روانشناسی

روانشناسی

روانشناسی زمستان 1383 شماره 32

مقالات

۲.

اثربخشی آموزش انگیزش پیشرفت و تمرین حرمت خود برتحول نظام خود در دو سطح تحول شناختی عینی و انتزاعی

۳.

بررسی رابطه باورهای خودکارآمدی بر سلامت روانی و موفقیت تحصیلی دانشجویان

۶.

بررسی رابطة باورهای انگیزشی و راهبردهای خود نظم ده دانشجویان در درس ریاضی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۳