مطالعات راهبردی

مطالعات راهبردی

مطالعات راهبردی 1383 شماره 24

مقالات

۱.

مطالعات پایه: هدف و هدف گذاری در برنامه ریزی ملی و راهبردی

نویسنده:

کلید واژه ها: برنامه ریزی استراتژیکنظام تصمیم سازیاهداف ملیهدف گذاری ملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۳ تعداد دانلود : ۵۱۸
تعیین اهداف و هدف گذاری از مهمترین مراحل و ابعاد برنامه ریزی استراتژیک و ملی است . مقاله حاضر به تناسب این اهمیت و با بهره گیری از رهیافت مفهومی به تحلیل روشمند و سیستماتیک اهداف ملی پرداخته است . برای این منظور ابتدا اجزای برنامه ریزی در سطوح مختلف فروملی ، ملی و فراملی ، به مثابه یک کل یا سیستم در نظر گرفته شده اند . نویسنده در ادامه ضمن اذعان به وجود الگوهای مختلف در چینش و تعیین تقدم و تاخر این اجزا ؛ هویت و جایگاه اهداف ملی را در نسبت با دیگر اجزا همچون آرمانها ، ارزش ها ، منافع ، استراتژی ها و مانند آن ، تعیین کرده است .
۲.

مطالعات پایه: بررسی جامعه شناسی فرقه گذاری مذهبی و تاثیر آن بر نظم و ثبات سیاسی

کلید واژه ها: خشونت سیاسیکنش مذهبیگرایش فرقه ایانشقاق اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳۵ تعداد دانلود : ۷۵۳
دین همواره نیرومندترین عامل ایجاد نظم و ثبات در ابعاد گوناگون روابط اجتماعی و سیاسی بوده است و باورهای مذهبی ، تداوم اجتماع را از طریق معنابخشی به حیات جمعی و قاعده مند سازی است مناسبات گروهی ، تضمین کرده اند . در عین حال دین مقوله ای تفسیر پذیر است و از این رو منشاء تاریخی شکل گیری نحله ها ،فرقه ها و دستجات مختلف بوده است که پیامد آن شقاق اجتماعی و ناپایداری ها سیاسی است .
۳.

مطالعات پایه: هویت در فضای پست مدرن ؛ بررسی آرای چنتال موفی در باب هویت

نویسنده:

کلید واژه ها: هویتپست مدرنیسمدموکراسی رادیکالسوژه انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۰۵ تعداد دانلود : ۹۷۰
چنتال موفی از متفکرانی به حساب می آید که بعد از وقوع «طوفان پست مدرنیسم» یک نظریه سیاسی طراحی کرده و در آن ، دستاوردهای پست مدرنیسم و نقدهایی را که علیه مدرنیته وارد شده ،مدنظر قرار می دهد . به رغم موفی ، عقل مدرن مجبور است محدودیتهای خود را بپذیرد و سوژه انسانی را نه چیزی ثابت ، واحد ، ذاتی و حقیقی بلکه موجودیتی سیال و متحول ، در حال شکل گیری ، محصول روابط قدرت و تعامل با غیر سازنده به حساب آورد . به این ترتیب ، هویت اصیلی که باید کشف و پرورش یابد و رها و آزاد شود وجود نخواهد داشت .
۴.

مطالعات ایران: شرعی سازی قدرت سیاسی

نویسنده:

کلید واژه ها: قدرتامنیتثباتفقه سیاسی شیعهسلسله صفویه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۸ تعداد دانلود : ۵۴۶
پس از حاکمیت جریان خلافت و به ویژه پس از تبدیل آن به سلطنت ، شاهد محرومیت مکتب تشیع از حکومت بودیم که در نتیجه آن ، الگوی «حکومت اغتصابی» به مثابه گفتمان مسلط برای تحلیل شرایط و ارایه راهکار ، مطرح شد . اگر چه تسلط این گفتمان به اقتضای شرایط سیاسی مدت مدیدی به طول انجامید ، اما ظهور سلسله صفویه ، زمینه مناسبی را فراهم آورد تا گفتمانی تازه در حوزه اندیشه سیاسی تشیع ظهور کند که نگارنده از آن به «شرعی سازی قدرت سیاسی» یاد کرده است .
۵.

مطالعات بین الملل: تکوین گرایی : از سیاست بین الملل تا سیاست خارجی

کلید واژه ها: پست مدرنیسمسیاست بین المللتکوین گراییعقلانیت گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲۵ تعداد دانلود : ۷۴۰
تکوین گرایی از جمله رهیافتهای متاخر و مطرح در علوم اجتماعی و تحلیل روندهای سیاسی است که در میانه دو رهیافت عقلانیت گرا و پسامدرن قرار گرفته و قایلان به آن مدعی اند که می تواند کاستی های این رهیافت ها را در فهم و تبیین سیاست های ملی و بین المللی جبران نماید . به بیان دیگر تکوین گرایی ، پیوند دهنده قابلیت ها و توانایی های هر یک از این دو رهیافت و از بین برنده منازعه تئوریک میان آنها است .
۶.

مطالعات بین الملل: اعتماد ، سیاست چند فرهنگی و نارضایتی سیاسی

کلید واژه ها: اعتماد اجتماعیچند فرهنگ گراییحقوق اقلیت هاادغام فرهنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۲ تعداد دانلود : ۳۹۲
این مقاله با بررسی موردی جامعه کانادا ، به نقد دو فرضیه می پردازد که هر دو چند فرهنگ گرایی را با اعتقاد اجتماعی در تضاد می بینند .فرضیه نخست با تاکید بر صفات ستیزه برانگیز چند فرهنگ گرایی ، آن را به مثابه مجموعه ای از استراتژی های سیاسی می داند که جامعه را پاره پاره می کنند . فرضیه مذکور این نکته را نادیده می گیرد که سیاست های چند فرهنگی ، اقلیت های فرهنگی را با مسیر اصلی فرهنگ اکثریت در جامعه کانادا ، هم گرا کرده اند .

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۰