سوره اندیشه

سوره اندیشه

سوره اندیشه آذر و دی 1390 شماره 54 و 55

گفتگوها

۲.

سبک زندگی؛ ایران: پول، عمر، زندگی؛ برخی ابعاد اجتماعی درآمد

۳.

سبک زندگی؛ زندگی با لباس خاکی؛ نیم نگاهی به شرایط امکان زندگی به سبک دوران دفاع مقدس

۴.

سبک زندگی؛ زندگی با بوی عشق؛ تأثیرات هیئت برای تحول در زندگی

۵.

نظام اجتماعی؛ ایران: در جستجوی بوروکراسی ایرانی؛ میزگردی درباره ی بررسی و آسیب شناسی بوروکراسی در ایران پس از انقلاب اسلامی

۸.

هنر و ادب؛ غرب: از ادبیات تا ادبیت؛ نسبت فرمالیسم با تعهدگریزی در ادبیات

مقالات

۲.

سبک زندگی؛ اسلام: تمدن هیأتی؛ برخی موفقیت های هیئت در غلبه بر اقتضائات تمدنی

۳.

سبک زندگی؛ فهم لطیف؛ روضه، راه سامان دادن به توجهات

۴.

سبک زندگی؛ بعد از روضه...؛ تعارض سازوکارهای زندگی با روح هیئت

۷.

نظام اجتماعی؛ گذار از عقلانیت افسون زده؛ بررسی پیوندهای بوروکراسی و عقلانیت ابزاری

۸.

نظام اجتماعی؛ غرب: جامعه ی انضباطی از وبر تا فوکو بررسی جایگاه بوروکراسی صوری-عقلائی و دیرینه شناسی قدرت در تکوین جامعه ی انضباطی

۹.

نظام اجتماعی؛ بوروکراسی و اختلالات ساختاری تحلیل تغییرات ساختاری در تناسب با ارزش ها و اهداف انقلاب اسلامی

۱۴.

نظریه اجتماعی؛ چگونه طبقه بندی شکل می گیرد؟؛ تأثیر جهان بینی بر طبقه بندی علوم و تأثیر متقابل طبقه بندی علوم بر معرفت شناسی انسان

۱۵.

نظریه اجتماعی؛ از تجویز پوزیتیویسم تا توصیف هرمنوتیک

۱۶.

نظریه اجتماعی؛ ایران: از تقسیم علوم تا تدبیر امور؛ جایگاه علوم انسانی در طبقه بندی علوم و سیاست گذاری

۱۷.

نظریه اجتماعی؛ اسلام: طبقه بندی در تاریخ؛ بحثی در باب تقسیمات علوم از منظر اندیشمندان متقدم

۱۸.

نظریه اجتماعی؛ علم اجتماعی در تقسیم بندی علوم حکمای مسلمان؛ جایگاه علم اجتماعی در طبقه بندی علوم از دیدگاه حکمای مسلمان

۱۹.

نظریه اجتماعی؛ تفکیک مداوم؛ درآمدی بر مبادی فلسفی تمایز نظری - عملی در حکمت اسلامی

۲۵.

تفکر؛ فلسفه ی تحلیلی زیر سایه ی علم؛ بررسی ارتباط علم و فلسفه ی ذهن

۲۸.

تفکر؛ فلسفه ی اسلامی با عینک تحلیلی؛ درباره ی منوچهر بزرگمهر؛ نخستین مترجم آثار فیلسوفان تحلیلی

۳۶.

تاریخ؛ تأمل؛ موقف المواقف و میقات المواقیت؛ گذری بر نگاه ادواری به تاریخ

۳۷.

تاریخ؛ غرب؛ خاورشناسی به شیوه ی همدلانه؛ روش شناسی خاورشناسان در برخود با اصول و مبانی فکری و اعتقادی شیعه

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تاریخ فلسفه تاریخ روش شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی تاریخ گروه های ویژه تاریخ نگاری
تعداد بازدید : 780 تعداد دانلود : 589
۳۸.

تاریخ؛ اسلام: تأملی نو در مفهوم «تاریخ»؛ مروری بر تعاریف تاریخ با نیم نگاهی به فلسفه ی تاریخ شیعی

۴۰.

تاریخ؛ آینده: پایان شب تاریخ؛ جایگاه مهدویت در تاریخ شیعه