اطلاعات جغرافیایی (سپهر)

اطلاعات جغرافیایی (سپهر)

سپهر دوره بیست و دوم زمستان 1392 شماره 88

مقالات

۳.

تحلیل و سطح بندی پتانسیل های توسعه یافتگی گردشگری و تأثیر آن درتوسعه پایدار با استفاده از مدل چند متغیره TOPSIS (مطالعه موردی: استان مازندران)

۵.

بررسی تغییرات تابش کل دریافتی سطح زمین (TSR) در اقلیم نیمه خشک نیمه خشک با استفاده از داده های اصلاح شده ایستگاه های زمینی (مطالعه موردی: ایستگاه های تابش سنجی تبریز و کرمانشاه)

۷.

مدیریت مواد زائد جامد شهری و نقش آن در توسعه ی پایدار (مطالعه موردی: شهرداری منطقه12 تهران)

۱۰.

بررسی کاربردهای سنجش از دور در ارزیابی و پایش تخریب سرزمین و بیابان زایی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۳