سوره اندیشه -

سوره اندیشه


علوم انسانی


دوره انتشار: دوماهنامه 
صاحب امتیاز: حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی 
مدیر مسئول: محسن مؤمنی شریف

ناشر: شرکت انتشارات سوره مهر

دبیر تحریریه: مهدی مظفری‌نیا

ناشر: شرکت انتشارات سوره مهر

دبیر تحریریه: مهدی مظفری‌نیا

جانشین دبیر تحریریه: روح الله نادری، سجاد بیات

مجله‌ی تحلیلی:

سبک زندگی: سید ابراهیم رئوف موسوی، نظام اجتماعی: مهدی معافی، مرتضی رحمانی، نظریه اجتماعی: محمود ناصری، تفکر: روح‌الله نادری، سید محمدهادی میرطاهری، هنر و ادب: سید محمدصادق سیاح، تاریخ: علی امرایی، ضمیمه و اسفار: وحید تقوی‌پور

مدیر داخلی: یوسف مولودی

تلفن: 84172056-021

وب سایت: www.sooremag.ir
پست الکترونیک: sooreh.t@gmail.com

آرشیو نشریه: