اطلاعات جغرافیایی (سپهر)

اطلاعات جغرافیایی (سپهر)

سپهر دوره بیست و یکم زمستان 1391 شماره 84

مقالات

۴.

بررسی ساخت شهری اصفهان در دوره صفویه از دیدگاه مکتب آرمان گرایی اکولوژیک

۵.

برآورد ارزش گذاری اقتصادی - تفرجگاهی جنگل و سراب گیان نهاوند و بررسی تعیین عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان (CVM)

۱۴.

بررسی تغییرات کاربری اراضی شهرستان نقده با استفاده از تکنیک های سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (RS & GIS)

۱۸.

رویکرد به مدیریت یکپارچه محیطی در سازماندهی سواحل کشور (فرصتها، چالش ها و راه کارها)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۳