اطلاعات جغرافیایی (سپهر)

اطلاعات جغرافیایی (سپهر)

سپهر دوره بیست و دوم بهار 1392 شماره 85

مقالات

۳.

نئولیبرالیسم و تأثیر آن بر فضای شهری (مطالعه موردی: شهرهای انگلستان)

۱۰.

تولید نقشه ژئومورفولوژی به کمک تصاویر ماهواره ای برای برنامه ریزی و توسعه شهری - مطالعه موردی: شهر کوربا، ایالت چاتیسگر هند

۱۱.

بررسی ویژگی های ژئومورفولوژی گسل شمال تبریز و تعامل آن با توسعه فیزیکی این شهر

۱۲.

تحلیلی بر الگوی توسعه کالبدی - فضایی شهر کرد با استفاده از مدلهای آنتروپی شانون و هلدرن طّی سال 1385-1335

۱۳.

بررسی نقش و جایگاه پارکها و فضای سبز شهر اصفهان در اختصاص اوقات فراغت شهروندان (مطالعه موردی: فضای سبز حاشیهی زاینده رود)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۳