اطلاعات جغرافیایی (سپهر)

اطلاعات جغرافیایی (سپهر)

سپهر دوره بیست و یکم بهار 1391 شماره 81

مقالات

۲.

سطح بندی دهستان های بخش شیروان از نظر شاخص های توسعه انسانی

۳.

برهمکنش فرآیندهای تاریخی و اقتصاد سیاسی شهر (مطالعه موردی: نظام شهری ایران پس از انقلاب مشروطه)

۱۰.

کاربرد حقوقی سامانه های داده های مکانی (GIS) و مدیریت زمین (LIS) در تملک اراضی توسط دولت

۱۲.

بررسی سیلاب های حوضه سدِ سیل بند و راه های جلوگیری از خطرات ناشی از آن بر شهر لار

۱۴.

وضعیت و جایگاه مشارکت و عوامل مؤثر بر آن در برنامه ریزی روستایی (مطالعه موردی؛ جمعیت روستایی شهرستان بوکان)

۱۵.

راهبردهای بازاریابی و برندسازی توریسم حلال در کشورهای اسلامی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۳