اطلاعات جغرافیایی (سپهر)

اطلاعات جغرافیایی (سپهر)

سپهر دوره بیست و دوم پاییز 1392 شماره 87

مقالات

۱.

مروری بر روشهای پیشبینی و برآورد بارش از طریق داده های سنجش از دور

۴.

آشکارسازی تغییرات پوشش / کاربری منطقه طالقان با استفاده از سنجش از دور

۱۲.

تبیین نقش فضاهای شهری در پیشگیری از وقوع جرم و ایجاد امنیت

۱۴.

گوگل ارتس، سیستم اطلاعات جغرافیایی و زمین لغزش چهار تخته؛ روش ساده و جدید برای بررسی زمین لغزش

۱۸.

بررسی جایگاه روستاهای شهری در طرح های توسعه شهری - مطالعه موردی: طرح جامع تهران، تفصیلی و الگوی توسعه منطقه یک

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۳