مطالعات راهبردی - علمی-پژوهشی

مطالعات راهبردی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: پژوهشکده مطالعات راهبردی

مدیر مسئول: سیامک ره پیک

سردبیر: سید جلال دهقانی فیروز آبادی

مدیر اجرایی: فرزاد پورسعید

هیئت تحریریه: محمود سریع القلم، احمد نقیب زاده، سعیده لطفیان، ابراهیم متقی، قدیر نصری، اصغر افتخاری

وب سایت: http://quarterly.risstudies.org


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۹
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۴