پژوهشنامه اقتصادی

پژوهشنامه اقتصادی

پژوهشنامه اقتصادی پاییز و زمستان 1382 شماره 10 و 11

مقالات

۲.

عضویت ایران در اوپک: بودن یا نبودن

۳.

شکل گیری مجدد اوپک در نقش نهادی نیرومند

۴.

تعیین کارایی اقتصادی واحدهای تولید کننده کشاورزی

۵.

بررسی وضعیت ژئوپلیتیک ایران در زمینه اقتصاد نفت و گاز

۶.

مروری بر چالشهای اقتصادی موجود در بخش نفت

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۱