکزی- معاونت پژوهشی و فناوری - طبقه سوم - دفتر نشریه جامعه‌شناسی کاربردی-
تلفن: ۰۳۱۳۷۹۳۲۱۷۵
وب سایت: http://jas.ui.ac.ir/
پست الکترونیکی: jas@res.ui.ac.ir
کد پستی: ۸۱۷۴۶۷۳۴۴۱

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹