روان شناسی افراد استثنایی

روان شناسی افراد استثنایی

روان شناسی افراد استثنایی دوره جدید سال دوم زمستان 1391 شماره 8

مقالات

۱.

شناسایی نقش عوامل تنش زای دوران بارداری در ابتلای کودکان به اختلال کاستی توجه و بیش فعالی

۲.

تأثیر آموزش ایمن سازی در پیشگیری ازآسیب جنسی در دختران نوبالغ کم توان ذهنی

۴.

تأثیر آموزش راهبردهای شناختی و شناختی فراشناختی بر عملکرد حل مسأله و رفتار سازشی دانش آموزان کم توان ذهنی

۵.

پذیرش همسالان در دانش آموزان پسر پایة دوم راهنمایی 77 با نارسایی های یادگیری ویژه و دانش آموزان با پیشرفت تحصیلی متفاوت

۶.

دلبستگی عمومی والدین و نظریة ذهن دانش آموزان کم توان ذهنی

۷.

مقایسة اثربخشی روش پس خوراند زیستی و روش چندحسی فرنالد در درمان اختلال نارساخوانی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۳