منظر

منظر

منظر خرداد 1389 شماره 77

مقالات

۹.

تفرجگاه شهری و تحقق حیات مدنی؛ بازشناسی نقش فضای عمومی خیابان دربند در ساختاربخشی به حیات معنوی

۱۲.

مدیریت کیفی فضای جمعی؛ میدان ترافالگار لندن، الگوی مدیریت کیفیت فضای جمعی

کلید واژه ها: پایداری فضای عمومی شهری مؤلفه های کیفیت میدان ترافالگار الگوی مدیریت کیفیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 597 تعداد دانلود : 125
موضوع و ارزش کیفیت فضاهای عمومی شهری در ادبیات امروز طراحی شهری به گونه ای است که نزدیکی بسیاری بین مفهوم کیفیت و پایداری وجود دارد. بررسی تطبیقی معیارهای کیفیت و پایداری در فضاهای عمومی شهری نمایانگر آن است که یک فضای عمومی زمانی در مسیر پایداری گام بر می دارد که فرایند ارتقای کیفیت آن در طول زمان جریان داشته باشد. متخصصین مختلفی نظیر «جیکوبز»، «لینچ»، «بنتلی»، «پانتر»، «کارمونا» و مؤسسات مطالعاتی گوناگون، نظریات هنجاری مختلفی در ارتباط با کیفیت طراحی شهری ارایه داده اند. از مهمترین مطالعات مدونی که با هدف بررسی کیفیت در ارتباط با فضاهای عمومی انجام شده، می توان به مطالعه PPS و ODPM اشاره کرد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۶