روان شناسی افراد استثنایی

روان شناسی افراد استثنایی

روان شناسی افراد استثنایی دوره جدید سال دوم پاییز 1391 شماره 7 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

رابطة سبک های مقابله ای و حمایت اجتماعی ادراک شده با مقیاس های بهزیستی روانی در بین والدین با کودکان استثنایی و عادی شهر کرمانشاه در سال 1389(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

بررسی ملاک های دوستی و دوست یابی افراد سندرم داون 14-24 سال و مقایسة آن با سایر گروه های عقب ماندة ذهنی آموزش پذیر(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

تدوین برنامة آموزش والدین برای خانواده های دارای فرزندان با اختلال نارسایی توجه /بیش فعالی و تأثیر آن برکاهش نشانه ها و کارکرد خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

پیش بینی ابعاد خلاقیت بر اساس جهت گیری های هدف در درس ریاضی در میان دانش آموزان دبیرستان های پرورش استعدادهای درخشان، نمونة دولتی و عادی در سال تحصیلی 91-90(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

پیش بینی رفتار سازشی دانش آموزان کم توان ذهنی خفیف بر اساس سبک فرزندپروری مادران در شهر شیراز سال 90-91(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

مقایسة بینش هیجانی، میزان عزت نفس و افسردگی در دختران بزه دیده و بزه ندیده 15 تا 18 سال شهر تهران در سال 89-90(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

اثربخشی آموزش حرکات ورزش ایروبیک بر میزان توجه دیداری و شنیداری دانش آموزان پسر پیش دبستانی با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی شهر اصفهان 88-89(مقاله علمی وزارت علوم)

۸.

مقایسة ویژگی های شخصیتی و میزان سازگاری مادران دانش آموزان عقب ماند ة ذهنی و عادی شهر تهران سال 87-88(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۲