اطلاعات جغرافیایی (سپهر)

اطلاعات جغرافیایی (سپهر)

سپهر (سازمان جغرافیایی) سال نوزدهم بهار 1389 شماره 73

مقالات

۵.

راهکارهای بررسی و تحلیل تغییرات کاربری اراضی با تاکید بر سنجش از دور و یا تحلیل کاربردی بر روی ناحیه گرگان

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۷