اطلاعات جغرافیایی (سپهر) - علمی-پژوهشی

اطلاعات جغرافیایی (سپهر)


مهندسی نقشه برداری، دورسنجی و علوم جغرافیایی


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار:  فصلنامه

صاحب امتیاز: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

مدیر مسئول: دکتر مهدی مدیری

هیئت تحریریه: دکتر علیرضا آزموده اردلان، دکتر محمّدحسین باقری افشردی، دکتر محمّدرضاثروتی، دکتر رحیم سرور، دکتر سید یحیی صفوی، دکتر محتبی قدیری معصوم، دکتر حسین محمّدی، دکتر مجتبی یمانی

وب سایت:http://www.sepehr.org

 


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: جغرافیا
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ تیر ۱۳۹۳
ناشر: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۳