روان شناسی افراد استثنایی

روان شناسی افراد استثنایی

روان شناسی افراد استثنایی دوره جدید سال اول زمستان 1390 شماره 4 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

مقایسة میزان افسردگی و پرخاشگری در میان برادران و خواهران سالم 6-12 ساله کودکان درخودمانده و اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

تأثیر آموزش چندرسانه ای بر میزان یادگیری و یادداری درس ریاضی دانش آموزان درخودمانده(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

اثربخشی مشاوره زناشویی بر کاهش تعارضات زناشویی والدین کودکان کم توان ذهنی مراجعه کننده به مرکز مشاوره بهزیستی شهر(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

تأثیر آموزش ایمن سازی در برابر فشار روانی بر افزایش ابراز وجود دانش آموزان دختر معلول جسمی حرکتی دورة متوسطة شهر اصفهان در سال 1389(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

بررسی و مقایسة استعدادهای چندگانة گاردنر در دانش آموزان پسر نابینا و بینا مقطع راهنمایی شهر تهران در سال تحصیلی 90-91(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

بررسی رابطة صفات شخصیتی و سبک های مقابله ای با اضطراب اجتماعی دانشجویان نابینا و عادی دانشگاه های استان فارس(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

ویژگی های روان سنجی نسخة فارسی سیاهة اختلال هماهنگی رشدی در پسران 6-11 ساله(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۵