روان شناسی افراد استثنایی

روان شناسی افراد استثنایی

روان شناسی افراد استثنایی دوره جدید سال دوم بهار 1391 شماره 5 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تأثیر آموزشی چندرسانه ای بر میزان یادگیری و یادداری ریاضی دانش آموزان دختر کم توان ذهنی پایة چهارم شهر اراک(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

بررسی کارکردهای اجرایی استدلال، برنامه ریزی سازمان دهی و حافظة کاری در دانش آموزان با و بدون اختلال ریاضی در مقطع ابتدایی استان تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

الگوی پیش بینی احساس تنهایی بر مبنای تعامل معلم با دانش آموز و ابعاد ادراک شایستگی در میان نوجوانان با و بدون نقص بینایی(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

بررسی مقایسه ای اثربخشی آموزش های گروهی عزت نفس، خودکارآمدی و انگیزش پیشرفت بر عزت نفس زنان با معلولیت جسمی- حرکتی 18-35 ساله شهر اصفهان، سال 1387(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

مقایسة شکل گیری مفهوم در دانش آموزان 5-17 سال با و بدون نقص شنوایی در شهرستان قزوین سال 1387(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

اثربخشی آموزش برنامة فراشناخت پانورا و فیلیپو بر بهبود عملکرد حل مسأله و دانش و مهارت فراشناخت دانش آموزان با نارسایی ویژه در ریاضی(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

بررسی میزان شیوع کودک آزاری و نیز پیش بینی آن از طریق بررسی افسردگی و اضطراب والدین، سبک های دلبستگی و سلامت روانی نوجوانان پسر آنان(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۹